Švajčiari hodnotili projekt Komunita na ceste k prosperite

Cieľom Švajčiarskeho finančného mechanizmu je prispieť k zníženiu sociálnych a ekonomických rozdielov v rámci rozšírenej EÚ a prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi Švajčiarskom a partnerskými štátmi.

Švajčiarska agentúra pre rozvoj a hospodársku spoluprácu pravidelne, systematicky a nezávisle hodnotí aktuálne prebiehajúce (alebo ukončené) projekty a programy, ktoré sú podporené zo švajčiarskych zdrojov, aby určila ich efektívnosť, účinnosť a udržateľnosť.

Tentoraz hodnotila 29 projektov, ktoré sa realizovali v štyroch krajinách – v Poľsku (10 projektov), v Maďarsku (8 projektov), v Lotyšsku (5 projektov) a na Slovensku (6 projektov).

V hodnotení projektu Komunita na ceste k prosperite sa v správe uvádza, že prispieva k zlepšeniu sociálnych podmienok a kvality života rómskych detí a mládeže a ich vzdelávaniu. Správa oceňuje uplatňovanie Mentorského programu vo vzdelávaní rómskych detí a spomína aj metódu Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (FIE). Vysoko hodnotí relevantnosť a  účinnosť projektu.

Hodnotenie takmer štvorročného projektu ETP Komunita na ceste k prosperite je na strane 75.

Prehľad všetkých hodnotených projektov sa nachádza na strane 59.