Sumár

Fond TVOJ SPIš počas svojej existencie realizoval 7 grantových kôl (rok 2001 – 2005) pre predkladateľov projektov z miest a obcí Fondu TVOJ SPIš (FTS).

Obec Iliašovce mala v rámci Fondu TVOJ SPIš v 1. až 7. grantovom kole 13 projektov, Levoča 14 projektov, Mníšek nad Hnilcom 12 projektov, Nálepkovo 21 projektov, Ostrovany 1 projekt, obce Programu TVOJ SPIš 2 projekty, Prakovce 8 projektov, Rudňany 15 projektov, Spišská Nová Ves 6 projektov, Spišské Podhradie 21 projektov, Spišské Tomášovce 3 projekty, Spišský Hrhov 12 projektov, Spišský štvrtok 14 projektov, švedlár 14 a Žehra 1 projekt. Spolu FTS podporil 157 projektov v hodnote 6 046 464,- Sk.

Obec Iliašovce preferovala projekty zamerané na zlepšenie životného prostredia ako napr. vytvorenie prístupových chodníkov, ciest (Oprava strešnej kopule, Zlepšenie životného prostredia v rómskej osade) a projekty pre oživenie tradičných remesiel na dedine (Udržiavanie ľudových tradícií, Pečieme koláčiky pre seba a pre detičky, Oživenie tradičných ženských remesiel), zlepšenie vzťahov medzi minoritou a majoritou obce (Integračné podujatie pre občanov komunity a OZ v obci, Rozšírenie ekonomických aktivít a služieb KRSC pre zlepšenie životnej úrovne sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov obce).

Projekty mesta Levoča boli zamerané na najmladších obyvateľov mesta (Detské ihrisko, Pouličné divadelné predstavenie, ZOO Lesopark Olymp Levoča, Plná integrácia rómskych detí, šport ako motivácia, Príprava detí do základnej školy) a na vytvorenie rôznych pracovných príležitostí pre dospelých obyvateľov mesta (Remeslá pre všetkých, Kurz šitia, kurz podkováčstva, Spolu k identite).

K projektom, ktorými sa obec Mníšek nad Hnilcom zapojila do FTS patrili projekty na vzdelávanie všetkých vekových kategórií obyvateľstva (Zdravá rodina, S elánom do ďalšej 25-tky, Drevodieľňa). Boli to však aj projekty na zlepšenie a skrášlenie životného prostredia obce (Tanzplatz, Vinkliansky vodovod, Tanzplatz – sociálne zariadenie).

Projekty obce Nálepkovo sú charakteristické vznikom rôznych dielní (tkáčska, krajčírska, stolárska a dielňa úžitkového umenia) a aktivitami pre deti a ich vzdelávaním (Chceme sa učiť, Rovnaká šanca, Aktivitou za zlepšenie zdravia a medziľudských vzťahov, Bachtale čavore, Klub milovníkov literatúry, Klubovňa).

Obec  Ostrovany sa stala členom FTS až v roku 2004. Projektom s názvom Aktivizácia občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia, inštitucionálna a technická podpora novozaloženého občianského združenia pre rozvoj komunitného života v obci sa miestna komunita zapojila do 7. grantového kola FTS. Cieľom tohto projektu je založiť občianske združenie na podporu komunitného života, organizovať členov komunity pri pomocných prácach v rámci výstavby komunitného centra (ďalej KC), príprava aktivít so zameraním na zlepšenie podmienok zamestnanosti, vzdelania, zdravia a rodinného života v znevýhodnenej rómskej komunite a zabezpečiť minimálne technické vybavenie KC.

Obce Programu TVOJ SPIš majú v 7. grantovom kole FTS dva projekty – štiepkovanie odpadového dreva a Pomoc ľudovým remeslám na Spiši so záberom na východné Slovensko. Zámerom projektu štiepkovanie odpadového dreva je naštartovať ekonomické aktivity v obciach a mestách Spiša využitím odpadovej drevnej suroviny a vybudovaním siete pracovníkov schopných pripraviť a spracovať drevný odpad pre jeho ďalšie ekonomicky výhodné využitie. Druhý projekt s názvom Pomoc ľudovým remeslám na Spiši so záberom na východné Slovensko sa sústredí na priamu pomoc drobným remeselníkom, ktorí sa orientujú na ľudové remeselné činnosti. Cieľom projektu je vytvoriť databázu výrobcov a základnú zásobu remeselných výrobkov pre ponuku a predaj u nás, ale aj v zahraničí.

Obec Prakovce sa svojimi projektmi zapojila do FTS až v 4. grantovom kole. Projekty boli zamerané na zlepšenie životného prostredia v obci (šport spája, Pomôžme si!, I tak sa dá!, Osvetlenie tenisového ihriska) a vzdelávanie mladšej generácie obyvateľov obce (Rozbehnutie činnosti včelárov, Nie sme zlí!, Chceme si pomôcť!).

Aj projekty obce  Rudňany boli zamerané na vylepšenie životného prostredia (Likvidácia odpadov – Zabijanec, Prístupový chodník 5RPII, Búdy na uskladnenie dreva), vzdelávanie a poskytovanie lepších sociálnych služieb obyvateľom obce (Kurz šitia, Skvalitnenie služieb terénnych asistentov lekára a Internetové, počítačové centrum). Občianske združenie ZORE z Rudnian vzniklo v roku 2002 a realizovalo prostredníctvom FTS tri projekty (Rudňančania sebe, Rudňančania sebe II. a III.). Všetky tieto projekty sa snažili aktivovať občanov z jednotlivých častí obce, zapojiť ich do skrášľovania svojho okolia a odstrániť ich pasivitu, naučiť občanov formulovať svoje potreby a následne realizovať ich, zlepšiť komunikáciu medzi obecnými autoritami a rádovými občanmi. (Do projektov boli zapojené lokality – Huta 80, Mš Zimné 89, bytovky Zimné 89, bytovky Zimné 188 a 189, Mš Zapálenica 253, bytovky 330 a 332.)

Projekty mesta Spišská Nová Ves boli realizované OZ Materské centrum Dietka (Materské centrum (MC) ako priorita, Samofinancujúca aktivita MC, Vzájomná pomoc), neformálnou skupinou Báro Drom (Ihrisko Vilčurňa), OZ Kolt (Westernový klub) a Olympijským klubom Spišská Nová Ves (Romiáda). OZ Materské centrum Dietka sa zameriavalo predovšetkým na starostlivosť a vzdelávanie detí v predškolskom veku.

Spoločným znakom projektov mesta Spišské Podhradie je vzdelávanie a podpora zamestnanosti celej komunity v meste, či sú to ženy (Rozvoj zamestnanosti rómskych žien, Klub rómskych žien I., II. a III., Zlepšenie podmienok bývania I. a II., Oddychová zóna vo dvore Komunitného sociálneho klubu Spišské Podhradie), dospievajúca mládež (Podpora vzdelávania a zamestnanosti rómskej mládeže, Prvé kroky k zamestnaniu, Odstránenie počítačovej negramotnosti) alebo detí (športová a oddychová zóna Cigánsky sen).

OZ Stanley klub a jeho kluby – klub matiek a klub remeselníkov realizovali projekty obce Spišské Tomášovce vo všetkých kolách FTS. Patrili k nim: Kurz šitia, Tanečno-hudobný spevácky krúžok, Spoločné remeslá, Umelecké remeslá a mnohé iné.

Obec Spišský Hrhov svojimi projektmi podporila v obci rozvoj remeselných zručností a schopností (Exteriér živej expozície remesiel, Textilná dielňa pre ženy a Kováčska dielňa v Spišskom Hrhove, Výroba betónových dlaždíc, Pôvodná pekáreň v Spišskom Hrhove). Rovnako sa prostredníctvom projektov vylepšili aj životné podmienky mnohým obyvateľom obce (Obec pre všetkých, Terénna stanica, Zveľadenie rómskej ulice v Spišskom Hrhove, Detské ihrisko pri Mš).

Aj projekty obce Spišský štvrtok boli zamerané na skvalitnenie a zlepšenie životného prostredia (Výstavba mostu v rómskej lokalite, Vybudovanie športového areálu, Výsadba stromovej aleje, Zriadenie autobusovej zastávky) a vzdelávanie obyvateľov obce (Sebarealizácia mladých rómskych žien, Rómska kováčska vyhňa, Počítačový klub, Zriadenie chovu včiel a výroba medu, Výchova mládeže k práci v poľnohospodártve, Rozvoj hudobných talentov).

Komunita zapájajúca sa do projektov obce švedlár je charakteristická svojou vysokou manuálnou zručnosťou, kreativitou a ochotou pracovať, či vzdelávať sa, o čom svedčia aj jej projekty (Výroba darčekových predmetov, Výroba betónových dlaždíc, Výroba keramických výrobkov, Tkanie kobercov, Výroba patchworku, Kováčska dieľňa, Tkanie a šitie, Výroba vizovického pečiva a kurz varenia, Viacúčelové antukové ihrisko, úprava prístupovej cesty k cintorínu, Počítačový kurz).

Obec Žehra sa zapojila do FTS len jediným projektom pod názvom Výstavba chodníka v lokalite Hodkovce.

Od decembra 2004 do januára 2005 bolo FTS podporených ďalších 19 projektov sumou: 33. 488,- Sk. Tieto projekty s vianočnou atmosférou opäť rozvíjali zručnosti, vedomosti, kreativitu a pracovné návyky u obyvateľov miest a obcí FTS.