Učme sa učiť sa

Projekt Učme sa učiť sa  podporuje Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

 Ciele projektu:

  1. Zlepšiť študijné výsledky žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) metódou Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (Feuerstein Instrumental Enrichment –FIE).
  2. Zvýšiť úroveň pripravenosti detí predškolského veku z MRK na primárne vzdelávanie v základných školách.
  3. Prakticky overiť efektívnosť FIE v  prostredí formálneho (ZŠ) a neformálneho (komunitné centrá) vzdelávania detí z MRK.

Zdôvodnenie projektu:

Deti z MRK začínajú povinnú školskú dochádzku spravidla bez predchádzajúcej predškolskej prípravy. Prostredie, v ktorom vyrastajú, obvykle neposkytuje primerané podnety pre rozvoj nielen predškolských zručností, slovenského jazyka, ani logického myslenia.

Do prvého, prípadne nultého ročníka nastupujú deti z MRK väčšinou s nerozvinutými kognitívnymi zručnosťami, ktoré sú nevyhnutné pre osvojenie čítania a písania bežnými pedagogickými postupmi. Následkom vyššie uvedených skutočností žiaci z MRK napriek snahe učiteľov a podpore výchovných pracovníkov školstva a komunitných centier (KC) v školskom prostredí zlyhávajú a majú výrazne nižší školský výkon v porovnaní s rovesníkmi. Kombinácia vyššie uvedených faktorov vedie k preraďovaniu detí do systému špeciálneho školstva, slabým školským výsledkom, predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a nepokračovaniu v štúdiu na stredných školách.

Zámerom projektu je v prostredí základných škôl a KC v blízkosti MRK aplikovať v zahraničí overenú a v 50 krajinách používanú metódu Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie zameranú na rozvoj kognitívneho a emočného potenciálu žiakov. Metóda vychádza z princípov vývinovej a kognitívnej psychológie a špeciálnej pedagogiky a mnohými štúdiami preukázala svoju účinnosť pri práci s deťmi a dospelými, u ktorých bola z rôznorodých príčin zastavená alebo spomalená prirodzená schopnosť učiť sa a využívať naučené poznatky v bežnom živote.

Aktivity projektu:

Projekt realizuje v školskom roku 2013/14 ETP Slovensko v spolupráci s dvomi základnými školami (Veľká Ida a Košice-Šaca) a v 10 komunitných centrách (Košice-Šaca, Krompachy, Moldava nad Bodvou, Ostrovany, Rankovce, Rudňany, Sabinov, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Veľká Ida).

V základných školách prebiehajú projektové aktivity ako poobedňajší školský klub, v rámci ktorého sa každý deň cca 10 žiakom v prvom roku školskej dochádzky 3 hodiny venujú pedagógovia z danej školy a špeciálny pedagóg (Veľká Ida), resp. ďalší trénovaný pedagóg (Košice-Šaca). Školský klub je zameraný na rozvoj kognitívnych, emočných, sociálnych a verbálnych zručností žiakov prostredníctvom FIE.

Obdobným spôsobom je v rámci projektu v 10 komunitných centrách v rámci predškolských klubov pravidelne 4x týždenne 2 hodiny využívané FIE ako súčasť výučby detí predškolského veku.

V prvej fáze projektu odborníci z Feuersteinovho inštitútu (Izrael) v októbri 2013 vyškolili 4 učiteľov nultých a prvých ročníkov ZŠ (2 pedagógov zo ZŠ Veľká Ida a 2 učiteľov zo ZŠ Košice-Šaca), 2 špeciálnych pedagógov a 20 výchovných pracovníkov pôsobiacich v sieti komunitných centier (KC) ETP Slovensko (vedúci komunitných centier a mentori), aby vo svojej každodennej práci s deťmi z MRK (v školskom vyučovaní a v predškolských kluboch v KC) mohli pravidelne používať metódu FIE.

Pred začiatkom školského roka 2013/2014 pracovníci Feuersteinovho inštitútu diagnostikovali 20 žiakov (práve nastupujúcich do prvého/nultého ročníka uvedených ZŠ) prostredníctvom LPAD (Learning Propensity Assessment Device) – nástroja vyvinutého Feuersteinovym inštitútom na zisťovanie kognitívneho potenciálu človeka. Tento dynamický spôsob testovania na rozdiel od bežných psychometrických inteligenčných testov umožňuje určiť, aký je potenciál pre rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa, aké má dieťa schopnosti učiť sa. Zároveň LPAD stanovuje úroveň oslabenia kognitívnych funkcií a pomôže určiť, čo je u dieťaťa potrebné rozvíjať a akým spôsobom.

Aby sme získali hodnoty, ktoré umožnia kvantitatívne porovnať zmenu kognitívnych schopností detí, boli otestovaní štandardnými inteligenčnými testami  pred začiatkom intervencie FIE celkom tri skupiny žiakov:

a) 20 žiakov zapojených do intenzívneho programu FIE v rámci popoludňajšieho školského klubu;

b) 20 žiakov, ktorí pochádzajú z tých istých MRK, ktorých dopoludnia vzdelávajú učitelia, vyškolení vo FIE, na popoludňajšom školskom klube sa nezúčastňujú;

c) 20 žiakov (kontrolná skupina), ktorí pochádzajú z tých istých MRK, a nebude im poskytovaná FIE intervencia.

Doterajšie (máj 2014) výsledky projektu:

–       Používanie metódy FIE pomohlo deťom rýchlejšie rozvinúť viaceré kognitívne procesy

–       Rozvinula sa vnútorná motivácia k učeniu a práci detí

–       Výrazným spôsobom sa zlepšila jazyková vybavenosť detí a ich jemná motorika

–       Deti a žiaci napredujú v schopnosti kontrolovať svoje emócie a pracovať skupinovo

–       Medzi žiakmi navštevujúcimi školské kluby a ostatnými žiakmi v triede je badateľný rozdiel v kvalite a výsledkoch práce

–       Deti napredujú v schopnosti kontrolovať svoje emócie, zlepšila sa ich schopnosť autoregulácie

–       Projekt zvýšil záujem rómskych rodičov o vzdelávanie ich detí.FIE_foto1_DSCN1671

Špeciálna pedagogička školského klubu ZŠ Veľká Ida: „Najväčší úspech je v tom, že deti získali na sebadôvere, že zažili ten pocit sebahodnoty  – Ja to zvládnem“.

Učiteľka  ZŠ Veľká Ida: „Školenie v tejto metóde nám otvorilo oči a ponúklo iný pohľad na prácu s deťmi, iný prístup“

Žiačka O. ročníka ZŠ Veľká Ida, 6 rokov: „Pani učiteľka, však nepôjdem do špeciálnej triedy?“