Stretnutie MVO v Levoči (SAPN)

Na stretnutí v Levoči deklarovali zástupcovia mimovládnych organizácii záujem oživiť Slovenskú sieť proti chudobe (SAPN) ako strešnú organizáciu, ktorá bude reprezentovať organizácie tretieho sektora voči slovenskej vláde a inštitúciám.

SAPN vznikla v novembri 2004 na podnet expertov, MVO a Európskej siete proti chudobe (EAPN), ale dosiaľ nebola zaregistrovaná na MV SR.

Na stretnutí si preto účastníci pripomenuli zámer Siete, pripomienkovali Stanovy a dohodli sa na krokoch, ktoré povedú k reálnemu rozbehnutiu Siete. Súčasťou stretnutia boli vystúpenia pozvaných predstaviteľov verejnej správy a tretieho sektora, napr. vystúpila J. Tomatová z MPSVaR, ktorá informovala o aktivitách a opatreniach ministerstva v oblasti boja proti sociálnej exklúzii a chudobe, starosta Nálepkova D. Daniel prezentoval pozitívny príklad, ako samospráva môže za pomoci projektov a partnerstva s tretím sektorom zvyšovať životnú úroveň v obci a riešiť problémy rómskej minority a.i. R.

Riaditeľka ETP Slovensko – Centra pre udržateľný rozvoj Slávka Mačáková predstavila projekt, ktorý by mohol inštitucionálne a finančne zabezpečit sfunkčnenie SAPN a tiež medializovať tému chudoby v slovenskej verejnosti.

Detailný záznam zo stretnutia, posledná verzia Stanov, ktoré Prípravný výbor zaslal na registráciu na Ministerstvo vnútra SR a prezentácie, nájdete na webstránke ETP Slovensko. Po zaregistrovaní Siete na MV SR bude zvolané riadne Valné zhromaždenie SAPN za účelom zvoliť orgány Siete a pripraviť plán aktivít na najbližšie obdobie.