Návšteva štátneho tajomníka Ministerstva školstva v základnej škole Veľká Ida

Základnú školu Veľká Ida v piatok, 24.01.2014, navštívil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) Ing. Štefan Chudoba, PhD., ktorého sprevádzali zástupcovia z oddelenia škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a rómskych komunít MŠVVaŠ SR, medzi nimi aj vedúci oddelenia Mgr. Ján Jaraba.

Štátny tajomník sa spolu so zástupcami Ministerstva školstva zaujímali o spoluprácu Základnej školy Veľká Ida a občianskeho združenia ETP Slovensko, informovali sa predovšetkým o vzdelávaní detí pomocou metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE), ktorá pomáha rozvíjať vrodený kognitívny potenciál a komunikačné schopnosti detí a prispieva k celkovému zlepšeniu ich školských výkonov.

Neskôr sa zástupcovia MŠVVaŠ SR nakrátko zastavili v triede nultého ročníka, kde sa deti zapojené do projektu Učme sa učiť sa vzdelávajú pomocou FIE, aby videli, ako metóda funguje v praxi. Štátny tajomník, pán Ing. Štefan Chudoba, PhD., si hneď po vstupe do triedy sadol k deťom do lavice a keď videl, čo všetko ovládajú a ako pohotovo reagujú, za ich šikovnosť ich pochválil.