Správa o činnosti projektu – „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ – Obec Nálepkovo

Projekt sa začal realizovať 1. októbra 2009. Za obdobie od októbra 2009 do júna 2010 sa v Komunitnom centre v rámci Nórskeho projektu „ Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ realizovali nasledujúce aktivity:

  • Predškolská príprava
  • Mladá mamička
  • Finančné vzdelávanie
  • Križovatky
  • Mimoškolské aktivity

Predškolská príprava sa realizovala 2x do týždňa po 2 hodiny. Na začiatku projektu sme vytypovali vhodné deti vo veku 3-6 rokov. Predškolskú prípravu začalo navštevovať približne 6-10 detí zo sociálne slabých rodín, ktoré na začiatku nevedeli ani ako držať ceruzku. Začínalo sa od úplných začiatkov, neustále sa opakovali farby, čísla a základne úkony potrebné k príprave na základnú školu resp. do prípravky do materskej školy. Išlo o deti dosť slabé, mali veľký problém zapamätať si vecí, ktoré sme sa naučili. Z týchto detí dve idú do prvého ročníka normálnej základnej školy a 3 deti do prípravky do materskej školy. Predškolskú prípravu dokončilo 10 detí, s 5 deťmi sme sa rozlúčili, ale zvyšných 5 detí bude naďalej pokračovať v našej predškolskej príprave, nakoľko ide o 3 -4 ročné deti, ktoré nie sú ešte zaradené do materskej školy. Predškolská príprava sa organizuje v Komunitnom centre aj cez prázdniny.

Mladá mamička patrí medzi veľmi obľúbené aktivity hlavne u mladších dievčat, avšak túto aktivitu navštevovali aj mamičky s malými deťmi. Mladé dievčatá si vyskúšali, ako sa starať o dieťa, nakoľko mali k dispozícii detskú figurínu a iné potrebné pomôcky, zároveň im pomáhali aj mlade mamičky, ktoré im ukazovali napr. prebaľovanie detí a to názorne na svojich vlastných deťoch. Aktivitu navštevuje asi 8 dievčat.

Finančné vzdelávanie bolo rozdelené na 2 časti a to: Nebojme sa peňazí a Naplánuj si budúcnosť. Realizovali sa 1x do týždňa. Za úspech finančného školenia považujem to, že klienti začali viacej rozmýšľať ako minúť svoje peniaze, chodili sa so mnou poradiť, čo je lepšie kúpiť, aby neboli až tak v mínuse a pomaly možno vidieť, že si peniaze zadeľujú tak, aby nemuseli byť závislí na úžere.

Križovatky pre mladých sa v Nálepkove nekonali, a to z toho dôvodu, že ako jediní mladí Rómovia získali certifikát, ktorý ich oprávňuje len na asistenciu popri lektorovi. Z toho dôvodu ich zapájam v rámci kurzu Križovatky, pri ktorom mi pomáhajú ako vedia.

Križovatky sa realizovali jeden 1x do týždňa. S touto aktivitou bol najväčší problém, nakoľko neustále prichádzali noví klienti a bolo ťažké ustriehnuť naraz celú jednotnú skupinu, neskôr sa to podarilo a klienti si pomaly začínali uvedomovať svoj zmysel života. Križovatky začali s 10 klientmi, z tohto počtu 8 ukončili kurz. Dvaja klienti si urobili vodičský preukaz, ktorý potrebovali k práci. Niekoľko klientov si našlo prácu, avšak zatiaľ ide len o príležitostnú prácu na stavbách. Ďalšia klientka si otvorila živnosť a pracuje s poistkami. Ostatní klienti zatiaľ nemajú prácu, ale aktívne si ju hľadajú. V súčasnosti sú zapojení do kurzu ďalší klienti.

Mimoškolské aktivity sa realizovali každá 1x do týždňa. Išlo o kurz varenia, kurz ručných prác, starostlivosť o bývanie a osobnú hygienu a športové hry – spev, tanec, šport. Najúspešnejšou aktivitou bol kurz varenia a starostlivosť o bývanie a osobnú hygienu. Deti sa naučili variť mnohé jedlá, pri príprave ktorých už pomáhajú aj doma rodičom. úspech sme zaznamenali aj pri aktivite Kurz ručných prác, kde si jedna rómska klientka otvorila živnosť v tejto oblasti a má aj svoje stále klientky. Táto klientka naďalej navštevuje tento kurz a učí ďalších účastníkov. Počas obdobia od októbra – júna sa vystriedal jeden tútor a to v aktivite športové hry. Meno pôvodného tútora bol Stanislav Kakur a nový tútor je Ing. Martin Vansáč.

V našom Komunitnom centre sa poskytovala sociálna a právna asistencia. Poradenstvo v komunitnom centre malo dopad hlavne na oblasti ako: zlepšenie kvality života, zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie a sociálna integrácia. Taktiež sme pomáhali klientom pri problémoch finančného zadlženia a to hlavne v období vyplácania sociálnych dávok. Udržiavali sme stály kontakt s obecným úradom, úradom práce, obecnou políciou a občianskymi združeniami – Vondrišel a Rómovia chcú žiť lepšie. V spolupráci s týmito združeniami sme organizovali spoločne kultúrne a hudobné akcie.

Pokrok v oblasti sociálnej integrácie rómskych klientov vidíme aj v tom, že na aktivitách Križovatky, Finančné vzdelávanie a Kurz ručných prác sa zúčastňujú Rómovia ako aj Nerómovia, ktorí spolu vzájomne dobre vychádzajú a akceptujú sa. Kurz starostlivosť o bývanie a osobnú hygienu už Rómovia a Nerómovia nenavštevujú osobitne ale spoločne.

Mentori sa pravidelne starajú o svojich chránencov zo sociálne slabých rodín. Dvaja mentori sa starajú o rómske deti a dvaja o nerómske deti. Jedna rómska mentorka má dokonca nerómsku chránenkyňu. Mentori svojim chránencom pomáhajú pri učení a ich pokrok možno pozorovať na zlepšujúcich sa výsledkoch v škole, čo potvrdilo aj ich vysvedčenie. Medzi ďalšie aktivity mentorov v rodinách patrí príprava na budúce povolanie a tiež návšteva škôl a školských zariadení za účelom vzdelávania a spoznávania nového prostredia.

V Nálepkove 13.8.2010

Bc. Zdenka Rabatinová – Komunitná sociálna pracovníčka