Správa z činnosti projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“

Projekt sa v obci začal realizovať od 1.apríla 2010. Za obdobie od apríla 2010 do júna 2010 sa v Komunitnom centre v rámci Nórskeho projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ realizovali nasledujúce aktivity:

  • Predškolská príprava
  • Mladá mamička
  • Finančné vzdelávanie
  • Križovatky
Mimoškolské aktivity:
  • kurz varenia
  • šikovné ruky (kurz štrikovania, háčkovania, šitia)
  • umelecká dielňa
  • tanečný krúžok

Predškolská príprava sa realizuje dvakrát do týždňa po 2 hodiny. Predškolský klub navštevujú detičky vo veku 3 – 6 rokov, ktoré pochádzajú zo sociálne slabších rodín. Rodičia sú veľmi radi, že ich deti budú dostatočne pripravené na nástup do 1. ročníka základnej školy. Z nášho klubu sa nám podarilo úspešne pripraviť jedného chlapčeka, ktorý mal na začiatku veľké problémy so základnými hygienickými návykmi, rozoznávaním farieb, čísel a s rozlišovaním pravej a ľavej strany. Do konca júna tieto základné veci úspešne zvládol a bol prijatý do prvého ročníka normálnej základnej školy. Predškolská príprava u nás funguje aj cez prázdniny.

Kurz Mladá mamička navštevujú mladé mamičky so svojimi detičkami, ale tiež mladé dievčatá vo veku 10 – 16 rokov, ktoré majú veľmi veľa pestrých otázok hlavne intímneho charakteru, na ktoré doma nedostanú odpoveď. Spoločne sme si pozreli video znázorňujúce pôrod a veľa hovoríme aj o rôznych druhoch antikoncepcie, pretože niektoré dievčatá sa už zaujímajú aj o pohlavný život.

Finančné vzdelávanie sa realizuje dvakrát do týždňa. Raz pre mladých formou štúdia pracovných listov „Nebojme sa peňazí“ a raz do týždňa pre dospelých formou štúdia pracovných listov „Naplánuj si budúcnosť“. Prekvapilo ma to, že mladých ľudí veľmi zaujala táto aktivita. Niektoré dievčatá by dokonca dokázali s peniazmi hospodáriť lepšie ako ich rodičia.

Kurz „Križovatky“ sa realizuje raz do týždňa. Na začiatku som mala veľké obavy, že klienti nebudú mať záujem o tento kurz, ale po prvej lekcii boli reakcie veľmi pozitívne. Tento kurz začali navštevovať dospelé ženy, ktorým sa kurz tak zapáčil, že cez prázdniny sa rozhodli do kurzu zapojiť aj svoje deti. Doteraz kurz úspešne absolvovali 8 klienti. Jedna z klientov nemala na začiatku žiadnu sebadôveru, ale to sa počas kurzu zmenilo, začala pozitívne zmýšľať a podarilo sa jej nájsť si prácu.

Mimoškolské aktivity sa realizujú každý deň v týždni okrem piatku.

Kurz varenia navštevujú dospelý, ale aj mladé dievčatá, ktoré s veľkým záujmom pripravujú rôzne tradičné rómske jedlá. Najväčší úspech mala príprava góje. Kurzy prebiehajú v kuchyni v miestnom kultúrnom dome. Pre veľký záujem pripravujeme v KC s dievčatami nepečené sladkosti, ktoré dokážu rodičom pripraviť aj doma.

Kurz „šikovné ruky“ navštevuje cca 15- 20 detí, medzi ktorými sú aj chlapci, ktorí sa naučili základy štrikovania. Tieto deti pripravujú rôzne predmety ako vankúšiky na ihly. Na šijacom stroji si dievčatá upravujú svoje oblečenie.

Umeleckú dielňu navštevuje cca 20 detí, medzi ktorými je aj mnoho talentovaných a nadaných detí. V rámci tejto aktivity deti maľujú, vytvárajú rôzne predmety z hliny, sadry a z krepového papiera.

Tanečný krúžok navštevuje cca 25-35 detí, ktoré si osvojili základy spoločenských tancov. šikovnejší už ovládajú tanec cha-cha, rumba a jive a pripravujú sa na vystúpenie na deň obcí, ktorý sa bude konať 28.8.2010.

V KC sa uskutočnil kurz história Rómov, na ktorom sa zúčastnili rómski, ale aj nerómski klienti.

Mladí, ktorí sa zúčastnili na protidrogovej prednáške, začali úspešne pracovať a svoje získané vedomosti ďalej šíria medzi svojimi rovesníkmi.

Naši mentori, medzi ktorými sú aj Nerómovia sa podieľajú na tom, aby komunikácia s vybranými chránencami bola čo najlepšia. Chránenci sú vybraní zo sociálne slabších rodín a ich mentori im poskytujú pomocnú ruku, kedykoľvek to potrebujú.

V komunitnom centre je každodenne poskytované sociálne, pracovné, právne a zdravotné poradenstvo a asistencia. Som veľmi rada, že mnohým klientom naše komunitné centrum pomohlo pri sprostredkovaní práce a títo klienti dodnes pracujú.

Spolupracujeme s detskou lekárkou pri návšteve novorodencov a povinnom očkovaní detí, tiež spolupracujeme s úPSVaR, s miestnou Mš a Zš pri riešení prípadov záškoláctva.

Našich klientov osobne navštevujem doma a pozývam na prednášky a semináre. Som veľmi rada, že mladá, ale aj staršia generácia prejavuje veľký záujem o všetky aktivity realizované v Komunitnom centre.

Vo Veľkom Blhu 20.8.2010

Vypracovala TSP Monika Sendreiová