Správa z činnosti projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ – Ostrovany

Projekt sa začal realizovať 1. októbra 2009. Za obdobie od októbra 2009 do júna 2010 sa v Komunitnom centre v rámci Nórskeho projektu „ Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ realizovali nasledujúce aktivity:

  • Predškolská príprava
  • Mladá mamička
  • Finančné vzdelávanie
  • Križovatky
  • Mimoškolské aktivity

(kurz PC a varenia, kurz šitia, kurz šikovných rúk a šport, hudba a tanec)

Predškolskú výchovu navštevujú deti vo veku do 5 rokov, kde sa učia rozpoznávať farby, kresliť, počítať, učiť sa základným hygienickým návykom a pod. Od začiatku projektu sa tejto aktivity za mesiac zúčastnilo v priemere okolo 80 detí.

Počas predškolskej výchovy sa deti naučili orientovať sa v okolí domova, rozpoznávať základné farby ako aj ovocie a zeleninu. Učili sa časti ľudského tela, čo je rodina a kto je jej súčasťou, geometrické tvary si precvičovali na predmetoch, ako aj obkresľovaním tvarov na pripravených podkladoch. Naučili sme ich držať ceruzku, či farbičku a kresliť pripravené obrázky s tematikou ročných období ako jeseň, zima a jar. Pri tomto sme sa zamerali na vyberanie vhodného oblečenia, rozpoznávanie jednotlivých ročných období a toho, čo ročné obdobia prinášajú. Deti sa učili básničky a pesničky, naučili sa aj tlieskať do rytmu a tancovať.

K deťom do KC dňa 11.2.2010 zavítala návšteva z BBC NEWS, THE TIMES a z Nadácie Milana Šimečku. Deťom darovali rôzne hračky a sladkosti. V máji sme s deťmi vystúpili s programom na „Deň matiek“, porozprávali o sťahovavých vtákoch, domácich zvieratách a ich mláďatách. Zopakovali sme si aké poznáme dopravné prostriedky a kde sa používajú. V mesiaci jún sme s deťmi oslávili „Deň detí“ a pripravili sme si zábavný program na futbalovom ihrisku v obci.

Matky detí si túto predškolskú výchovu chvália, nakoľko deti sa naučia rozpoznávať všetko to, čo v budúcnosti budú potrebovať v škole. Z detí, ktoré navštevovali predškolskú výchovu, 6 nastúpi v septembri do základnej školy. Predškolská výchova bude pokračovať aj cez letné prázdniny.

Na prednáškach Mladé mamičky sa zameriavame na to, aby sa mladé mamičky naučili hygiene, predchádzaniu chorobám, starostlivosti o dieťa a zdravej výžive dieťaťa. Názorne sa im ukázalo na zakúpených pomôckach prebaľovanie alebo kúpanie dieťaťa. kurz Mladé mamičky si získal obľubu nielen medzi dievčatami, ale aj medzi mladými mužmi.

V komunitnom centre sme organizovali dva typy finančného vzdelávania, pre začiatočníkov kurz Nebojme sa peňazí a pre pokročilých kurz Naplánuj si budúcnosť. Klienti získali vedomosti o spravovaní a šetrení finančných prostriedkov a viacerí si začali šetriť aj pre budúcnosť.

Na školeniach Križovatky pre dospelých a Križovatky pre mladých sme sa zameriavali na to, aby sa klientom zmenil pohľad na svet a intenzívne si hľadali prácu.

Mimoškolské aktivity

V rámci kurzu PC a varenia sa klienti učili písať na PC, hľadať si zamestnanie a variť. šiesti klienti si zakúpili PC a traja klienti si cez internet našli dočasné zamestnanie.

Na kurze sa klienti učili ovládať šijací stroj. Mnohí nadobudli prax z bohatých skúsenosti krajčírky – lektorky p. Cervovej. Osem klientov si samostatne dokáže pripraviť šijací stroj na prácu a poprešívať veci, odstrihnúť a podšiť nohavice. Táto aktivita má dobrý ohlas u klientov, nakoľko sami by si z finančných dôvodov nemohli zakúpiť šijacie stroje.

Počas Kurzu šikovných rúk sme vyrábali vianočné ozdoby, masky na karneval, ozdobovali sme miestnosť KC na rôzne spoločenské stretnutia, aby sa naši občania v KC dobre cítili. Najväčší ohlas medzi mládežou malo zakúpenie stolnotenisového stola, ktorý sa využíva v športovom krúžku. Mladí sa zapájali aj do iných športov ako tenis, futbal, basketbal alebo volejbal. V tejto činnosti sa bude pokračovať aj v letných mesiacoch, kedy budú mať deti a mládež veľa voľného času.

V rámci hudobno-tanečného krúžku sme založili rómsku hudobnú skupinu. Táto skupina nahrala už 6 CD s vlastnými skladbami a tiež sa zúčastnila na Sabinovskom jarmoku, kde si svojim vystúpením získala medzi návštevníkmi jarmoku veľa fanúšikov.

Tútori, ktorí sa venujú chránencom v rámci aktivity Proces premeny, pomáhajú rodinám svojich chránencov plánovať si budúcnosť po finančnej stránke, u mladých rodín pripravovať ich do života. Spoločne navštevujú rôzne kultúrne podujatia, výlety, snažia sa zvýšiť ich vzdelanie a pomôcť im pri hľadaní najvhodnejšej školy a práce. V týchto rodinách je vidno, že si chránenci začínajú uvedomovať, že ich život je v porovnaní s minulosťou lepší a zmysluplnejší.

Lektori – rovesníci – sa v rámci vzdelávacích aktivít Kultúra a história Rómov stretávajú so svojimi rovesníkmi v komunitnom centre a z nadobudnutých vedomostí im odovzdávajú informácie o pôvode Rómov, remeslách, histórii a kočovnom živote ich predkov. Lektori -rovesníci Sexuálnej a protidrogovej výchovy sa zhovárajú so svojimi rovesníkmi o negatívnom dopade užívania drog, alkoholu a fajčenia a tiež o ochrane pred neželaným tehotenstvom, najmä u mladých dievčat.

V KC sme taktiež poskytovali právnu, sociálnu a zdravotnú asistenciu ako aj pracovné poradenstvo, pracovné preškolenie, finančné poradenstvo.

Za pomoci nášho právnika sa nám podarilo prepísať majetok v dedičskom konaní u jedného klienta. Zdravotné prednášky, ktoré vykonávala p. Valentovičová, mali veľký ohlas najmä u starších občanov, ktorí sú chorľavejší, od p. Valentovičovej si zobrali veľa dobrých rád.

V Ostrovanoch dňa 19.8.2010

Marián Trišč