Správa o realizácii projektu – „Premosťovanie komunít na východnom a strednom Slovensku“ – Komunitné centrum Stará Ľubovňa

Uvedený projekt sa v Komunitnom centre v Starej Ľubovni začal realizovať od 1.októbra roku 2009. Cieľovou skupinou projektu sú jednotlivci a rodiny, ktoré žijú v generačnej chudobe, čo v podmienkach mesta Stará Ľubovňa, prevažné reprezentuje rómska komunita.

V Starej Ľubovni žije približne 1900 Rómov, no viac ako tisíc, ich žije v segregovanej rómskej osade v Podsadku. V blízkosti tejto osady je funkčné komunitné centrum, v ktorom sa realizujú všetky aktivity projektu.

Komunitné centrum je otvorené denne, hlavne v dopoludňajších hodinách sa v ňom poskytuje sociálne poradenstvo každého druhu. V prípade potreby sa sociálne poradenstvo poskytuje aj v prirodzenom prostredí klienta. Poradenstvo a sociálna práca v komunitnom centre má dopad hlavne na tieto oblasti: zamestnanosť, vzdelávanie, zlepšenie kvality života, zdravie, sociálna integrácia, zlepšenie komunikácie medzi komunitou navzájom ako aj smerom k majorite. V komunitnom centre sa v rámci uvedeného projektu poskytne denne poradenstvo v priemere 5 klientom.

Komunitný sociálny pracovník udržiava pravidelný kontakt s inštitúciami pracujúcimi v sociálnej oblasti, s nemocnicou, lekármi, školami – hlavne s tými, kde študujú žiaci z Podsadku a to so Strednou odbornou školou v Starej Ľubovni a Strednou školou v Kežmarku, s úPSVaR hlavne so SPO detí a mládeže, s políciou, charitou, cirkvou a mestom Stará Ľubovňa. S OZ Humanita v komunitách spolupracuje aj pri realizácii rôznych aktivít v rámci grantového systému Ministerstva kultúry SR ako napr. zájazd do Gaboltova, prezentácia divadelného predstavenia na rôznych miestach, účasť na FestRome, zájazd do Osvienčimu a účasť na divadelnom predstavení v Prešove.

V rámci daného projektu sa v komunitnom centre realizujú aktivity pre všetky vekové kategórie a to:

Predškolská príprava – aktivita pre deti vo veku 5 rokov realizovaná 2x do týždňa po 2 hodinách, praktická príprava pre deti hlavne z rómskej komunity pred nástupom do školy, osvojenie si slovenského jazyka, získanie: komunikačných zručností, manuálnych a motorických zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, osvojenie základných farieb, čísel a jednoduchých básničiek. Túto aktivitu navštevuje v priemere 5 – 6 detí. Pozitívom tejto aktivity bol úspešný zápis 5 detí do prvého ročníka základnej školy (nie špeciálnej).

Mladá mamička – aktivita s mládežou, konkrétne s mladými dievčatami vo veku 14 – 20 rokov vedená skúseným tútorom, realizovaná 1x do týždňa po 3 hodinách. Ide o prípravu a realizáciu konkrétnych aktivít zameraných na výchovu k rodičovstvu, reprodukčnému zdraviu, materstvu a starostlivosti o dieťa, ktoré vedú k zvýšeniu veku u prvorodičiek. Aktivity prispievajú k zvýšeniu povedomia o zdravotných rizikách pohlavného styku v mladom veku a následného tehotenstva. Táto aktivita je obľúbená, navštevuje ju v priemere 7 dievčat a realizuje sa aj v priebehu prázdnin

Križovatky pre dospelých – aktivita realizovaná 1 x do týždňa po 4 hodiny pre dospelých. Cieľom aktivity bolo pokúsiť sa dosiahnuť zmenu v živote chudobných ľudí hlavne nájdením zmyslu života. S touto aktivitou bol problém hlavne v zabezpečení účastí zo strany klientov. Klienti ťažšie chápali a menej sa zapájali do komunikácie a otvorení sa svojho „JA“. Niektoré kapitoly sa upravovali na mieru konkrétnym klientom. Aktivity sa zúčastňovali v priemere 3-4 účastníci. Hlavný cieľ, aby si klienti našli prácu sa nepodarilo dosiahnuť aj z dôvodu, že aktivitu navštevovali prevažne ženy, ale podarilo sa dosiahnuť aspoň to, že v rodinách týchto žien sa zmenil postoj ku vzdelaniu detí.

Nebojme sa peňazí – aktivita pre dospelých zameraná jednak na jednoduché poradenstvo v oblasti financií až po zložitejšie úkony ako je tvorba núdzového fondu a rodinného rozpočtu. Aktivita sa realizovala 1x do týždňa a navštevovalo ju v priemere 5 účastníkov. Pozitívom aktivity bolo to, že sa s 5 klientmi podarilo urobiť finančný plán na splatenie dlhu voči exekútorom a pravidelne sa s nimi kontroluje uhrádzanie splátok.

Kultúrne a spoločenské aktivity – aktivity realizované 1 x do týždňa po minimálne 2 hodiny. Zúčastňujú sa na nich deti a mládež, ktorá je zaradená do pravidelných mimoškolských aktivít a aj tie deti, ktoré ešte nevydržia na pravidelných aktivitách. Sú to aktivity duchovného charakteru, doučovanie, práca s PC ako aj športové aktivity, spoločenské posedenia, oslavy a aktivity v prírode. účasť na týchto aktivitách je rôzna, závisí od jej povahy.

Mimoškolské aktivity realizované 4 tútormi realizované od októbra roku 2009:

Písmenková fantázia – aktivita pre deti vo veku 8 až 12 rokov, vedená skúseným tútorom 1x do týždňa po 2 hodiny. Zámerom aktivity je zmysluplné trávenie voľného času, rozvíjanie motorických zručností, fantázie, predstavivosti. Precvičovanie školských znalostí zábavnou formou a hlavne nadobúdanie zodpovedného prístupu k povinnostiam. Aktivitu navštevuje v priemere 10 účastníkov

Veselé deti – aktivita pre deti vo veku 10 -14 rokov 1 x do týždňa – podpora ich kreatívnej stránky, rôznymi ručnými prácami a taktiež riešenie absencii niektorých základných edukatívnych zručností napr.: pomoc pri čítaní, písaní, matematike, pomenovanie a následnosť dni v týždni, určovanie času a farieb, pomoc s úlohami taktiež aj vybudovanie zdravého životného štýlu. Aktivitu navštevuje v priemere 5-6 deti.

Kreatívne ruky – aktivita realizovaná skúseným tútorom 1x do týždňa po 2 hodiny. Sú to stretnutia s mládežou vo veku 14 až 18 rokov zamerané na rozvoj zručnosti v oblasti estetiky, pečenia, varenia s duchovným podtónom. Zámerom je ukázať hlavne mladým dievčatám ako si sami môžu zhotoviť výrobky pri skrášľovaní svojich budúcich domácnosti, výroba darčekov a šperkov. Uplatňujú sa aj spôsoby ako nájsť inšpiráciu pomocou internetu, časopisov a kreatívneho obchodu. Aktivitu navštevuje v priemere 6 účastníkov.

Spevokol – stretnutia 1x do týždňa minimálne 2 hodiny pre mladých ľudí vo veku 12 – 22 rokov. Priemerne na jednom stretnutí je cca 25 mladých ľudí. Na pravidelných stretnutiach mládež zistila, že spevom môžeme vyjadriť lásku, šťastie, radosť a v neposlednom rade aj smútok. Výsledkom tejto aktivity sú aj pravidelné vystúpenia a to na sv. omšiach, na rómskej púti v Gaboltove, na festivale FestRom a pod.

Účasť mládeže na projekte

Na prelome mesiacov november – december 2009 sa 2 mladí Rómovia z Podsadku zúčastnili 8-dňového kurzuKrižovatky pre mladých. Tento kurz úspešne absolvovali a získali certifikát „učiteľ“. Výsledkom sú pravidelné stretnutia s rómskou mládežou – 1 x za dva týždne, kde skupine v priemere 6 účastníkov prezentujú poznatky získané na tomto kurze. Lektori Križovatiek pre mladých sami študujú na strednej škole a aj účastníci tohto kurzu navštevujú stredné školy v Starej Ľubovni a v Kežmarku.

Sexuálna a protidrogová príprava – šiesti mladí ľudia boli odborníkom vyškolení ako lektori vlastnej generácie. Hlavné témy ako nebezpečenstvo závislosti a gamblerstvo budú šíriť medzi svojimi rovesníkmi na formálnych aj neformálnych stretnutiach v komunite. V prípade potreby udržiavajú kontakt s lektorom – odborníkom, ktorý im v sporných prípadoch alebo v prípade nových tém poskytuje odbornú pomoc. Z vyškolených účastníkov sa vytvorila skupinka 4 mladých ľudí, ktorí formálne začnú svoju činnosť medzi rovesníkmi od júla roku 2010.

Kultúra a história Rómov – kurz fotografie a žurnalistiky. Piati mladí ľudia z komunity boli odborníkom z oblasti žurnalistiky a fotografie vyškolení ako dokumentaristi vlastnej generácie. Naučili sa ako spísať príbehy ľudí z vlastnej komunity. Každodenný život v komunite, v škole a na rôznych aktivitách dokumentujú skoro denným fotografovaním pod dohľadom odborníka z danej oblasti. Okrem života v komunite dokumentujú tiež všetky výlety a spoločenské podujatia, ktoré sú realizované či už z daného projektu alebo aktivít realizovaných OZ Humanita v komunitách

Proces premeny – siedmi mentori boli vyškolení, aby pracovali s jednotlivcami z rodín ohrozených rizikom chudoby. Mentori pracujú od apríla roku 2010 s jednotlivcami, ktorí sa potrebujú dostať z pasce závislosti, potrebujú podporu pri štúdiu, pri starostlivosti o svoje zdravie, ako aj s jednotlivcami pri zostavovaní rodinného rozpočtu. Chránencami mentorov sú 4 Rómovia a 3 ďalší sú z majoritného obyvateľstva.

V komunitnom centre sa intenzívne pracuje s deťmi mládežou pri príprave na povolanie a v podpore vzdelávania. Pravidelne sa pracuje s mládežou, ktorá sa pripravuje na štúdium na strednej škole. Denne si môže mládež v komunitnom centre písať domáce úlohy, doučovať sa vo rôznych predmetoch a tiež si mládež získava informácie pri práci s PC a internetom. S mládežou, ktorá už na stredných školách študuje sa udržiava pravidelný kontakt, sledujú sa študijné výsledky a je zapájaná do rôznych aktivít komunitného centra. V súčasnosti na strednej škole v Starej Ľubovni študuje 5 študentov a v Kežmarku 4 študenti. V novom školskom roku je na strednú školu v Kežmarku prijatých 7 študentov.

Všetky aktivity v Komunitnom centre prebiehajú pravidelne. Zo strany tútorov a mentorov je k aktivitám a chránencom zodpovedný prístup a všetci pracujú v pôvodnej zostave.

Zlepšenie kvality života vidíme hlavne v rodinách, ktoré boli zapojené do podporných projektov a to sporiaceho a mikropôžičkového. Do mikropôžičkového projektu je zapojených 29 klientov. Viditeľné posuny sú aj v rodinách z ktorých detí a hlavne mládež pravidelne navštevuje aktivity a študuje na stredných školách. Pozitívnym výsledkom projektu je aj to, že v súčasnosti rodičia sú viac otvorení podporiť štúdium svojich deti na stredných školách a uvedomujú si dôležitosť vzdelania.

Pozitívne zmeny sú badateľné vo vzťahu majority k rómskej mládeži. Po dlhých rokoch zaužívaných predsudkov zo strany majority sú v mnohých prípadoch vyjadrenia a čiastočná zmena postoja k skupinke mladých Rómov, na ktorých je viditeľná pozitívna zmena.

V Starej Ľubovni dňa 19.8.2010

Mgr. Stašáková Ľudmila