Správa o činnosti projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ – Obec Hodejov

Projekt sa začal realizovať 1. októbra 2009. V období od októbra 2009 do júna 2010 sa v komunitnom centre v rámci Nórskeho projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ realizovali nasledovné aktivity:

  • Predškolská príprava
  • Mladá mamička
  • Finančné vzdelávanie
  • Križovatky
  • Mimoškolské aktivity

Predškolský klub pracuje v súlade s metodickými pokynmi a plánom činnosti. Predškolská príprava sa realizuje 2x do týždňa. Predškolská príprava prebieha aj počas prázdnin. školský klub navštevuje celkom 15 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Od septembra 3 z týchto detí nastupujú do 1. roč. Zš a 3 do Mš. Predškolskú prípravu navštevujú deti zo sociálne slabých rodín, ktorých rodičia nemajú prostriedky na úhradu poplatkov v Mš alebo deti neboli prijaté pre nedostatok miesta v Mš.

Deti sa naučili rozlíšiť a pomenovať farby, čísla od 1-6 a geometrické tvary. S deťmi sme sa rozprávali na témy rodina, ročné obdobia, povolania, zvieratá, časti dňa. Naučili sa rozpoznávať ľavú a pravú ruku. Hravou formou sa naučili ako sa správať v obchode alebo u lekára. Vďaka tomu si zlepšili komunikačné zručnosti a nadobudli vyššie sebavedomie, vedia sa prispôsobiť kolektívu, osvojili si základné hygienické návyky.

Mladú mamičku navštevuje cca 8 dievčat vo veku 13-16 rokov. Získali vedomosti o prenatálnom vývine, tehotenstve, pôrode, pohlavných chorobách. Precvičili si prebaľovanie a kúpanie dieťaťa na figuríne. Niektoré sú v tejto oblasti naozaj šikovné, keďže doma pomáhajú rodičom so starostlivosťou o mladších súrodencov. Veľmi málo vedomostí mali dievčatá o anatómii ženských pohlavných orgánov, pomocou edukačných materiálov od gynekológa sme sa snažili rozšíriť ich vedomosti.

Finančné vzdelávanie sa realizuje 1x do týždňa. Na vzdelávaní Naplánuj si budúcnosť sa klienti učili spôsoby, ktorými môžu zlepšiť rozpočet svojej domácnosti, formy sporenia. Našou snahou bolo, aby si klienti uvedomili priority vo svojich finančných cieľoch. Finančné vzdelávanie ukončilo 20 klientov, 5 z nich čerpalo mikropôžičku. Vzdelávanie ovplyvnilo ich život tak, že sa snažia sporiť a zmysluplne využiť našetrené peniaze.

Križovatky sa realizovali 2x týždenne. Problémom je, že nie všetci z účastníkov kurz dokončia. Hlavne v letných mesiacoch si privyrábajú zberom hríbov a neabsolvujú všetky lekcie. Kurz ukončilo 7 klientov. Jeden z nich ukončil opatrovateľský kurz a vytrvalo ide za svojim cieľom. Má podanú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru do nemocnice v Rimavskej Sobote. Okrem toho je registrovaný ako brigádnik v obchodnom dome Hypernova. Jednej klientke (absolventke pedagogickej akadémie) sme sprostredkovali pomocou agentúry zamestnanie v Nemecku kde bude pracovať ako opatrovateľka.

Mimoškolské aktivity – na základe záujmu detí začali pracovať nasledovné krúžky: tvorivé dielne, športový krúžok, tanečný krúžok a dramatický krúžok. Od októbra, v rámci projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“, sa do zapojilo mimoškolských aktivít 70 detí. Rómske deti sa veľmi radi zapájajú do týchto aktivít, keďže z finančných či iných dôvodov nemajú možnosť zúčastňovať sa iných voľno-časových aktivít.

V mesiacoch október a december sme zorganizovali kultúrno-spoločenské aktivity pre klientov a to návšteva kina v Rimavskej Sobote a Vianočný program, kde mali možnosť členovia tanečného a dramatického krúžku prezentovať svoj talent a nadanie. Deti z tanečného krúžku boli pozvané aj do miestnej Zš, aby svojim vystúpením spestrili program v rámci projektu Rovnaká šanca. Veľký úspech u detí mala súťaž v stavaní snehuliakov, ktorá bola realizovaná v januári 2010. V apríli sme zorganizovali pre všetky deti z krúžkov opekanie, v júni futbalový turnaj a kultúrne podujatie, kde deti z tanečného a dramatického krúžku prezentovali svoj talent. V júli sa deti zúčastnili na futbalovom turnaji v Kokave. Máme veľa nadaných detí, ktoré svojou prácou v krúžkoch zlepšujú a rozvíjajú svoj talent. Dôkazom toho aj to, že na doteraz organizovaných turnajoch si tréneri všimli talent dvoch chlapcov a od augusta budú trénovať v Jesenskom a hrať v súťaži žiakov V. Ligu za Jesenské. Mimoškolské aktivity môžu byť odrazovým mostíkom pre deti, ktoré majú talent a chcú na sebe pracovať. Niektorým z nich sa to určite podarí a to považujeme za úspech. Som pyšný na ich úspechy, na všetko čo im podarí dosiahnuť, na ich radosť v očiach keď môžu vystupovať a sú ocenení. Veľa to pre nich znamená.

Traja budúci lektori Sexuálnej a protidrogovej výchovy sa ešte školia. Mentoringom sa zaoberajú 2 Rómky a 2 Nerómky. Chránencami sú deti zo sociálne slabých rodín vo veku 12, 13 a 16 rokov a jedna dôchodkyňa. Deti (chránencov) sme zapojili aj do mimoškolských aktivít. Mentori sa s chránencami stretávajú 1x týždenne a snažia sa im odovzdať svoje životné skúsenosti, poradiť či usmerniť a vypočuť si ich problémy.

V Hodejove 20. 8. 2010

Štefan Illéš