Správa o činnosti – Projekt „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ – Sabinov

Spolupráca s ETP Slovensko sa začala súčasne s rozbehnutím tohto projektu v meste Sabinov. V rámci tohto projektu boli realizované nasledovné aktivity:

  1. Predškolská príprava
  2. Mladé mamičky
  3. Križovatky – pre dospelých i mladých
  4. Finančné školenie „Naplánuj si budúcnosť“
  5. Mimoškolské aktivity
  6. Iné spoločenské a kultúrne aktivity

1. Predškolská príprava

Predškolský klub vznikol hneď na začiatku realizácie projektu, čiže v októbri 2009. Deti navštevovali predškolskú prípravu 3-krát týždenne po 3,5 hodiny. Keďže v meste fungujú 2 škôlky pre rómske deti, zamerala som sa na deti, ktoré nenavštevovali žiadne predškolské zariadenie, aj napriek tomu, že ich vek to vyžadoval. Priemerný počet detí bol 7 – 8. Hlavným cieľom predškolskej prípravy bolo naučiť deti základom konverzácie v slovenčine, ale tiež základným číslovkám a farbám a tiež rozšíriť ich slovnú zásobu. Na začiatku deti nedokázali držať v rúčke farbičku, pozdraviť sa, hrať sa, dokonca mi ani nerozumeli. Po niekoľkých mesiacoch intenzívnej práce však bolo možné vidieť veľký pokrok. Deti si po nejakom čase sami chceli pred jedlom umývať ruky, aj keď sa na začiatku báli. Vysťahovanie mnohých rodín za prácou do zahraničia zapríčinilo to, že z klubu odišlo viacero detí a tak bolo nevyhnutné začiatkom roku 2010 nájsť nové deti. Pri spätnom pohľade môžem povedať, že som deťom niečo odovzdala. Deti sú pripravené do školy a získali omnoho viac vedomostí a zručností, ako keby boli po celý čas len doma.

2. Mladé mamičky

Táto aktivita je zameraná na mladé dievčatá, ktoré plánujú otehotnieť alebo už majú malé deti. Keďže priestory centra sú vzdialené od komunity, matky s deťmi nemali záujem prísť. Preto som sa zamerala na vekovú skupinu 13 – 16 rokov. V tomto veku už mladí ľudia vnímajú rozdiely medzi mužom a ženou a majú záujem spoznávať opačné pohlavie. Okrem informácií o oplodnení, tehotenstve, pôrode, či starostlivosti o dieťa, sme s účastníkmi hovorili o zrejme najdôležitejšej veci – správnom výbere partnera, o slobodnej voľbe vo výbere, o slobodnom hovorení NIE opačnému pohlaviu, ako aj o starostlivosti o svoje telo. Témy o partnerstve mali úspech a mnohé dievčatá doteraz tvrdia, že chcú s manželstvom a tehotenstvom počkať kým nedovàšia 18 rokov. Počas stretnutí približne 10 mladých ľudí (väčšinou dievčat) prebiehal dialóg, dávali sme si vzájomne otázky a spolu nachádzali odpovede.

3. Križovatky

Kurz Križovatky nenavštevoval veľký počet klientov, avšak aj napriek tomu mal tento kurz úspech. Každý týždeň sa stretávalo približne 8 klientov, ktorí vypracovali vlastný manuál kurzu svojimi úprimnými odpoveďami. Tri najdôležitejšie veci v živote človeka, ktoré klienti sami identifikovali, sú: vzdelanie, zdravé vzťahy a zmysel života. Mnohí z nich si začali hľadať už počas kurzu prácu a uvedomili si, ktoré vzťahy im bránia v tom, aby mali kvalitnejší život. Väčšina klientov počula pojem „zmysel života“ na kurze po prvýkrát.. Málo ľudí z rómskej komunity v dnešnej dobe dbá o budovanie svojich sociálnych zručností. Stačí málo, aby si človek uvedomil, kto je a začal opäť snívať o tom, kým môže byť. Hlavný prínos kurzu „Križovatky“ je povzbudenie a motivácia klientov k vlastnej aktivite. V našej komunite možno vidieť, že sa tak stalo.

4. Mimoškolské aktivity

V komunite som zisťovala, o aké aktivity majú deti záujem. Podľa toho som vybrala vhodných tútorov pre mimoškolské aktivity a deti samé začali prichádzať, prípadne sme pre ne niekedy zašli do blízkej osady.

Z mimoškolských aktivít má najväčší úspech „tanečný krúžok“, na ktorom sa učia rôzne choreografie, ktoré neskôr majú možnosť ukázať aj iným na rôznych podujatiach. Ďalšou aktivitou je „futbalový krúžok“, kde si spolu s rómskym mužstvom zahrá každý týždeň aj slovenské mužstvo z blízkeho CVČ. Na „kurze varenia“ sa mladé dievčatá učia variť jednoduché a zároveň lacné jedlá, ktoré si bez problémov môžu pripraviť doma aj samy. Na aktivitu „šikovných rúk“ chodia deti tiež veľmi rady. Na tomto kurze sa učia vyrábať, kresliť, lepiť a tiež zdobiť rôzne predmety. Každá aktivita sa zameriava na školopovinné deti. Realizuje sa 1-krát týždenne po 2 hodiny a navštevuje ju približne 8 detí.

5. Iné spoločenské a kultúrne aktivity

Od začiatku projektu až doteraz sa deti 2-krát týždenne stretávajú na „klube pre školákov“. Počas týchto stretnutí pre nich organizujeme rôzne hry, súťaže, alebo ich doučujeme, hráme spolu spoločenské hry a tiež si spolu čítame. Detí si zvykli, že komunitné centrum im ponúka priestor, kde môžu pravidelne tráviť svoj voľný čas. Okrem tejto pravidelnej aktivity mali možnosť klienti prísť aj na „vianočné posedenie“, kde sa stretlo viacero generácií a taktiež sa spolu zabávali Rómovia a Slováci, na čo som obzvlášť hrdá. Medzi ďalšie podujatia patrí „futbalový turnaj“, ktorý sa konal pod záštitou mesta, kde spolu súťažili 3 mužstvá zo Sabinova a následne spoločný guľáš pre zúčastnených. Cieľom týchto aktivít je prepojiť majoritu s minoritou a spestriť každodenný život v komunite.

Okrem spomínaných aktivít sa v rámci projektu poskytuje v komunitnom centre aj každodenné poradenstvo a asistencia pre klientov. V rámci sociálnej asistencie najčastejšie riešime problémy s pôžičkami od rôznych nebankových subjektov. V týchto prípadoch sú klientom podávané dezinformácie a klienti následne podpisujú pre nich nevýhodné zmluvy, ktoré sa im stanú osudnými na veľmi dlhý čas. Ďalej tu patrí pomoc pri riešení upomienok od exekútorov, vysvetlenie úradných dokumentov, kontaktovanie rôznych inštitúcií, či pomoc pri písaní žiadostí. Klientom neustále pripomíname, aby si zmluvu, ktorú podpisujú pozorne prečítali, prípadne využili možnosť priniesť ju do komunitného centra a poradiť sa s komunitnými pracovníkmi. Chudobní využívajú často najdrahšiu možnosť pôžičiek, preto je osveta v tejto oblasti veľmi potrebná. Aj napriek tomu, že neznalosť neospravedlňuje, naši klienti na ňu často doplácajú.

V súčasnosti pracujú v rámci projektu 4 mentori. Dvaja mentori sú Rómovia mimo mesta Sabinov a ďalší dvaja sú Slováci. Všetci chránenci sú členmi rómskej komunity. Vzťah mentora a chránenca je neformálny a priateľský. Mentor je človek, ktorého si chránenec váži a dovolí mu vstúpiť hlbšie do svojho osobného života. Mentori pomáhajú chránencom v ich každodenných problémoch, či už je to s rodinou alebo deťmi, ale tiež vo finančných problémoch. Okrem toho sa však s chránencami stretávajú, aby ich podporili duševne i duchovne – modlitbou. Tieto stretnutia sa pravidelne konajú v rodinách chránencov alebo v komunitnom centre. Cieľom týchto stretnutí je zlepšiť kvalitu života každého chránenca.

Okrem sociálnej asistencie navštevoval naše komunitné centrum raz mesačne právnik, ktorý ponúkal klientom právne poradenstvo v osobných veciach, ale tiež formou prednášky, ktorá sa týkala najčastejších problémov v komunite.

Klienti mali tiež možnosť raz mesačne navštevovať zdravotné prednášky, ktoré mali veľký úspech. Na týchto prednáškach sa mohli dozvedieť viac o príčinách zdravotných problémov a tiež o prevencii, o ktorej mnohí členovia rómskej komunity počuli prvýkrát.

Počas 9 mesiacov navštívilo naše komunitné centrum mnoho detí aj dospelých, z ktorých sa mnohí pravidelne vracajú. Pre pracovníkov komunitného centra je veľkým povzbudením to, že môžu vidieť výsledky svojej práce a tiež to, že aktivity a energia ľudí, ktorí s klientmi pracujú, nie je márna.

Zuzana Kollárová – KSP Sabinov