Sporný zákaz festivalu Moldava Spolu donútil organizátorov podujatie zrušiť

Hudobný festival Moldava Spolu, ktorý zakázalo mesto Moldava nad Bodvou rozhodnutím primátora a poslancami miestneho zastupiteľstva, sa organizátori rozhodli zrušiť.

Festival sa mal uskutočniť na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou v piatok 29. augusta a mali na ňom spoločne vystúpiť rómske aj nerómske skupiny – Slobodná Európa, Korben Dallas, Parno Graszt, Chalani z chatrče, detský zbor Superar, OZ Haliganda či Para so Sendreiovcami.

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Organizátori si splnili ohlasovaciu povinnosť voči mestu 28. mája, pričom zákaz mesta im bol doručený až 20. augusta. Považujeme ho tým pádom za sporný, keďže si mesto nesplnilo lehotu na vydanie takéhoto rozhodnutia do 60 dní od oznámenia, pričom podľa zákona„ „ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.“ Nič podobné sa nestalo, čím organizátori považovali akciu logicky za povolenú a svoje povinnosti voči mestu vybavené splnením si oznamovacej povinnosti.

Zákaz prišiel organizátorom 9 dní pred plánovaným termínom podujatia, pričom doba na vyjadrenie sa k odvolaniu je 15 dní, čím organizátori nedostali možnosť dočkať sa výsledku pred dátumom festivalu.
Treba pritom zdôrazniť skutočnosť, že situácia v osade sa z pohľadu príčin vedúcich mesto k zákazu podujatia vôbec za posledné mesiace (respektíve roky) nezmenila. Preto mesto nemalo žiaden relevantný dôvod na vydanie zákazu v tak krátkom termíne pred konaním podujatia, pokiaľ tak neurobilo predtým v zákonom stanovenej lehote, čo by organizátorom dalo možnosť jednak odvolania sa proti zákazu, jednak hľadania alternatívnych riešení.

Za sporné organizátori považujú aj dôvody zákazu.
„Zákaz je to posledné, čo by sme od mesta po predchádzajúcej komunikácii o podujatí očakávali,“ hovorí Martin Vavrinčík z organizácie ETP Slovensko, ktorá v súčasnosti zastrešuje 10 komunitných centier na východnom Slovensku, vrátane komunitného centra priamo v osade Budulovská, ktoré prevádzkuje od roku 2009. „Rozhodnutie zakázať podujatie nepovažujeme za múdre, situácii v Moldave nepomôže a vyslalo občanom signál, že v meste sú dva oddelené svety, ktorých spájanie je vlastne nebezpečné.“

„Zákaz nás mrzí hlavne kvôli obyvateľom osady. Na akciu sa tešili, mali sa na nej aktívne podieľať. Bezpečnostné dôvody považujeme za zástupné a alibistické a to aj z dôvodu, že viaceré uvádzané dôvody zákazu nie sú opodstatnené,“ dopĺňa Lýdia Šuchová z Občianskeho združenia Equity, ktoré sa dlhodobo venuje znevýhodneným skupinám obyvateľov. „Na ceste do osady nie je problém s prístupom záchranných zložiek,  vyhnú sa tam dve vozidlá vedľa seba, okrem toho mal byť vjazd autami do osady povolený len bezpečnostným zložkám, organizátorom a umelcom aj z dôvodov priepustnosti cesty. Takisto sme nežiadali mesto o vyčistenie akýchkoľvek priestorov (ako sa uvádza v zákaze), ale o spoluprácu a poskytnutie technických prostriedkov potrebných pri čistení a kosení. Osadu sme spolu s osadníkmi plánovali čistiť celý týždeň pred akciou svojpomocne. Aj takto by festival prispel k zlepšeniu vzťahu osadníkov k čistote v osade, keďže vieme všetci, že najlepším prostriedkom je radosť a pozitívna motivácia.“
Na mieste mala byť zdravotnícka a protipožiarna služba a samozrejme usporiadatelia. Za korektný nepovažujú organizátori ani údaj o počte obyvateľov (1400) v odôvodnení zákazu, pričom podľa najaktuálnejšieho zdroja – Atlasu rómskych komunít – žije v Budulovskej 773 obyvateľov.
Mestské zastupiteľstvo rokovalo o zákaze za zavretými dverami a neumožnilo tak na rokovaní predložiť riešenia organizátorov k mestu identifikovaným rizikám a problémom.
Postupom mesta pred vydaním zákazu neboli dodržané ani iné právne povinnosti: „Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie“.

Festival Moldava Spolu 2014 je nasledovníkom podobných podujatí, ktoré sa v minulosti uskutočnili v rómskych osadách Šobov pri Banskej Štiavnici či Klenovec v Rimavskej Sobote. Pri ich vzniku a organizácií stáli aj architekti Oliver Sadovský a Matúš Vallo z OZ Mestské zásahy. „Zákaz festivalu je precedensom, neviem o podobnom prípade v novodobej histórii Slovenska,“ hovorí Vallo.

„Som prekvapený, ako dokážu inštitúcie zmariť akciu, ktorej posolstvo bolo čisto pozitívne a malo viesť k budovaniu tolerancie a komunikácie. Na predošlých ročníkoch festivalov SPOLU sme videli, že aj keď kultúrne akcie nie sú zázračným liekom na problémy, určite môžu svojou troškou pomôcť k lepšiemu spolužitiu.“
„Festival sme pripravovali s maximálnym dôrazom na bezpečnosť. Samozrejme, stopercentná bezpečnosť v osade Budulovská neexistuje – rovnako ako kdekoľvek inde na Slovensku. Verím, že zákaz festivalu a takýto prístup inštitúcií ostane smutnou výnimkou“  dodáva Michal Kaščák z agentúry Pohoda Festival.

Lýdia Šuchová, EQUITY o.z – 0907 762 921
Slávka Mačáková, ETP Slovensko o.z – 0907 778 645
Matúš Vallo, Mestské zásahy o.z – 0905 222 059
Michal Kaščák, Pohoda Festival – 0905 537 470