Spolupráca a konzultácie

V roku 2013 a 2014 sme pracovali na neverejnom výskume na požiadanie Európskej rozvojovej banky – The Council of Europe Development Bank (CEB), ktorého úlohou bolo identifikovať najaktívnejšie slovenské organizácie, pôsobiace v oblasti inklúzie Rómov, zhodnotiť ich kapacity, kompetencie, efektívnosť a schopnosť pokračovať dlhodobo v projektoch, ktoré realizujú. Výskum sa zameral aj na dosiahnuté výsledky inklúzie Rómov na lokálnej a regionálnej úrovni v rokoch 2007-2013 a posúdenie možností banky pri podpore inklúzie Rómov v SR, najmä v súvislosti s čerpaním EU fondov v programovom období 2014-2020.

CEBlogo1

Pre interné účely Rómskeho vzdelávacieho fondu – Roma Education Fund (REF) sme takisto v rokoch 2013 a 2014 zozbierali podrobné údaje z oblasti vzdelávania rómskych žiakov od predškolskej až po stredoškolskú prípravu, slúžiace ako podporné dáta pre rozširovanie aktivít REF na Slovensku. Zber dát sa uskutočnil v siedmich lokalitách, v ktorých ETP pôsobilo prostredníctvom svojich komunitných centier: Košice -Šaca, Veľká Ida, Rankovce, Moldava nad Bodvou, Krompachy, Ostrovany a Spišské Podhradie. Na základe vykonaného zberu dát REF poskytol ETP grant na projekt Nová generácia na Slovensku, ktorého aktivity sa uskutočňovali v štyroch obciach: Košice – Šaca, Veľká Ida, Rankovce a Moldava nad Bodvou.

Logo_Roma_Education_Fund

Našu sociálnu inováciu – projekt svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva sme na požiadanie Karpatskej nadácie prezentovali účastníkom medzinárodného projektu.

logo-karpatska-nadacia_0