Myslíme na budúcnosť

Ochrana životného prostredia a snaha o obnovenie prírodného bohatstva je pre mnohých z nás dôležitou súčasťou nášho každodenného života, snažíme sa robiť malé kroky, ktoré však majú veľký význam. Viaceré občianske združenia, medzi ktoré patrí aj ETP Slovensko, našli svoj vlastný spôsob, ako možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Ich inovatívne environmentálne riešenia boli podporené programom malých grantov GEF SGP.

Tento program poskytol vybraným projektom nielen finančnú, ale aj technickú pomoc. Program je financovaný cez GEF (Global Environmental Facility) a je realizovaný prostredníctvom Rozvojového programu OSN (UNDP) a Programu služieb OSN (UNOPS) vo viac ako 120 krajinách sveta.

V druhom kole národného programu malých grantov GEF SGP sa medzi vybrané projekty dostal aj náš projekt Z chatrče do 3E (ekologický a energeticky efektívny) domu, ktorý pomáha zachovávať a obnovovať prírodný potenciál krajiny napríklad aj využívaním recyklovaných materiálov pri svojpomocnej výstavbe rodinných domov v marginalizovaných rómskych komunitách na východnom Slovensku.

Veríme, že zodpovední pracovníci ministerstiev a iných verejných inštitúcií, ako napríklad Štátny fond rozvoja bývania, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Združenie miest a obcí Slovenska sa inšpirujú dobrými skúsenosťami tohto projektu a aplikujú ich do praxe tak, aby  mali šancu si svojpomocne postaviť vlastné bývanie nie štyri alebo desať rodín, ale stovky rodín, ktoré žijú v nedôstojných podmienkach. Podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2013 viac ako 15 000 rodín v marginalizovaných rómskych komunitách urgentne potrebuje nové bývanie, keďže až takmer 8 900 domov je ilegálnych a 47% z nich sú chatrče s  podmienkami nevyhovujúcimi pre slušné bývanie.

Ak sa chcete o programe malých grantov, ako aj o našom projekte Z chatrče do 3E domu, dozvedieť viac, prečítajte si priložený newsletter programu SGP (The GEF Small Grants Programme).

Newsletter