Projekt Skvalitnenie bývania rodín s nízkymi príjmami v Nálepkove

Projekt je pripravený na základe dlhoročnej partnerskej spolupráce medzi samosprávou, aktívnymi neziskovými organizáciami v obci a Občianskym združením ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Projekt Skvalitnenie bývania rodín s nízkymi príjmami v Nálepkove je pre roky 2005 – 2007 navrhnutý ako pilotný projekt, ktorý po prvý krát na Slovensku odskúša nový model riešenia bývania rodín s nízkymi príjmami, využívajúc skúsenosti medzinárodnej kresťanskej neziskovej organizácie Habitat for Humanity.

Projekt využíva skúsenosti získané počas realizácieProgramu TVOJ SPIš I. a je podporovaný projektom TVOJ SPIš II. – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky. Pri realizácii projektu Skvalitnenie bývania rodín s nízkymi príjmami v Nálepkove sa uplatní metodika sociálnej mobilizácie, komunitnej sociálnej práce, zameranie sa na prácu s komunitou, so zvláštnym zreteľom na jej znevýhodnených členov, udržiavanie a posilňovanie partnerských vzťahov s miestnou samosprávou, miestnymi neziskovými organizáciami, školami, komunitným centrom a inými partnermi, včítane podnikateľských subjektov. Silné inštitucionálne partnerstvo je nevyhnutným predpokladom pre úspešnú realizáciu projektu a tiež aj pre zabezpečenie udržateľnosti pilotného modelu pre budúce projekty zamerané na skvalitnenie bývania rodín s nízkymi príjmami na Slovensku.

Zámer

Partnerskou spoluprácou Obce Nálepkovo, ETP Slovensko a Habitat for Humanity poskytnúť pôžičky 70 rodinám s nízkymi príjmami z Nálepkova na zlepšenie a skvalitnenie bývania.

Ciele

• Zriadiť Revolvingový fond bývania, ktorý bude poskytovať pôžičky na renováciu alebo rekonštrukciu bytov nízkeho štandardu.

• Na základe zisteného záujmu a odporúčania obecného zastupiteľstva a miestneho personálneho poradcu navrhnúť rodiny s nízkymi príjmami, ktoré sa budú môcť uchádzať o získanie bezúročnej pôžičky na rekonštrukciu alebo renováciu bytu.

• Vysvetliť vybraným záujemcom princípy a možnosti zapojenia sa do projektu

• Výber rodín do projektu, poskytnutie pôžičiek.

• Pravidelné odborné školenia a odborný stavebný dohľad vybraným rodinám pri rekonštrukcii a renovácii ich bytov (v spolupráci s okresným úradom práce, miestnou stavebnou firmou, a inými vytipovanými partnermi).

• Vytvorenie nezávislej organizácie (napr. Združenia), ktorá bude spájať jednotlivcov a organizácie zúčastňujúce sa na realizácii projektu za účelom zabezpečenia pokračovania aktivít v Nálepkove a v iných obciach, ktoré o podobné aktivity prejavia záujem.

• Prezentovať skúsenosti z realizácie projektu vláde Slovenskej republiky ako nový model pomoci pri riešení sociálneho bývania rodín s nízkymi príjmami.

• Vyhodnotiť pilotnú časť projektu, navrhnúť jeho pokračovanie a rozširovanie do iných regiónov Slovenska.

Partneri projektu

Obec Nálepkovo

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Habitat for Humanity

Časový rámec

December 2005 – Jún 2007