Skvalitnenie bývania rodín s nízkymi príjmami IDA

Open Society Institute a Habitat for Humanity vstúpili do partnerstva s Občianskym združením ETP Slovensko, aby spoločne počas nasledujúcich rokov realizovali inovatívny projekt – Splňme si svoj sen vo východoslovenských obciach a mestách, v ktorých žije veľký počet rodín s nízkymi príjmami.

Našim cieľom je pomôcť rodinám s nízkym príjmom, aby si zlepšili kvalitu bývania.

Od účastníkov zapojených do projektu sa očakáva, že budú schopní preukázať, že si vedia nielen zabezpečiť príjem, ale aj časť z neho odložiť pre svoje budúce ciele a plány. Finančný bonus vo výške maximálne rovnajúcej sa nasporenej sume peňazí je odmenou pre tých, ktorí dodržia prísne podmienky projektu. Bonus umožňuje sporiteľom uvažovať o takých cieľoch, ktoré by inak boli pre nich nedosiahnuteľné, ako napríklad vlastníctvo domu alebo bytu, rekonštrukcie, odborné vzdelanie, začiatok podnikania a pod.

Pre tých, ktorí splnia podmienky sporenia, je pripravená možnosť pôžičky do výšky nasporenej sumy na renováciu, rekonštrukciu alebo zakúpenie domu alebo bytu.

Všetci účastníci zapojení do projektu majú možnosť a aj povinnosť sa vyškoliť v „na mieru šitom“ finančnom vzdelávacom interaktívnom počítačovom kurze. V prípade záujmu im bude navyše poskytnutá pomoc a podpora pri rekonštrukcii, dostavbe, oprave alebo nákupe domu alebo bytu alebo pri zriadení živnosti. Personálni poradcovia ETP Slovensko, ktorí poskytujú komplexné sociálne služby a pracovné poradenstvo v miestnych komunitných centrách, pomôžu účastníkom zapojeným do projektu s návrhom osobného finančného plánu, poskytnú im individuálne finančné poradenstvo, pomôžu im naplánovať si postupné aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa. účastníci sa zmluvne (tzv. zmluvou o osobnej zodpovednosti) zaviažu, že budú dodržiavať prísne pravidlá projektu. Po splnení podmienok získajú úspešní účastníci finančný bonus vo výške nasporenej čiastky (priemerne cca 25.000 Sk).

V prípade úspešného splnenia podmienok sporenia je klientom poskytnutá možnosť neziskovej pôžičky na renováciu alebo modernizáciu obydlia. Realizácia je zabezpečená prostredníctvom tzv. Revolvingového fondu na poskytovanie pôžičiek pre rodiny s nízkymi príjmami a to na základe zmluvy medzi ETP Slovensko a Habitat for Humanity. O pôžičku môžu rodiny po prvom splatení pôžičky požiadať ešte štyrikrát. Na spoluprácu je prizvaná aj obec ako partner ETP Slovensko pri výbere žiadateľov o pôžičku a garant riadneho splácania pôžičiek a ich využitia v súlade s projektom.

Bližšie informácie o podmienkach a možnostiach zapojenia Vašej obce do projektu získate od Občianskeho združenia ETP Slovensko, Košice, tel. č. 055/7288856, kontaktné osoby – Slavomír Kutaš alebo Beáta Kopalová.