TLAČOVÁ SPRÁVA – ŠKOLSKÉ KLUBY ZNOVU PRACUJÚ

Od dnešného dňa začínajú pracovať školské kluby Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (FIE) v Rankovciach a Starej Ľubovni-Podsadku, do ktorých už štvrtý rok chodí dvadsťpäť dnešných štvrtákov.

Nový školský klub sme vytvorili na Luníku IX pre deti našich klientov.

Vo Veľkej Ide sa už od augusta rozbehol náš najstarší školský klub FIE. Šiesty rok, od nultého ročníka, ho navštevuje desať detí, súčasných piatakov. K nim pribudli ďalší traja piataci, žiaci ktorí do piateho ročníka postúpili z triedy učiteľky Mgr. Natálie Pilipčukovej.

Kluby v Podsadku, v Rankovciach a na Luníku IX môžu pracovať vďaka štedrej podpore štyridsaťtisíc eur, ktorú sme získali od spoločnosti Hollen s.r.o., za čo jej patrí veľké ďakujeme. Piatacký školský klub vo Veľkej Ide v tomto školskom roku podporuje trinástimi tisícami eur Karpatská nadácia. Na klub na Luníku IX prispela aj Nadácia pre deti Slovenska (4000 eur) a finančný dar 1500 eur na činnosť klubov poskytol Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto.

Školské kluby v Rankovciach a v Starej Ľubovni-Podsadku sa stretávajú v našich komunitných centrách a klub vo Veľkej Ide pôsobí v základnej škole. Žiaľ, ešte nie je jasné, kde bude pracovať školský klub na Luníku IX. Komunitné centrum mesta Košice na Luníku IX, kde prebiehajú naše aktivity, nie je vhodný. Tamojšia základná škola ako jediná vzdelávacia inštitúcia na sídlisku, ba ani mesto Košice nám na túto otázku zatiaľ nedali odpoveď, no veríme, že problém sa čoskoro vyrieši.

Aj tentoraz budú kluby fungovať v popoludňajších, resp. dopoludňajších hodinách (školy, kam chodia deti z Rankoviec a Starej Ľubovne–Podsadku sú v dvojzmennej prevádzke) každý deň školského vyučovania  po 120 minút. Deti sa spoločne naobedujú a potom nasledujú dve hodiny vzdelávania, práce s Feuersteinovými inštrumentmi, kombinované s hrami a prácou na tabletoch.

Znovu sa budeme pravidelne, jedenkrát mesačne, stretávať s rodičmi detí a upozorňovať ich na dôležitosť vzdelania.  Niektorí rodičia či starí rodičia chodia do klubu so svojimi deťmi a s radosťou sledujú  ich pokroky.

Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania rozvíja poznávacie schopnosti, koncentráciu, pozornosť, schopnosť vyjadrovať sa a čítať s porozumením, podnecuje spontánne skúmanie a objavovanie, pomáha kontrolovať vlastné emócie a spoznať emócie druhých, zlepšuje priestorovú orientáciu, vedie k systematickému vyhľadávaniu informácií, k strategickému mysleniu a kontrole impulzivity, učí pracovať s chybou, rozvíja slovnú zásobu, emocionálnu inteligenciu a schopnosť abstrakcie. Nenaučí množstvo poznatkov, ale cestu, ako získať poznatky.

Skúsenosti z predchádzajúcich rokov nás presvedčili o nespornom efekte školských klubov. Za všetky priaznivé dopady spomenieme iba jeden: Spomedzi 48 žiakov, ktorí navštevovali štyri FIE školské kluby v školskom roku 2017/2018, postúpilo do vyššieho ročníka základnej školy 43 z nich, čo je 90 percent. Výsledky detí, ktoré kluby nenavštevujú, sú horšie.