Školenie FIE – 3. časť

Komunitní pracovníci ETP Slovensko a niekoľkí pedagógovia sa tento týždeň školia v uplatňovaní metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE), ktorú pilotne overujeme v projekte Učme sa učiť sa v troch našich komunitných centrách a v školskom klube vo Veľkej Ide. Kurz má osemdesiat hodín a tento týždeň prebieha v Herľanoch už jeho tretia časť. Prvé dve časti sa uskutočnili v marci a apríli tohto roku.

Lektorkou je Eva Váňová z Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Pýtame sa:

  • Ako môže metóda Feuersteinovho obohacovania pomôcť v procese vzdelávania detí z marginalizovaných komunít?

Zásadne môže pomôcť. Je to zážitková metóda, kde sa zapája celá osobnosť, prelína sa kognitívne s emocionálnym a aktivizuje sa hlboká vnútorná motivácia. Pracuje sa s inštrumentmi – pracovnými listami, ktoré obsahujú všetko potrebné pre vstup do kultúry či vzdelanosti – reč, matematiku, fungovanie v spoločnosti. Mediátor nie je direktívny, len kladie otázky a vedie študentov, aby sami objavovali a zvládali úlohy na obrázkoch. Študenti si uvedomujú, ako premýšľajú a učia sa.

  • Čo možno v budúcnosti očakávať od detí, ktoré sa teraz vzdelávajú metódou FIE?

Budú v živote úspešnejšie. Kedykoľvek budú potrebovať, uplatnia postupy, ktoré sa naučili pri riešení inštumentov.

  • Skúste stručne popísať inštrumenty.

Poviem niektoré ich názvy: Usporiadanie bodov, Urči emócie, Od jednotky k skupine, Od empatie k činnosti, Orientácia v priestore, Porovnaj a urči absurditu. Všetky sú veľmi podnetné a mnohorako využiteľné.

  • Čo vás zaujalo na Feuersteinovej metóde? Prečo ste sa ňou začali zaoberať?

Vyštudovala som aprobáciu matematika – chémia, učila som na gymnáziu i základnej škole, bola som riaditeľkou školy. Vždy som hľadala, akým spôsobom čo najlepšie učiť a vzťahovala som to k našim žiakom, našej škole. Vo Feuersteinovej metóde som našla cestu, preto som sa ňou začala hlbšie zaoberať.

  • Máte súkromnú prax ako sprostredkovateľka inštrumentálneho obohacovania. Kto sú vaši klienti?

Klientela má od 3 do 86 rokov, čiže od detí po seniorov, cez ľudí po úrazoch, mozgových príhodách.

  • Aký najväčší úspech ste dosiahli vďaka FIE metóde?

Onedlho bude v Prahe medzinárodná konferencia, kde vystúpi môj študent, ktorým sa zaoberám sedem rokov. Keď sme začali pracovať, bol na úrovni retardácie a teraz úspešne študuje.

  • Čo je podľa vás pre pedagóga zvlášť dôležité?

Úcta k dieťaťu. Úcta je dôležitá pre vzťah s každou ľudskou bytosťou.

 

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, Nadácie Velux a Karpatskej nadácie.

SFM logo SKKN_logoTheVelx Fnd+VILVEL