SCHOPNÉ DETI – MENTORSKÝ PROGRAM

Cieľom projektu Schopné deti – Mentorský program je systematicky pokračovať v dlhodobej podpore 54 žiakov zo 4 marginalizovaných rómskych komunít (MRK). ETP Slovensko kladie dôraz na to, aby žiaci z MRK úspešne ukončili základnú školu (ZŠ) a plynule prešli na štúdium na strednej škole (SŠ), aby sa zlepšila ich školská úspešnosť a aby sa uplatnili na trhu práce.

Účastníkmi projektu Schopné deti – Mentorský program sú žiaci ZŠ a SŠ z Rankoviec, Starej Ľubovne, Veľkej Idy a Košíc-Luníka IX.

20 mentorov bude mentorovať 54 žiakov, aby dosiahli čo najlepšie školské výsledky, viesť ich k zodpovednosti k vzdelaniu a k plánovaniu budúcnosti.

Viac info o projekte na stránke www.schopnedeti.sk

Celkový rozpočet: 208 603,58 EUR

Trvanie: 5/2019 – 1/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Projektová zmluva zverejnená na crz.gov.sk

              

Schopné deti pre svoju komunitu

Žiaci a študenti z mentorského programu Schopné deti pripravili a na online podujatí odprezentovali svoje projekty, ktoré majú za cieľ zlepšovať životné prostredie v komunite. Deti a mladí z komunitného centra vo Veľkej Ide, z Košíc z Luníka IX, zo Starej Ľubovne aj z Rankoviec na projektoch intenzívne pracovali v jari a v lete 2021, pripravovali sa pod vedením vedúcich komunitných centier a mentorov a diskutovali o nich aj so samosprávou a miestnymi spolupracovníkmi. Ako externé konzultantky na environmentálne a projektové témy sa zapojili Simona a Janka z Baterkárne v Trnave (o.z. SaUvedom). Partnersky sa na projekte podieľali aj ECAV Rankovce a košické o.z. Keď môžem pomôžem. Deti a mladí spoločne vytvorili 2 oddychové zóny – v Košiciach a vo Veľkej Ide a 2 výsadby – v Rankovciach a v Starej Ľubovni. V rámci projektu sa každá komunita zúčastnila aj poznávacieho jednodňového výletu.

Dátum realizácie: 10/2020 – 3/2021, predĺžený do 6/2021

Projekt ‘Schopné deti pre svoju komunitu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ČLÁNKY Z AKTIVÍT