RPA: Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Na úrade splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity sa dňa 13. 11. 2008 konalo II. zasadnutie Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie lokálnych stratégií komplexného prístupu Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity. Hlavnými bodmi programu boli:

štatút Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie lokálnych stratégií komplexného prístupu schválenie

rokovací poriadok Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie lokálnych stratégií komplexného prístupu schválenie,

výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu prerokovanie pripomienok.

Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva školstva SR, Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy Eú, Minsterstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva financií,Vidieckeho parlamentu Banskobystrického kraja, OZ ETP Slovensko a Európskej Rómskej pracovnej agentúry.