Rozprávkový metodický deň

„Deti, poznáte rozprávku o Mášenke?,“ takto sympaticky sa začala otvorená vyučovacia hodinu s prvákmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v Základnej škole vo Veľkej Ide. Škola ju zorganizovala v spolupráci s Detašovaným pracoviskom Metodicko-pedagogického centra v Košiciach v rámci metodického dňa. Pätnásti pedagógovia z Košického kraja, ktorí sa na ňu prišli pozrieť, sa oboznámili s Feuersteinovou metódou inštrumentálneho obohacovania (FIE), ktorú do tejto školy prinieslo ETP Slovensko a ktorá nachádza vo svete široké uplatnenie pri práci s deťmi s poruchami učenia sa, správania, z málo či inak podnetného prostredia.
Hodinu viedli liečebná pedagogička Mária Heveriová a triedna učiteľka prvákov Natália Pilipčuková. Obidve sa žiakom venujú aj v popoludňajšom čase v Klube FIE.
Hodina mala medzi pedagógmi úspech a zaujímali sa o možnosť bližšie sa s metódou zoznámiť. Žiaci boli aktívni, stále sa hlásili a dokazovali, že učenie sa ich baví a ide im.
Po hodine nasledoval jej rozbor a porovnávanie FIE s klasickým spôsobom výučby.
Na vyučovacej hodine sa pracovalo s interaktívnou tabuľou a celá bola koncipovaná ako rozprávka. Deti riešili úlohy, ktoré rozprávkovej Mášenke poslal jej priateľ Medveď.
(Snímky zachytávajú atmosféru práce v Klube FIE, vďaka ktorej sa pre deti stalo učenie sa oľúbenou a príťažlivou činnosťou.)

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, Nadácie Velux a Karpatskej nadácie.

SFM logo SKKN_logoTheVelx Fnd+VILVEL