Rozšírenie ekonomických aktivít a služieb KRSC

Rozšírenie ekonomických aktivít a služieb KRSC k projektu 7. grantového kola Fondu TVOJ SPIš

„Rozšírenie ekonomických aktivít a služieb KRSC pre zlepšenie životnej úrovne sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov obce“

Projekt s týmto názvom predložilo a úspešne realizovalo OZ Komunita Iliašovce v druhej polovici roku 2005. Všetky stanovené ciele podľa projektového zámeru boli splnené a je potešiteľné, že na ich dosiahnutí sa podieľali predovšetkým sociálne znevýhodnení obyvatelia obce.

Hodnotenie výsledkov podľa jednotlivých cieľov: 1. Zlepšiť technické vybavenie a priestorové možnosti na aktivity a podujatia v KRSC.

K celkovému zlepšenie vybavenosti a zabezpečenia KRSC prispela v prvom rade zmena vykurovacieho systému a prechod na úK s plynovým ohrevom, čím sa zlepšila tepelná stabilita prostredia a pohoda pre všetkých návštevníkov. Všetky náklady financovala pre KRSC obec.

Vo všetkých svietidlách v KRSC sa nainštalovali úsporné žiarovky s vyšším svetelným výkonom, čím sa zlepšila intenzita osvetlenia potrebná najmä pri vzdelávacích aktivitách a doučovaní detí.

Z grantu Fondu TVOJ SPIš bol zakúpený veľmi kvalitný digitálny dataprojektor, domáce kino. Premietacie plátno bolo zakúpené z prostriedkov obce. Plátno je stabilne namontované na stene KRSC, pravidelné programy pre deti a mládež sa konali najmä vo štvrtok podvečer a počas celého piatku pre všetky vekové skupiny. Tieto podujatia mali vysokú návštevnosť a k spokojnosti prispelo aj zakúpenie videokaziet z požičovne z prostriedkov OZ Komunita. So zakúpeným digitálnym fotoaparátom sa naučili pracovať všetci pracovníci KRSC, fotoaparátom sa stal súčasťou všetkých realizovaných podujatí.

KRSC bolo doplnené jedným počítačom a monitorom so štandardným programovým vybavením z ETP Slovensko, kancelária Košice. Na náklady obce bolo pripojenie ISDN nahradené rýchlejším systémom prenosu dát DSL.

Všetky tieto technické zlepšenia prispeli k zvýšeniu návštevnosti KRSC a zvýšeniu kvality služieb a tým aj spokojnosti návštevníkov KRSC.

Registračná pokladňa nebola zakúpená, pretože po redukcii rozpočtu v rámci hodnotenia projektu nebolo možné za určenú sumu kúpiť toto zariadenie. Priemerné ceny prenosných pokladní sa pohybovali nad 6 tisíc Sk.

Poslednou aktivitou v rámci cieľa 1 bolo zakúpenie stolového futbalu. Keďže v medziročnom období bol tento tovar v obchodnej sieti nedostupný, uzavreli sme dohodu o zapožičaní stolového futbalu s firmou Systemhouse z Levoče, ktorá nám bezplatne poskytla túto hru až do doby kúpy vlastného zariadenia. Stolový futbal sa stal atrakciou číslo 1 a prilákal nielen mladých ľudí, ale aj rodiny s deťmi a spoločné súboje boli plné napätia a radosti pri dodržaní všetkých pravidiel fair-play.

Realizáciou projektu sa jednoznačne zatraktívnili priestory a ponuka služieb pre všetky cieľové skupiny obyvateľov obce.

2. Zabezpečiť výrobu a pečenie koláčikov v podmienkach KRSC.

Zavedenie plynu do objektu Mš, kde sídli aj KRSC nás viedlo k rozhodnutiu, zabezpečiť nielen teplovzdušnú rúru na pečenie, ale relatívne v tej istej cenovej kategórii kompletný plynový sporák s elektrickou rúrou s možnosťou viacnásobného pečenia. Keďže pôvodne plánovaná úprava kuchynských priestorov sa nedala zrealizovať z dôvodu priestorového rozloženia plynových kotlov v kotolni, použili sme pre účely kuchynky príručnú miestnosť KRSC, ktorá sa na účely kancelárie nedala použiť. Administratívne priestory pre pracovníka KRSC sme upravili v spoločenskej miestnosti prestavbou nábytku, sporák a potrebné príslušenstvo je inštalované v samostatnej miestnosti.

Pečenie koláčikov a čajového pečiva bolo realizované viackrát na základe objednávky obce (Iľašofska pantľika) a ako ponuka produktu OZ Komunita v rámci podujatí a akcii v obci (školenie, posviacka nového organa a pod.). Čajové pečivo si udržiava svoju kvalitu, cena je stabilná na cenovej úrovni roku 2004 (110,- Sk/kg), obalový materiál sme zakúpili z prostriedkov OZ v prvej polovici roku 2005 a preto sme ďalšou kúpou nechceli zvyšovať zásoby. Kolektív žien, ktoré sa pečení podieľajú je zostavený z účastníčok projektu 6.grantového kola Fondu TVOJ SPIš, koláčiky sú v stálej ponuke KRSC.

Kúpou teplovzdušnej rúry ako súčasti celého sporáku sme znížili energetickú náročnosť pečenia pri zachovaní požadovanej kvality a dodržaní predpísanej hygieny výroby.

3. Zriadiť opravu a servis bicyklov v KRSC pre potreby celej obce.

Výber účastníkov pre školenie v rámci odbornej opravy a servisu bicyklov trval niekoľko týždňov, školenia sa napokon zúčastnili dňa 3. 11. 2005 dvaja chlapci – Milan Čonka a Laco Tulej z rómskej komunity, ktorí mali najlepšie predpoklady pre vykonávanie tejto činnosti (jeden z nich sa učí za automechanika). školenie sa uskutočnilo pod vedením odborných inštruktorov v špecializovanej predajni a servise bicyklov firmy Rabatin Poprad, kde bolo aj zakúpené potrebné náradie. Služby údržby a opráv bicyklov v obci Iliašovce boli poskytované v pravidelných termínoch až do ukončenia projektu v KRSC, oznam o tejto službe bol nepretržite aj na výveske KRSC a na úradnej tabuli obce.

Keďže obaja chlapci nikdy nemali vlastný bicykel a v ponuke viacerých supermarketov sa na konci sezóny objavili ponuky za veľmi výhodných cenových podmienok, oslovili sme chlapcov s možnosťou úhrady odpracovaných hodín formou dohody alebo možnosť zakúpenia bicyklov v hodnote do 2 000,- Sk/os. v súlade s rozpočtom projektu a so schválením poskytovateľa grantu. Obaja sa rozhodli pre druhú možnosť a v predajni Baumax Prešov sme im v akcii zakúpili rovnaké horské bicykle, ktoré im boli formou darovacej zmluvy odovzdané na konci projektu.

Takto sa aktivita a zapojenie sociálne znevýhodnených obyvateľov prezentovalo aj navonok podstatne efektívnejšou formou a obom chlapcom bude bicykel dlho pripomínať tento projekt.

Tento trend bude iste zaujímavý aj do budúcnosti, pretože finančné prostriedky za vykonanú môžu skončiť bez osohu pre samotného realizátora.

S oboma účastníkmi školenia bolo dohodnuté, že svoje služby budú poskytovať obyvateľom obce aj naďalej cez KRSC, kde majú na túto činnosť vytvorené vhodné podmienky v novozriadenej kotolni hneď vedľa KRSC. Náradie a príručný prenosný kufrík boli zaradené do evidencie majetku KRSC.

Obec poskytla pre túto činnosť kovový pracovný stôl, ktorý bol upravený pre potreby servisu bicyklov.

Servis bicyklov má v obci budúcnosť.

4. Zriadiť prevádzku drobného šitia, prešívania odevov a domácich textílií.

Keďže čalúnnička, s ktorou sme počítali pri písaní projektu nastúpila na denné maturitné štúdium v odbore a navyše sa odsťahovala z obce, zakúpili sme v bazáre v Spišskej Belej poškodenú koženú sedačku, ktorú ženy pod vedením Renáty Tulejovej opravili a ušili doplnky a príslušenstvo, čím sa priestory KRSC esteticky veľmi pozdvihli. Zakúpili sme náradie na drobné opravy a prešívanie, všetky práce boli robené na zakúpenom šijacom stroji, na ktorom sa robia nielen prešívania a samotné šitie, ale ktorý používajú aj účastníčky projektu Mš SR Druhá šanca ako odbornú prax a prípravu na záverečné skúšky.

šijací stroj Singer 1525 a náradie ja zapísané v evidencii majetku KRSC a môžu ho využívať pod odborným dozorom všetci návštevníci KRSC na potrebné opravy a šitie doplnkov.

útulnosť KRSC sa naplno prejavila pri slávení druhého výročia jeho prevádzky (11. 11. 2005), nakoľko centrum navštívilo v priebehu niekoľkých dní množstvo domácich aj pozvaných hostí a uskutočnilo sa tam viacero organizovaných podujatí.

Najmä dievčatá a ženy z rómskej komunity realizáciou aktivít v rámci tohto cieľa získali priestor na vlastnú kreatívnu činnosť a ich zručnosť a prácu môžu obdivovať všetci návštevníci KRSC.

5. Zlepšiť propagáciu aktivít KRSC.

Všetky aktivity a podujatia v KRSC boli priebežne zverejňované nielen v samotnom KRSC, na vonkajšej tabuli pred objektom Mš, ale aj na úradnej tabuli obce pred Obecným úradom.

Dôležité podujatia programy boli oznamované aj prostredníctvom obecného rozhlasu. V rámci projektu sme pripravili a vydali s nákladom 250 ks dva čísla obecného občasníka s názvom Komunita – prvý bol distribuovaný do všetkých domácností pred folklórnym podujatím Iľašofska pantľika v auguste 2005, druhý bol vydaný aj v spolupráci s tlačiarňou Polypress v Levoči v polovici decembra 2005. Ohlasy na informácie a správy zo života komunity v obce boli veľmi pozitívne a potešiteľné bolo, že ako dopisovatelia prispeli do druhého čísla aj príslušníci oboch náboženských konfesií.

Niekoľko čísiel občasníka, oznamy o zaujímavých podujatia v KRSC i ďalšie aktivity v obci boli prezentované aj na úradnej tabuli v susednej obce Kurimany.Vydané občasníky sú v prílohe tejto správy.

Smerové tabule s označením KRSC budú umiestnené na oboch hlavných prístupových cestách v obci a budú informovať a usmerňovať návštevníkov k využívaniu jeho služieb.

Zo strany OZ Komunita i zo strany obce je to určite výzva pokračovať v pravidelnom vydávaní tlačového občasníka o živote v obci pre všetkých obyvateľov i naďalej.

Realizáciou projektu sa dosiahli všetky pôvodne plánované ciele projektového zámeru, pri dodržaní rozpočtu projektu a dohodnutom spolufinancovaní zo strany obce aj OZ. Podrobný popis nákladov s kópiami účtovných dokladov je v samostatnej prílohe, súčasťou správy je aj sprievodná fotodokumentácia, oznámenia a podobne.

Za poskytnuté finančné prostriedky na realizácie projektu ďakujeme v mene všetkých obyvateľov obce.

V Iliašovciach,

Janka Oravcová, predseda OZ Komunita

Spracoval: Ing. Ľubomír Maciak, Ján Sarňák, starosta obce