Riešili, ako ukončiť bezdomovectvo v Košiciach

Bytová núdza je vážnym problémom v celej Európe, za posledných desať rokov narástol počet ľudí bez domova o 70 percent. Podľa údajov Európskej federácie národných organizácií, ktoré pracujú s bezdomovcami (FEANTSA) ľudia bez domova umierajú o 30 rokov skôr ako zvyšok populácie. V priemere žijú na ulici 10,3 rokov.

Bezdomovectvo sa nevyhlo ani Košiciam. Stalo sa vážnym a najmä viditeľným sociálnym problémom. Podľa dostupných údajov žije v Košiciach asi 1200 ľudí bez domova v asi desiatich lokalitách v celom meste. Ľudia bez domova nie sú iba ľudia na ulici, osamelí muži. V neistom bývaní alebo v ohrození domova sú aj osamelí rodičia. Ľudia bez domova majú aj tvár detí z detského domova, dlhodobo chorých, ľudí v krízových situáciách, ťažko zdravotne postihnutých a seniorov.

Vedenie mesta sa rozhodlo venovať tejto téme dlhodobo, komplexne a systémovo. To, že pre vedenie mesta je tento problém naozaj prioritný, potvrdzuje aktívna účasť námestníka primátora na pracovnom stretnutí.

V Herľanoch spoločne pracovalo 39 odborníkov, zamestnancov dvadsiatich organizácií, od samosprávy, cez štátnu správu, mimovládnych, neziskových a charitatívnych organizácií, ktoré v Košiciach poskytujú služby ľuďom bez domova. Stretnutia sa zúčastnili aj štyria poslanci mesta, zástupcovia troch mestských častí, a tiež aj zamestnávatelia a dobrovoľníci. Spoločne si prechádzali napríklad rôzne alternatívy bývania ako sú Najprv Bývanie (Housing First) a Rýchle Bývanie (Rapid Re-housing) či prestupné bývanie.

Účastníci školenia Mosty z chudoby sa dohodli na predbežnom názve, vízii, princípoch, prioritných oblastiach budúcej koncepcie – „Košice – mesto s  bývaním dostupným pre každého“. Ich cieľom bude vytvoriť integrovaný systém riešenia situácie ľudí bez domova v Košiciach a Platformu spolupracujúcich organizácií, vedenú mestom Košice. Platforma bude združovať organizácie, ktoré poskytujú služby ľuďom bez domova a ktoré budú súčasťou budúceho integrovaného systému.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk