Projekt svojpomocnej výstavby – aktuálne na Mestskom zastupiteľstve v Košiciach

Sme radi, že 29. bodom programu najbližšieho MsZ (12.-13. 12. 2019) je opakované schválenie prenájmu pozemku pre ETP Slovensko (ETP) na svojpomocnú výstavbu predvádzacieho rodinného domu v MČ Luník IX. Prenájom pozemku na ten istý účel bol odsúhlasený v septembri 2018. Opakované schválenie je potrebné z dôvodu, že na základe návrhu ÚHA sa zmenilo umiestnenie stavebného pozemku na parcele.

S Mestom Košice a MČ Luník IX spolupracujeme od roku 2016 (máme podpísané aj Memorandá o spolupráci). Spoločne s pánom starostom, Mgr. Marcelom Šaňom, odborníkmi z Mesta, mestských organizácií a MČ Luník IX sme pripravili Koncepciu komplexného riešenia situácie na Luníku IX, ktorú bola schválená v roku 2018. Úzko spolupracujeme s odbornými útvarmi MMK, ÚHA zmenil územný plán a zabezpečil Urbanistickú štúdiu Luník IX, majetkové oddelenie navrhlo znenie nájomnej zmluvy, odborní sociálni pracovníci Mesta Košice a MČ LIX spolupracujú s nami pri výbere klientov do projektu a pri rôznorodých aktivitách, ktoré na LIX organizujeme (každodenné popoludňajšie vzdelávanie detí a mládeže, výstavba sochy v parčíku na LIX, účasť na Bielej noci, mentorský program a ďalšie). Luník IX sa mení.

Len s platnou nájomnou zmluvou môže ETP pokračovať v procese územného a stavebného konania. Preto je schválenie prenájmu pozemku pre predvádzací dom na decembrovom zastupiteľstve kľúčové. Máme pripravené projekty domov, finančné prostriedky aj stavebný materiál, aby sme na jar 2020 mohli začať s výstavbou.

Na základe žiadosti vedenia Mesta Košice, aktuálne spolupracujeme s Mestom aj na príprave Koncepcie sociálneho bývania a ukončovania bezdomovectva v Košiciach. Uplatnenie modelu svojpomocnej samofinancovanej výstavby na Luníku IX bude jedným z konkrétnych krokov, ktoré pomôžu riešiť bytovú núdzu v Meste Košice.

Sledujte s nami ďalšie dianie v programe svojpomocnej samofinancovanej výstavby na Luníku IX. Budeme Vás priebežne informovať.

Materiál predložený na rokovanie MsZ je dostupný tu https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/13

Pán starosta Mgr. Marcel Šaňa hovorí o plánovanej svojpomocnej výstavbe na Luníku IX

(zo dňa 3. 12. 2019)

https://www.tvkosice.sk/video/5de5fdf176d97025f07ccfbd?fbclid=IwAR2lA_s31If-SIepWZ6wyDWz3TBBKbi0O7bMuL8kCEc8ZM7xvujl8mHvxVA