Projekt RomaNet združí slovenské a maďarské neziskovky

SITA 24. október 2012: RomaNet je nový projekt, ktorý iniciuje a koordinuje občianske združenie ETP Slovensko.

Podporiť má najmä cezhraničnú spoluprácu medzi slovenskými a maďarskými neziskovými organizáciami, ktoré sa zaoberajú rómskou problematikou. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovala programová koordinátorka Lenka Czikková.

Slovenskú stranu budú reprezentovať organizácie a aktivisti, ktorí pôsobia v regióne Košického a Banskobystrického kraja. RomaNet bude trvať jeden rok a počas neho sa desať neziskových organizácií, päť za každú stranu, zúčastní na vzdelávacom cykle zameranom na projektový manažment. „Zástupcovia organizácií dostanú praktické informácie o tom, ako zisťovať potreby svojej komunity, ako formulovať myšlienky a ciele projektu, ako písať projektové zámery a ako samotné projekty v praxi implementovať,“ uviedla Czikková. Celý proces vzdelávania je podľa nej založený na praktických poznatkoch a bude sa uskutočňovať aj formou štyroch školení. Vlastné projekty si každá organizácia navrhne a zrealizuje sama. Zástupcovia organizácií sa budú počas roka stretávať a budú aj workshopy. Hlavným cieľom je posilniť spoluprácu organizácií zameraných na prácu so znevýhodnenými skupinami, konkrétne s rómskou menšinou, ktorá má viesť k rozvoju miestnych komunít.

„Už máme prvých záujemcov o vzdelávanie,“ napísala Czikková. ETP Slovensko vyzýva aj ďalšie neziskové organizácie, ktoré pôsobia v Košickom a Banskobystrickom kraji a venujú sa rozvoju rómskych komunít, aby si podali prihlášky k účasti na projekte RomaNet. Termín na podanie prihlášky je 31. október 2012. Prihlášku a podrobnejšie informácie záujemcovia nájdu na stránke www.etp.sk. 

Projekt RomaNet koordinuje na slovenskej strane Občianske združenie ETP Slovensko, hlavný maďarský partner je Karpatská nadácia Maďarsko. Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie.

http://www.parameter.sk/sk/sekcia/z-domova/2012/10/24/projekt-romanet-zdruzi-slovenske-madarske-neziskovky