Projekt RomaNet má za sebou dve úspešné školenia a 10 návrhov konkrétnych projektov na skvalitnenie života v 10 rómskych komunitách

Projekt „RomaNet – budovanie kapacít na báze spoločenstva” sme zahájili začiatkom októbra 2012, kedy sme začali spoluprácu s piatimi rómskymi organizáciami z Košického a Banskobystrického kraja. Náš partner – Karpatská nadácia Maďarsko – do projektu zapojila tiež päť rómskych, alebo pro-rómsky orientovaných organizácií na maďarskej strane. 10 organizácií (každá organizácia má troch účastníkov) sa teda zapojilo do ročného vzdelávacieho cyklu. Vzdelávanie je zamerané na projektový manažment a počas roka si svoje vedomosti overia aj v teréne.

V zime absolvujú slovenskí a maďarskí účastníci štyri školenia. Výsledkom týchto školení bude 10 projektových zámerov, z ktorých každý bude navrhnutý jednou organizáciou. Každý projektový zámer je plánovaný na základe potrieb konkrétnej komunity, v ktorej daná organizácia pôsobí. Na jar bude nasledovať praktická časť – implementácia 10 projektových zámerov v teréne. Účastníci dostanú na realizáciu svojho projektu malý grant, ktorý im pomôže zrealizovať svoj projekt. Organizácie sa budú počas realizácie navzájom navštevovať, získajú inšpiráciu pre svoju ďalšiu prácu a veríme, že vzniknú partnerstvá, ktoré budú v budúcnosti ďalej rozvíjané. Celé úsilie sa v lete a na jeseň vyhodnotí na pracovných workshopoch.

Máme za sebou prvú polovicu zimných školení. Úvodné školenie sa uskutočnilo v Košiciach dňa 27.11.2012. Počas neho si jednotlivé organizácie detailne zanalyzovali súčasnú situáciu v komunite, v ktorej pôsobia. Definovali problémy a možnosti ich riešenia. Stanovili si konkrétne ciele a rozhodli sa, aký projekt budú realizovať. Druhé školenie sme absolvovali 14.-15.12.2012 v maďarskom Egeri. Organizácie si navzájom vyhodnotili svoje plánované projektové zámery. Zistili sme, že aj keď každá slovenská a maďarská rómska komunita má svoje špecifiká, potreby komunity sú veľmi podobné. Aj preto sa väčšina plánovaných projektov bude týkať rozvoja mladých ľudí a posilnenia rodiny (podpora mladých talentov, prezentácia a zachovanie rómskych tradícií, zmysluplné využitie voľného času školákov, posilnenie rodinných väzieb, vzdelávanie detí). Tam vidia zástupcovia jednotlivých organizácií najväčší potenciál. Dve organizácie zamerajú svoje projekty na zlepšenie prostredia, v ktorom ich klienti žijú a jedna organizácia predstaví možnosti využitia odpadu (PET fľaše) na výrobu hračiek a hier pre deti.

Súčasťou školenia v Egeri bola aj študijná návšteva komunitného centra v obci Szomolya. Organizácia, ktorá tam pôsobí, sa venuje voľnočasovým aktivitám pre deti a vzdelávacím aktivitám pre dospelých. Jej najväčším úspechom bol však projekt zameraný na presťahovanie 23 chudobných rómskych rodín z tzv. jaskynných domov do domov v obci. V jaskynných domoch nebola zavedená elektrina, voda, bol do nich ťažký prístup z obce. Organizácia ďalej pracuje na integrácii týchto rodín pričom samotné rodiny veľmi dobre participujú.

V januári a februári 2013 čaká našich účastníkov projektu RomaNet práca na svojich projektových zámeroch. Budú plánovať konkrétne aktivity, vytvoria si časový plán, rozpočet, definujú riziká a naplánujú si s kým ďalším budú v obci spolupracovať (miestna škola, samospráva, iná organizácia), aby mohli v marci spustiť realizáciu svojho projektu v teréne.

Projekt RomaNet koordinuje na slovenskej strane Občianske združenie ETP Slovensko, hlavný maďarský partner je Karpatská nadácia Maďarsko. Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (HU-SK Cross-Border Cooperation Program, www.husk-cbc.eu) prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie.