Projekt RHAP v spolupráci s ETP Slovensko v meste Rožňava

Vo februári 2008 sme nadviazali spoluprácu s občianskym združením ETP Slovensko so sídlom v Košiciach. Projekt realizujú naši komunitní sociálni pracovníci a ich asistenti.

V rámci programu RHAP máme 90 klientov narodených do 09.05.1945. Klienti žijú v rôznych častiach mesta. Najviac sú sústredení v severnej časti mesta a v časti Rožňavská Baňa. Na základe rozmiestnenia našich klientov realizujeme pre nich aktivity v lokalitách, v ktorých žijú, t.j. v mestskej časti Nadabula, v časti Rožňavská Baňa a Rožňava Juh.Máme troch klientov umiestnených aj v domove dôchodcov v Rožňave. Týchto klientov navštevuje naša komunitná pracovníčka. Našou snahou je ich motivovať, aby sa stretávali aj s ostatnými klientmi z iných častí Rožňavy. Na tento účel nám slúži Rómsky klub na Krátkej ulici č. 22.

Pre našich klientov pravidelne organizujeme čajové posedenia. Na týchto posedeniach im poskytujeme občerstvenie, zábavu, rozptýlenie, ale aj užitočné rady. Klienti veľmi pozitívne privítali zdravotné prednášky, meranie krvného tlaku, finančné poradenstvo. Veľmi vítanou pomocou je aj preplácanie liekov našim klientom. Mame aj takých klientov, ktorí sú už imobilní, týchto navštevujú naši komunitní sociálni pracovníci osobne v ich domácnostiach.

V mesiaci marec sme zorganizovali pre našich klientov oslavu Medzinárodného dňa žien, s bohatým kultúrnym programov, so živou hudbou a s občerstvením. V mesiaci apríl pripravujeme pre nich ďalšie kultúrne podujatie z príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. V mesiaci máj organizujeme návštevu kultúrneho podujatia v Bratislave – Medzinárodný rómsky festival.

Našim klientom zabezpečujeme prostredníctvom združenia ETP Slovensko denne jednu teplú stravu bezplatne. Tohto času máme dvadsiatich klientov, ktorí odoberajú stravu. Klienti, ktorí nedostávajú tieto obedy sú sklamaní, že oni nemajú túto možnosť. Snažili sme sa vybrať takých klientov, ktorí sú nemobilní, osamelí a nevedia si sami zabezpečiť teplú stravu. Žiaľ, nevedeli sme vyhovieť všetkým.

Dňa 10.04.2008 si naši klienti prevzali materiálnu pomoc od ETP Slovensko. Bola to pomoc vo forme potravinového balíka, hygienického balíka, lekárničky prvej pomoci a súpravy zimnej pomoci (paplóny, deky, návleky). Naši klienti sú veľmi vďační za túto pomoc, privítali ju veľmi pozitívne.

Sme veľmi radi, že môžeme aj takouto cestou pomôcť našim starším občanom.