Projekt ocenený Nobelovou cenou aj u nás

Mikropôžičkový systém, určený pre rodiny a jednotlivcov zo znevýhodneného sociálneho prostredia, je výborný motivačný nástroj, ako môžu tieto rodiny a jednotlivci dokázať, že vedia byť finančne zodpovední a že sa postupne svojou vlastnou aktivitou dokážu vymaniť z pasce závislosti od systému štátnej pomoci.Podmienkou účasti na programe je odporúčanie miestnej samosprávy a  absolvovanie tréningu, finančného vzdelávania, ktoré rodinám pomáha plánovať si svoj život a rozumne hospodáriť s peniazmi. Zapojiť sa môžu iba tí obyvatelia, ktorí majú voči obci vyrovnané podlžnosti. Je to bezúročná pôžička v maximálnej výške 1 160 eur, ktorú splácajú mesačnými splátkami 27 eur. Rodiny si najčastejšie požičiavajú na menšiu rekonštrukciu domu, prístavbu kúpeľne, obnovu strechy, výmenu okien alebo dverí, či na odkúpenie nehnuteľnosti.

Rekonštrukcia bytov a domov rodín s nízkym príjmom sa môže uskutočňovať nielen prostredníctvom mikropôžičiek, ale  aj pomocou sporiaceho programu. Rodiny sa do programu môžu zapojiť založením vkladnej knižky, na ktorú pravidelne sporia dohodnutú sumu, maximálne 50 eur mesačne spravidla počas 12 mesiacov. Ak si našetria polovicu potrebných prostriedkov, druhú polovicu im daruje prostredníctvom ETP Slovensko Nadácia otvorenej spoločnosti  – OSF.

Doteraz si prostredníctvom mikropôžičiek alebo sporiaceho programu obnovilo svoje bývanie približne 550 rodín z 15 miest a obcí stredného a východného Slovenska. Zo 432 klientov mikropôžičkového programu 78 pôžičku splatilo, 42 klientov má, vzhľadom na zmenenú finančnú situáciu v rodine, dohodnutý nový splátkový kalendár, ktorým sa upravila výška mesačnej splátky, ostatní klienti splácajú podľa zmluvy. (Kontakt na rodiny zapojené do mikropôžičkového systému alebo programu sporenia je možný).

Stanú sa úspešné slovenské skúsenosti z realizácie mikropôžičkového a sporiaceho programu inšpiráciou pre Európsku komisiu, ktorá pripravuje nové pravidlá čerpania štrukturálnych fondov na zlepšenie podmienok bývania marginalizovaných komunít, vrátane rómskych?

Objavia sa medzi konkrétnymi opatreniami štátom podporovaného bývania, ktoré majú predložiť na rokovanie vlády do konca marca ministri Mikloš a Figeľ, aj mikropôžičkový a sporiaci program ako podporné nástroje pri výstavbe bytov a domov nízkopríjmových rodín?

Sociálne vylúčené komunity z 12 miest a obcí zapojilo ETP Slovensko aj do 19-mesačného projektu „Od kolísky po hrob – Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“. V týchto komunitách ETP Slovensko riadi v spolupráci s miestnymi samosprávami komunitné centrá, ktoré poskytujú komplexné služby v oblasti zamestnania, bývania, vzdelávania a zdravia pre rodiny a jednotlivcov žijúcich v generačnej chudobe, prevažne z rómskej menšiny. Komunitné centrá sú mostom k integrácii rómskej a nerómskej komunity.

Široký rozsah aktivít poskytovaných v komunitných centrách stavia na novom prístupe, ktorý zaobchádza s ľuďmi nie ako s obeťami, ale ako s rovnocennými účastníkmi, ktorí sami dokážu riešiť svoje problémy, ak je im poskytnutá pomoc a podpora. ETP Slovensko  pri tom úzko spolupracuje s miestnymi samosprávami. Vďaka tomu sa vytvárajú podmienky na trvalú zmenu, na rozvoj životných zručností a osobnej zodpovednosti.

Projekt „Od kolísky po hrob – Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“, ktorý sa končí v apríli 2011, má celkovú výšku rozpočtu 920 390 eur a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, zo štátneho rozpočtu SR, finančne sa na ňom podieľajú aj mestá a obce, v ktorých sa projekt uskutočňuje.

ETP Slovensko získalo roku 2009 ocenenie Gypsy Spirit za „komplexnú, vysokoodbornú a autentickú prácu  so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľstva, za boj s chudobou a sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na Rómov v segregovaných osadách a za vytváranie dočasných pracovných príležitostí a trvalých pracovných miest“