Proces premeny – školenia mentorov

Jednou z priekopníckych aktivít projektu Premosťovanie komunít na východnom a strednom Slovenku je Proces premeny. Cieľovou skupinou tejto aktivity sú jednotlivci z rodín zažívajúcich generačnú chudobu, prevažne z rómskej komunity. Podpora a služby sú zároveň poskytované aj nerómom z generačnej chudoby.

Školenia sa uskutočnili v 12 komunitných centrách zapojených do projektu v priebehu roku 2010. Hlavným cieľom školení bolo vybrať a vyškoliť mentorov, ktorí budú asistovať jednotlivcom a rodinám, ktoré túžia oslobodiť sa zo závislosti na sociálnych dávkach, majú záujem zlepšiť svoj život a hlavne podporiť jednotlivcov vo vzdelávaní.

Keď ide o podporu chudobných, mentorom môže byť ktokoľvek, kto pozná nepísané pravidlá a hodnoty strednej triedy. Mentor má byť človek, ktorý je ochotný obetovať časť svojho času a energie a pomáhať niekomu inému, aby sa v živote uplatnil. V tomto procese ide o vzťah jeden s jedným, kde sa mentor snaží zabrániť neefektívnym či deštruktívnym vzorcom správania svojho chránenca. úspešní mentori sa s chránencami radi podelia so skúsenosťami zo svojho života a aj so svojimi vlastnými chybami a najmä, akým spôsobom sa z nich poučili.

V našom projekte sme mali záujem, aby sa mentormi stali ľudia s pozitívnym vzťahom a prístupom k chudobným, ľudia bez predsudkov, s ochotou pomáhať a odhaliť a podporiť rozvoj aj skrytých schopností a talentov chránencov. Prvotný výber záujemcov o prácu mentorov v projekte urobili komunitní sociálni pracovníci, ktorí veľmi dobre poznajú svoju cieľovú skupinu aj potreby svojich klientov. Záujemcovia o prácu mentora sa prihlásili do výberu zaslaním stručného životopisu a motivačného listu. Finálny výber urobili koordinátorka sociálnej integrácie a projektová manažérka.

Po procese výberu mentorov sa uskutočnili školenia v jednotlivých obciach projektu. Mentori boli vyškolení na prácu tréningom s názvom Proces premeny. Počas tréningu sa zoznámili s metódami, ako lepšie spoznať cieľovú skupinu, teda ľudí zažívajúcich generačnú chudobu. Keďže prevažná časť cieľovej skupiny je z rómskej komunity, lektori školenia sa v tejto časti venovali aj stereotypom a predsudkom a poukázali na najčastejšie stereotypy o Rómoch. Dôležitou časťou školenia bolo aj poznanie základných pojmov chudoby, zdrojov, ktorými jednotlivec disponuje a aj poznaniu nepísaných pravidiel spoločenských tried.

Druhá časť školení sa venovala konkrétnym otázkam ako napríklad, kto je mentor, aká je jeho úloha, cyklus vzťahu mentor a chránenec, 16 zákonov mentoringu a stanovenie cieľov a záväzkov mentora a chránenca.

Na všetkých školeniach prebiehala konštruktívna diskusia, mentori mali veľký záujem o predložené poznatky, v mnohých prípadoch prichádzali s doplňujúcimi informáciami a návrhmi, ako proces vylepšiť. To bolo aj cieľom týchto školení – aktívne zapojiť mentorov do procesu premeny, zaujať ich a pripraviť pre kvalitnú a zmysluplnú prácu s chránencom.

V súčasnosti prebieha práca mentorov s chránencami vo všetkých obciach a mestách zapojených do projektu. Práca mentorov je pravidelne supervizovaná lektormi tréningu Proces premeny.

Bc. Beáta Kopal, Mgr. Ľudmila Stašáková