Príďte na workshop Mesto očami cudzinca

Hľadáme Košičanov a zároveň cudzincov žijúcich v Košiciach, ktorí by chceli vyjadriť svoje názory, nápady a skúsenosti s integráciou. Okrem zapojenia sa do diskusie a vyplnenia dotazníka ponúkame možnosť vyjadriť svoj pohľad prostredníctvom fotografií. Nehľadáme profesionálnych fotografov, potrebujeme osobné pohľady a skúsenosti z bežného života.

ETP Slovensko a Magistrát mesta Košice pozývajú v rámci medzinárodného projektu INTEGRA na dve navzájom súvisiace stretnutia, ktoré sa uskutočnia 26.6. 2018 na Magistráte mesta Košice (Trieda SNP 48/A, trakt C, 2. posch., zasadačka C205).

Od 13. do 15. hodiny bude stretnutie fokusovej skupiny,  kde zástupcovia verejných inštitúcií, škôl, polície, neziskových organizácií, samotní cudzinci a Košičania zhodnotia súčasný stav poskytovaných služieb cudzincom, ktorí sa rozhodli usadiť v Košiciach. Budeme diskutovať aj o najväčších výzvach, ktorým cudzinci v Košiciach čelia a zároveň o pozitívnych príkladoch, ktoré zlepšujú integráciu občanov tretích krajín. Stretnutie je otvorené všetkým, ktorí sa o danú tému zaujímajú.

Od 15. 15 do 17. 30 hod. nasleduje praktický workshop Mesto očami cudzinca. Predstavíme na ňom inovatívne metódy, ktoré budú súčasťou auditu mesta Košice, týkajúceho sa integrácie cudzincov. Jednou z aktivít je zhodnotenie súčasného stavu prostredníctvom dotazníka. Súčasťou bude aj evaluačná prechádzka mestom (city walk), počas ktorej účastníci workshopu navštívia miesta, kde sa cudzinci stretávajú, bývajú, pracujú, alebo sú im poskytované rôzne služby. Cieľom je získať osobný pocit z konkrétneho miesta a vyhodnotiť mieru bezpečnosti, či prístupu k cudzincom. Počas prechádzky budú účastníci fotografovať, čím sa zapoja do procesu tvorby PhotoVoice. Pomocou fotografií môžu priblížiť život komunity cudzincov, resp. postoj domácej verejnosti k cudzincom a naopak, či zdokumentovať situácie z bežného života. Fotografie následne slúžia k lepšiemu pochopeniu príslušníkov komunity a pomáhajú plánovať potrebné kroky k zlepšeniu ich života.

Fokusová skupina aj workshop budú prebiehať v slovenskom jazyku, ale v prípade potreby je možné zabezpečiť individuálny preklad do/z angličtiny. Keďže súčasťou workshopu je aj prechádzka mestom spojená s fotografovaním, odporúčame pohodlnú obuv a vlastný mobilný telefón, či fotoaparát.

Ak vás niektorá z aktivít zaujala, potvrďte, prosíme, svoju účasť p. Lenke Czikkovej na etp@ke.etp.sk. Radi vás uvidíme na oboch aktivitách, ale ak sa z rôznych dôvodov môžete zúčastniť len na jednej, ste vítaní!

Závery diskusie z fokusovej skupiny, vyplnené dotazníky, poznámky zo city walk a  fotografie budú cenným zdrojom pri evaluácii a spracovaní auditu mesta Košice vzhľadom na súčasný stav integrácie cudzincov. Na jeseň budú prebiehať ďalšie aktivity (INTEGRA LAB a okrúhle stoly), ktoré budú zamerané veľmi prakticky – spracuje sa Koncepcia integrácie cudzincov pre mesto Košice.

 

Medzinárodný projekt Integration of Third Country Nationals through Urban Partnerships – INTEGRA je podporený European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. Na projekte spolupracuje päť štátov Európskej únie: Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Slovensko a Taliansko.