Prezentácie – Predškolská príprava

ETP Slovensko sa vo svojich desiatich komunitných centrách venuje klientom všetkým vekových kategórií, avšak dôraz kladie na deti a mládež. Zvlášť veľký význam má predškolská príprava detí.


Overili sme, že:

  • Ani jedno z detí, ktoré navštevovali predškolskú prípravu v komunitnom centre, nebolo zaradené do špeciálnej školy/triedy.
  • Predškolská príprava je prípravou na vzdelávací proces, deti si osvojujú pomenúvanie farieb, číslic, učia sa básničky, komunikujú aj v slovenskom jazyku, stávajú sa odvážnejšie.
  • Deti sa učia trpezlivosti a ovládať svoju impulzívnosť, lepšie spolupracujú a reagujú na zadania úloh.
  • Je výrazný rozdiel medzi deťmi, ktoré navštevovali predškolskú prípravu v komunitnom centre a ich rovesníkom, ktorí do komunitného centra nechodili.
  • Rozdiel je však aj medzi deťmi, ktoré navštevovali predškolskú prípravu v komunitnom centre oproti deťom majority. Čo s tým?

Ako komunitné centrá ETP pracujú s predškolákmi, vypovedajú tri nasledujúce prezentácie:

Prezentácia Predškolská príprava Veľká Ida. Pripravila špeciálna pedagogička Mgr. Vladmimíra Fortunová.

Prezentácia Predškolská príprava Rankovce.  Pripravila špeciálna pedagogička Mgr. Danka Kubinyová.

Prezentácia Predškolská príprava Stará Ľubovňa. Pripravila špeciálna pedagogička Mgr. Soňa Pavlovská.