Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku – Správa o činnosti – Rudňany

Naše komunitné centrum sa nachádza priamo v rómskej lokalite 5RPII v budove starej kotolne, ktorá bola americkou armádou prestavaná na Materskú školu (MŠ) a komunitné centrum (KC). Z tohto dôvodu tvoria Rómovia viac ako 99% našich klientov.

V októbri 2009 sa v našom komunitnom centre začal realizovať projekt „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“. Projekt je zameraný hlavne na vzdelávanie všetkých vekových kategórii komunity a na voľno časové aktivity detí a mládeže.

V našom komunitnom centre prebiehajú nasledovné aktivity:

  • Predškolský klub (vzdelávanie detí v predškolskom veku)
  • Mladá mamička
  • Križovatky pre mládež a pre dospelých
  • Finančné vzdelávanie
  • Voľno časové aktivity a rôzne kurzy
  • Právne poradenstvo, sociálna asistencia, zdravotná osveta

Predškolský klub funguje denne 1 hodinu po skončení vyučovania v MŠ. Navštevuje ho v priemere 12 detí. Na začiatku sa mnoho detí ani nechcelo veľmi zapájať do činnosti, veľmi ťažko odpovedali aj na tie najjednoduchšie otázky. Postupne si osvojili základné hygienické návyky, vedia sa pozdraviť a predstaviť seba a svoju rodinu. Deti sa medzi sebou naučili komunikovať a dokážu sa samy zahrať aj rôzne hry. Spoločne sme oslavovali Mikuláša a deti sa naučili peknú básničku. Pripravili sme spolu karneval, na ktorom sa zúčastnili aj rodičia, prezreli si práce svojich detí, deti si zopakovali povolania, pripravili si vhodné masky pomocou rôznych techník. Tieto deti budú navštevovať predškolský klub až do konca prázdnin. Rodičia predškolákov majú veľký záujem o to, aby ich deti navštevovali predškolský klub a podporujú ich v tom.

Jednou z oblastí vzdelávania v tomto projekte je aj vzdelávanie budúcich mamičiek „Mladá mama“. Prekvapilo ma, keď o toto vzdelávanie prejavili záujem aj mladí chlapci, budúci otcovia. Vytvorili sme z nich samostatnú skupinu asi 12 chlapcov, ktorí toto vzdelávanie navštevujú pravidelne a radi. Mladé dievčatá a chlapci sa naučili, ako sa starať o novorodenca, aké ochorenia hrozia budúcej mamičke aj to, prečo má navštevovať počas tehotenstva poradňu pre tehotné ženy, alebo ako sa prejavujú najčastejšie ochorenia u malých detí. Na tomto kurze sme tiež hovorili o tom, podľa akých kritérií si vyberať partnera.

Pre mládež je určené aj vzdelávanie Križovatky. Navštevuje ho 8 – 10 mládežníkov, u niektorých sa postupne prejavuje zmena v ich správaní, snažia sa určiť si nejaký životný cieľ a vedia pomenovať a vyvarovať sa chýb, ktoré urobili v minulosti ako napríklad záškoláctvo, fajčenie alebo bitky.

Križovatky pre dospelých navštevovalo v prvej skupine 7 ľudí rôzneho veku. Jeden z nich by sa rád vrátil späť do školy a prihlásil sa na štúdium na učňovskej škole aj napriek tomu, že má takmer 35 rokov. Keďže v teste zameranom na spôsob učenia zistil, že sa najlepšie učí sluchom, vybral by si denné štúdium, ak by to bolo možné.

Cieľom finančného vzdelávania bolo ukázať klientom, ako si rozdeliť mesačný príjem a vyhnúť sa dlhom. Hovorili sme o tom, aké ťažké je hospodárenie s rodinným rozpočtom, ak má rodina dlhy, prípadne ak chceme z pomyselného suda s vodou vyčerpať viac vody, ako doň natieklo.

V súčasnosti 6 mladých ľudí prechádza školením v oblasti Kultúra a história Rómov a ďalších 6 mladých ľudí v oblasti Sexuálna a protidrogová výchova. Vzdelávanie bude ukončené začiatkom mesiaca júl a títo mladí ľudia budú v budúcnosti pôsobiť ako lektori – rovesníci a prednášať to, čo sa naučili svojim rovesníkom.

Cieľom voľno časových krúžkov je dostať mladých ľudí z ulice do KC a naučiť ich zmysluplne tráviť čas činnosťou, o ktorú majú záujem.

V našom KC realizujeme 4 voľno časové aktivity:

Krúžok športových a spoločenských hier navštevujú hlavne chlapci. V letných mesiacoch hrajú futbal, basketbal, bedminton, alebo sa bicyklujú. V zimných mesiacoch majú v KC k dispozícii stolný futbal, rôzne spoločenské hry a okrem toho si môžu pozrieť aj rôzne filmy. Krúžok tradičných rómskych tancov navštevujú chlapci aj dievčatá, keďže tanec je im blízky a zároveň tak majú možnosť rozvíjať svoje nadanie a talent.

Krúžok práce s PC a internetom je určený pre mládež. Mladí ľudia sa učia písať krátke texty, používať skicár, vytvoriť rôzne plagáty, pracovať s internetom a vytvoriť si vlastnú emailovú schránku.

V rámci krúžku spevu a netradičných tancov sa mladí ľudia venujú tancu hip-hop, spevu rómskych, ale aj moderných piesní a tiež netradičným technikám vytvárania zvuku napríklad pomocou plastových fliaš.

O všetky uvedené krúžky je medzi mládežou veľký záujem. Činnosť týchto krúžkov prispieva, že v našej komunite sa nevyskytujú drogy a iné omamné látky.

Kurzy pre dospelých sa konajú podľa záujmu, sú to kurzy varenia, pečenia a kurz práce s PC. Najväčší záujem je o prácu s PC, účastníci si už sami vedia na internete vyhľadať veci, ktoré potrebujú. Jeden z našich klientov sa naučil používať internet banking a ďalší dvaja si vytvorili emailovú schránku, ktorú pravidelne používajú.

V KC je poskytované aj sociálne, zdravotné, pracovné, finančné a právne poradenstvo.

Jednému klientovi bol na základe nového zákona sociálnou poisťovňou priznaný invalidný dôchodok, trom klientom boli na základe žiadosti o odpustenie súdnych poplatkov odpustené trovy súdneho konania. Ďalší z našich klientov vyhral súdny spor s nástupnou firmou bývalej nebankovej spoločnosti, protistrana sa odvolala a v súčasnosti čakáme na rozhodnutie krajského súdu.

V prípade 20 klientov sme riešili zneužitie ich osobných údajov a osobných údajov ich detí pri prehlásení do inej zdravotnej poisťovne bez ich vedomia a súhlasu. V spolupráci s exekútorskými úradmi, sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, justičnou pokladnicou, Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Košiciach a východoslovenskými elektrárňami boli pre 20 klientov dohodnuté splátkové kalendáre ich pohľadávok. Jedna klientka bola prijatá obcou na vykonávanie absolventskej praxe v KC.

V rámci zdravotnej osvety a spolupráce s detským lekárom v obci bolo preočkovaných vakcínou proti žltačke približne 100 detí z lokalít 5RPII a Pätoracké.

Naše komunitné centrum spolupracuje aj so špeciálnou základnou školou. V rámci tejto spolupráce sme riešili záškoláctvo dvoch žiakov, účasť na vyučovaní tehotnej učnice učilišťa, ako aj spoluprácu rodičov so školou.

Dana Pustulková – KSP Rudňany