Sumár projektu Občianskeho združenia ETP Slovensko

Doba realizácie: august 2009 – apríl 2011

Východiská: Generačná chudoba na Slovensku je jedna z najvážnejších výziev, ktorým čelí Slovensko súčasnosti, pretože stále sú niektorí ľudia sociálne izolovaní. Sociálne vylúčení Rómovia zažívajú kombináciu nevyhovujúceho bývania, obmedzeného prístupu k sociálnym, finančným a iným službám, k infraštruktúre, geografickú izoláciu, spojenú s nízkou úrovňou vzdelania, vysokým počtom ľudí, ktorí nemajú dokončenú úplné základné vzdelanie, vysokú nezamestnanosť.

Všetky tieto faktory vedú k chudobe, ktorá sa dedí z generácie na generáciu. Priemerná nezamestnanosť Rómov na Slovensku je 72 %, ale v niektorých osadách môže dosahovať až 100 %, medzi Nerómami je to okolo 10 %. Sociálne a vzdelávacie potreby marginalizovaných Rómov sú obrovské, čoho následkom je ich takmer úplná závislosť od sociálnych dávok. Chudobné rómske a aj niektoré nerómske rodiny majú malú šancu vymaniť sa z generačnej chudoby.

Zdôvodnenie projektu: Tradičné riešenia sú odsúdené na neúspech. Vyžadujú sa nové prístupy, ktoré zaobchádzajú s ľuďmi nie ako s obeťami, ale považujú ich za rovnocenných účastníkov a riešiteľov problémov, ktorí sú zodpovední voči sebe, svojej rodine a komunite. Projekt podporuje zmenu vytváraním mostov medzi odborníkmi a komunitami – „premosťovaním“ a budovaním ľudského, sociálneho a ekonomického kapitálu v dvanástich komunitách a ich premenu na komunity celoživotného vzdelávania. Má tieto inovatívne prvky:

Realizuje sa v komunitných centrách, ktoré poskytujú služby v rozsahu aký nie je nikde inde na Slovensku

Obsahuje prístup „od kolísky po hrob“, všetko spôsobmi, ktoré sú na Slovensku priekopnícke

Komunitní/terénni sociálni pracovníci, iní odborníci a laické osoby budú vyškolení ako tréneri, čím sa zabezpečí udržateľnosť výsledkov

Stavia na existujúcich efektívnych partnerstvách všetkých sektorov vybudovaných v zvolených lokalitách

Zdôrazňuje sa sociálna mobilizácia, rozvíjanie životných zručností a osobnej zodpovednosti jedincov Podporujú sa komplexné integrované lokálne riešenia zabezpečujúce sociálnu solidaritu.

Cieľovou skupinou projektu sú rodiny a jednotlivci zažívajúci generačnú chudobu, prevažne z rómskej menšiny. Projekt poskytne podporu a služby aj Nerómom, ktorí žijú v generačnej chudobe.

Projekt sa bude realizovať v 12 mestách a obciach, ktoré trpia sociálnou a ekonomickou nerovnosťou s cieľom pomôcť ľuďom vymaniť sa z generačnej chudoby. úzka spolupráca s miestnou samosprávou vo vyššie uvedených obciach je nevyhnutnou podmienkou úspechu projektu. Projekt je náročný a preto je možné ho realizovať len v obciach, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

Obec – samospráva má záujem o spoluprácu

V obci sa realizuje komunitná/terénna sociálna práca

V obci je funkčné komunitné centrum, v ktorom sa realizujú aktivity aj pre chudobných

Terénnych sociálnych pracovníkov vyškolí ETP Slovensko, aby vedeli ako môžu zapájať znevýhodnených obyvateľov do projektu sporenia (Splňme si svoj sen) a projektu mikropôžičiek

Predbežne boli do Projektu vybraté nasledovné obce a mestá: Hodejov, Jesenské, Moldava nad Bodvou, Stará Ľubovňa, Spišské Podhradie, Nálepkovo, Rudňany, Sabinov, Veľké Kapušany, Kokava nad Rimavicou, šimonovce, Ostrovany.

Pracovníci a školitelia plne spätí s cieľovou skupinou budú sprostredkúvať priekopnícke, netradičné metódy rozvoja vnútorných zdrojov dlhodobo nezamestnaných, uchádzačov o zamestnanie, prevažne z rómskej komunity a budú od nich vyžadovať, aby si sami pomohli a začali sa spoliehať na seba.

Projekt sa člení na tri vzájomne prepojené moduly:

a)    BUDOVANIE ĽUDSKéHO KAPITáLU – Intergeneračné vzdelávanie – poskytovanie tradičných a inovatívnych školení, tréningov a kurzov pre všetky vekové kategórie v komunitnom centre (KC) so zameraním sa na mladých ľudí s osobitnými potrebami, na nezamestnaných a sociálne vylúčených, ženy a mladé dievčatá:

Deti a mládež: kurzy pre (I) mladé nastávajúce a dojčiace matky na zlepšenie pre- a postnatálnej starostlivosti –

„Mladá mamička“; (II) „Predškolská príprava“ – pre deti a ich matky na prípravu detí do školy; pre mládež; (III) Sexuálna a protidrogová výchova (sexuálne zdravie, tehotenstvo dospievajúcich dievčat a prevencia proti zneužívaniu omamných látok a drog); (IV) tvorivá dielňa Kultúra a história Rómov (vrátane holokaustu); (V) „Mimoškolské aktivity“ na povzbudenie a rozvoj talentov (umenie, šport); (VIa) „Nebojme sa peňazí“ – finančné vzdelávanie.

Dospelí: kurzy pre tých, ktorí žijú v chudobe (VIb) „Nebojme sa peňazí“; (VII) „Križovatky“ (témy, napr. zdravé vzťahy, spoľahlivosť, emocionálna inteligencia, kritické myslenie, plánovanie kariéry)

Odborníci z miestnych samospráv, škôl, úradov práce a neziskového sektora – školenie (IX) „Mosty z chudoby“ – napomáha hlbšie porozumieť generačnej chudobe a bariéram brániacim zmene a vymaneniu sa z chudoby a vytvára mosty medzi odborníkmi a komunitami; (X) „Proces premeny“ – pre mentorov.

b) BUDOVANIE SOCIáLNEHO KAPITáLU – (I) Budovanie kapacít a vzťahov v komunite – rôzne spoločenské a kultúrne akcie v KC pripravené v spolupráci s menšinami a inými miestnymi aktérmi a rozvíjajúce sociálny kapitál; (II) Sociálna integrácia a stabilizácia rodín – poskytovanie inovatívnych, integrovaných komplexných služieb (vzdelávanie, sociálna, právna, zdravotná asistencia a pracovné poradenstvo) v KC pre všetky vekové skupiny vedúcimi KC. Mentori rôznych profesií, skúseností a veku – prevažne Nerómovia budú pomáhať rodinám spoločensky sa začleniť a podporovať ich pri získaní a udržaní si pracovného miesta. Dôraz sa bude klásť na ženy a mladé dievčatá. V KC sa bude klientom projektu počas celej realizácie projektu poskytovať právne a zdravotné poradenstvo.

c) BUDOVANIE EKONOMICKéHO KAPITáLU – Ekonomická stabilizácia – (I) pracovné poradenstvo -sa bude poskytovať v KC vedúcimi KC, aby dlhodobo nezamestnaní získali prácu alebo dotáciu na založenie malého podniku; (II) pracovné zaškolenie sa bude organizovať v spolupráci s úradom práce a miestnymi podnikmi; (III) praktické zaškolenie „Zlepši si zručnosti“ – výučba na výstavbe nových bytov (využijúc dotáciu z Ministerstva výstavby SR v spolupráci so samosprávou) a pri rekonštrukciách, ktoré zlepšia existujúce byty a domy (pomocou mikropôžičiek od HFHI a úspor klientov a bonusu OSI).

Finančné zabezpečenie realizácie projektu:

Všetky aktivity projektu v rámci troch vyššie uvedených modulov sú financované zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu. Finančné zdroje na stavebné úpravy v bytoch a domoch účastníkov školení „Zlepši si zručnosti“ budú zabezpečené od partnerov ETP Slovensko – Habitat for Humanity International a Open Society Institute. Finančné zdroje na výstavbu nových bytov v niektorých obciach a mestách zapojených do projektu budú zabezpečené z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a partnermi ETP Slovensko.