Práca s nezamestnanými v komunite

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska č. 23 Košice

Názov vzdelávacej aktivity: Práca s nezamestnanými v komunite

Určenie organizačnej formy: kurz

Presne a konkrétne stanovený cieľ vzdelávania a cieľová skupina:

Vzdelávanie je určené komunitným sociálnym pracovníkom, ktorí pracujú v komunitných centrách a ich problémovou klientelou sú nezamestnaní. Vzdelávací program je zameraný na rozvoj odborných vedomostí a lepšieho pochopenia fenoménu nezamestnanosti a rozvoj zručností komunitného sociálneho pracovníka.

Zámerom kurzu je pripraviť poradcov a komunitných sociálnych pracovníkov pre skupinovú prácu s uchádzačmi o zamestnanie formou spracovania vlastného projektu profesijnej orientácie, naučiť ich techniky hľadania a získavania zamestnania, ktoré môžu využiť pri práci s klientmi.

Cieľ:

  • Cieľom vzdelávacieho kurzu je ponúknuť zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s nezamestnanými klientmi nástroj, prostredníctvom ktorého pomôžu nezamestnanému lepšie pochopiť vlastnú sociálnu kolíziu, ponúka nástroj prostredníctvom ktorého budú vedieť posilňovať klientovu sebadôveru, a reálny odhad samého seba, posilňovať schopnosti kooperácie a zvládania sociálnych kolíznych situácií.
  • Rozvíjať komunitnú sociálnu prácu tak, aby jednotliví členovia komunity boli schopní participovať na riešení svojich problémov, problémov obce a komunity, Rozumieť svojim potrebám aj potrebám iných Rozvíjať spoločnými silami vlastnú komunitu, hľadať, nachádzať a podporovať rozvoj vlastných zdrojov, zdrojov medziľudských vzťahov a zdrojov, ktoré ponúka spoločnosť.
  • Aplikáciou vedomostí a zručností získaných v kurze sa v komunite môžu naštartovať programy prevencie pred nežiaducimi sociálnymi javmi (na východe republiky v poslednom období silnejúce aj v dôsledku vysokej a dlhodobej nezamestnanosti) alkoholizmus a iné drogy, zvýšená agresivita v medziľudských vzťahoch, „underclass“.
  • Motivovať účastníkov zúčastniť sa na skupinovej práci.
  • Sebapoznanie – ako základ optimálnych riešení pri vyhľadávaní vhodného zamestnania.
  • Oboznámiť poradcov s formami a technikami kontaktu klientov so zamestnávateľmi.
  • Objasniť základné formy, metódy, zásady práce so skupinou.
  • Naučiť poradcov vytvoriť si vlastný projekt skupinovej práce s nezamestnanými.
  • Každá téma má vlastný učebný plán a učebný materiál (handouty a pracovné hárky). Kurz je ukončený osvedčením a po absolvovaní účastník dostane Osvedčenie o zručnosti pracovať so skupinami nezamestnaných v komunitách.

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou vzdelávania sú komunitní sociálni pracovníci, dobrovoľníci, zamestnanci rôznych združení a organizácii, ktoré sa zameriavajú aj na prácu s nezamestnanými občanmi, ktorí potrebujú intervenciu na aktivizáciu pri hľadaní zamestnania.

Stanovenie požadovaného vstupného vzdelania: vysokoškolské vzdelanie, ukončené stredoškolské vzdelanie, prípadne stredné odborné vzdelanie; absolvovanie aspoň jedného z našich akreditovaných kurzov k sociálnej práci, sociálnym službám, sociálnemu poradenstvu.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu získa prehľad o druhoch nezamestnanosti, o individuálnom prežívaní nezamestnanosti, o spoločenských dôsledkoch tohto javu, o základnej stratégii boja proti nezamestnanosti o aktívnej a pasívnej politike štátu v súvislosti s nezamestnanosťou. Absolvent sa v rámci aktivizačných techník, ktoré ponúka kurz sa naučí, akým spôsobom je možné sa uchádzať o zamestnanie. Pochopí subkultúru nezamestnaných a životné stratégie nezamestnaných. Získa právne minimum. (zákonník práce, zákon o zamestnanosti, zákon o sociálnej pomoci). Frekventant kurzu si natrénuje základné komunikačné a sociálne zručnosti pri práci s dlhodobo nezamestnanými, ktoré potom môže zdokonaľovať až na profesionálnu úroveň. Zároveň tým, že dostane návod na vedenie takýchto skupín bude prínosom pri riešení problému nezamestnanosti v komunite. K tomu mu môžu pomôcť aj získané podporné materiály- handouty a checklisty.

Kurz vplýva na frekventanta v dvoch oblastiach:

-osobného rastu a zvyšovania svojej hodnoty z pohľadu karierového rastu,

-optimalizácie svojho výkonu v rámci súčasnej pracovnej pozície.

Metódy vzdelávania:

prednášky, diskusie, skupinová práca, psychosociálny výcvik, nácvik techník, riešenie modelových situácií, pochopenie cez vlastný zážitok, brainstorming, bálintovky, prezentácia výsledkov pred skupinou.

Vzdelávacia aktivita má prezenčnú formu rozdelenú do piatich trojdňových stretnutí. Témy kombinujú rôzne participatívne techniky:

-výklad teórie,

-skupinová práca,

-tréningové aktivity.

Záverečné overenie získaných vedomostí:

Kazuistický seminár.

Prezentácia práce pred skupinou.

Kolokvium.

Celkový rozsah vzdelávacích hodín: 150 hodín.

Učebný plán:

I. Hlavné témy:

1. Nezamestnanosť ako sociálny problém, 5 hodín

2. Potencionálna klientela v kluboch práce a v komunitných

centrách, rizikové skupiny nezamestnaných, 25 hodín

3. Nezamestnaný klient a procesy práce s klientom, 30 hodín

4. Nácvik techník uchádzania sa o zamestnanie, 20 hodín

5. Metódy práce so skupinou, 20 hodín

6. Osobnosť poradcu pre nezamestnaných, 20 hodín

7. Hľadanie zdrojov osobnostného rozvoja. Svojpomoc v komunite, 10 hodín

8. Právne minimum, 10 hodín

9. Závery, reflexie, kolokvium, riešenie konkrétnych situácií, 10 hodín.

Spolu: 150 hodín

II. Predmetová skladba

– nezamestnanosť ako sociálny problém,

– individuálne prežívanie nezamestnanosti,

– nezamestnanosť a sociálnopatologické javy,

– nezamestnanosť a stigma,

– subkultúra nezamestnaných „underclass“,

– aktívna a pasívna politika nezamestnanosti,

– skupiny nezamestnaných,

– problémové rodiny,

– minority v komunite,

– delikvencia,

– chudoba v komunite, problém sociálne vylúčených,

– rozdiely medzi kultúrami, rómské etnikum,

– príčiny a dôsledky nezamestnanosti, správanie sa dlhodobo nezamestnaného klienta,

– klienti úradov práce,

– práca s klientom v odpore- rozptýlenie nepriateľstva,

– motivácia klienta formou práce s výhodami,

– zvládanie námietok klienta,

– empatická asertivita,

– zásady vedenia poradenského rozhovoru s dlhodobo nezamestnaným klientom, kladenie otázok, aktívne počúvanie, analýza informácií,

– techniky sebapoznávania- identifikácia a analýza schopností, vedomostí a zručností,

– využitie zdrojov informácií o pracovných príležitostiach,

– zosúladenie osobných predpokladov na prácu s informáciami a požiadavkami trhu práce,

– orientácia na miestnom trhu práce,

– techniky hľadania zamestnania, písomný a osobný kontakt so zamestnávateľom,

– základy skupinovej práce, skupinová dynamika a využite jej zdrojov, vlastná príprava skupinového seminára,

– osobnosť komunitného sociálneho pracovníka a poradcu v komunitnom centre alebo klube práce – sebapoznanie, sebarozvoj,

– svojpomocné skupiny ich história a povaha- charakteristiky,

– svojpomocná skupina ako partner v komunite,

– právne minimum,

– záverečné kolokvium.

III. UČEBNá OSNOVA

Nezamestnanosť ako sociálny problém – 5 hodín

– druhy nezamestnanosti,

– individuálne prežívanie nezamestnanosti,

– životná úroveň, voľný čas, sociálna izolácia,

– nezamestnanosť a reprodukčné správanie,

– nezamestnanosť a fyzické zdravie, nezamestnanosť a psychické zdravie,

– sociologické hľadisko nezamestnanosti, strata statusu,

– nezamestnanosť a sociálnopatologické javy,

– aktívna a pasívna politika štátu.

Potencionálna klientela v kluboch práce a v komunitných centrách, rizikové skupiny – 25 hodín

– rodina ako systém a vzťahová sieť,

– problémové rodiny, rodina klinická, rekonštruovaná rodina, sociálne šetrenie v rodine,

– problémová riziková mládež, sociálne zlyhanie, delikvencia, prevencia,

– minority v komunite,

– chudoba v komunite, pasca chudoby. jej dôsledky pre jednotlivcov a spoločnosť, problém sociálne vylúčených,

– rómske etnikum a jeho filozofia, rozdiely medzi kultúrami,

– nezamestnanosť a alkoholizmus- súvislosti, príčiny a dôsledky.

Nezamestnaný klient a procesy práce s klientom – 30 hodín

– klienti úradov práce, správanie sa dlhodobo nezamestnaného,

– rizikové skupiny- potencionálni nezamestnaní,

– odpor ako súčasť práce s klientom,

– motivácia klienta,

– zvládanie námietok klienta,

– empatická asertivita,

– zásady vedenia poradenského rozhovoru s dlhodobo nezamestnaným klientom,

– praktické precvičovanie poradenského rozhovoru s dlhodobo nezamestnaným klientom.

Nácvik techník uchádzania sa o zamestnanie – 20 hodín

– techniky sebapoznávania – identifikácia a analýza schopností, – zručností a postojov uchádzačov o zamestnanie,

– využite zdrojov informácií o prac. príležitostiach,

– zosúladenie odborných predpokladov na prácu s požiadavkami trhu práce,

– orientácia na miestnom trhu práce,

– techniky hľadania zamestnania a osobný kontakt so zamestnávateľom.

Práca so skupinou – 20 hodín

– základy skupinovej práce,

– skupinová dynamika,

– príprava a realizácia vlastného projektu skupinového seminára.

Osobnosť poradcu pre nezamestnaných – 20 hodín

– sebapoznanie- somatické, psychické, sociálne a duchovné JA,

– sebarozvoj, plán osobného rozvoja,

– ako nevyhorieť- nácvik relaxačných a revitalizačných techník.

Hľadanie zdrojov svojpomocného rozvoja. Svojpomoc v komunite – 10 hodín

– svojpomocné skupiny, ich história, charakteristika, druhy, pravidlá,

– skupinová dynamika a možnosti jej využitia,

– zisky svojpomocných skupín pre jednotlivca a komunitu,

– rast sebauvedomenia ako svojpomoc, svojpomocné skupiny ako partner v komunite,

– šance a možnosti svojpomocných skupín nezamestnaných,

– brainstorming zdrojov.

Právne minimum – 10 hodín

– Zákon o zamestnanosti,

– Zákon o sociálnej pomoci,

– Zákonník práce.

Záverečné kolokvium – 10 hodín