Po prvýkrát na Slovensku zapájame do predškolskej prípravy metodológiu Grunnlaget

Ako prví na Slovensku sa tento týždeň (16. – 19. september) školíme v metodológii Grunnlaget, ktorá má pôvod v Nórsku. Grunnlaget (v preklade základ) prišli našim špeciálnym pedagógom a vedúcim komunitných centier predstaviť dvaja školitelia, Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem, ktorí sú zároveň spoluautormi metodológie.

Súčasťou školenia bola aj príprava modelovej hodiny, ktorú skupinky pedagógov a vedúcich komunitných centier zvládli podľa lektorky Gunvor Sonnesyn výborne, pochválila ich najmä za to, že sa rýchlo učia, veľa diskutujú a do učenia premietajú množstvo príkladov z vlastnej praxe. Sama sa teší na ich výsledky pri využívaní metodológie v predškolskej príprave detí.

Metodológia Grunnlaget je cestou k tomu, ako naučiť deti učiť sa. Vychádza z poznatkov nórskeho pedagóga Magne Nyborga a je určená deťom vo veku 3 – 6 rokov. Často sa využíva v predškolskej príprave detí, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, no v Nórsku je rozšírená vo väčšine materských a základných škôl.

Základom Grunnlaget je prvotné rozlíšenie pojmov (farba, veľkosť, tvar a pod.). Ako hovorí Gunvor Sonnesyn: „V prvej fáze musíme my dať deťom jazyk, takže najskôr hovoríme a potom sa pýtame otázky.“ Po tom, čo deti pochopia a naučia sa vo svojej slovnej zásobe používať základné pojmy, ich naučíme vnímať rozdiely a podobnosti medzi predmetmi, ktoré ich v živote obklopujú. Ak chceme, aby sa deti v učení posúvali a aby sa ich myslenie rozvíjalo, pracujeme nielen s pojmami, ktoré poznajú, ale učíme ich používať nové, ktoré doteraz nepoužívali. Dôležitým aspektom pri práci s metodológiou Grunnlaget je tiež jazyk a ním vyjadrené vzťahy medzi predmetmi (napr. porovnávanie veľkosti).

Budúci týždeň čaká podobné školenie aj pedagógov z organizácie Človek v tísni na Slovensku. V Českej republike už s touto metodológiou pracujú a tešia sa z výsledkov, ktoré pri práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia prináša.