PHaSR – metodika

ETP Slovensko pri príprave a spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) obce vychádza z metodiky, ktorej základom sú multisektorálny princíp a plná a otvorená účasť verejnosti na plánovacích stretnutiach, dva základné piliere efektívneho a plnohodnotného definovania rozvojových oblastí kvality života obyvateľov obce a jeho následnej udržateľnosti.Metodika ETP Slovensko vychádza z dlhoročných skúseností pri realizácii projektov udržateľného rozvoja v zmysle Agendy 21 a spolupráce s miestnymi samosprávami pri príprave rozvojových stratégií vo viacerých mestách Slovenska.

„Priebeh procesu prípravy a schvaľovania rozvojovej stratégie mesta Kremnica, ktorý koordinoval práve ETP Slovensko, bol ocenený Stredoeurópskym inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, ako druhé najlepšie socio-ekonomické opatrenie samosprávy na Slovensku za rok 2002.“

V prvej polovici roka 2003 boli príprava a spracovanie PHaSR rozšírené o socio-ekonomický prieskum medzi obyvateľmi obce využívajúc metodiku Udržateľného žitia na základe štruktúrovaných rozhovorov s vybranými respondentmi z obce. Tento ďalší rozmer skupinového premýšľania o cieľoch, rámcoch a prioritách rozvoja obce sa paralelne s činnosťou pracovného tímu a pripomienkovaním PHaSR verejnosťou stal tretím pilierom objektivity a verifikácie jednotlivých definovaných rozvojových oblastí a cieľov. štvrtým pilierom metodiky ETP Slovensko je schválenie pripraveného a pripomienkovaného PHaSR obecným zastupiteľstvom, čím sa program stáva pre obec záväzným dokumentom.

Podľa zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je každá obec povinná vypracovať takýto dokument na podporu svojho rozvoja, ktorý sa stáva podkladom pre vypracovanie žiadostí a následné čerpanie finančných prostriedkov najmä zo zdrojov Európskej únie.

V rokoch 2002 až 2003 ETP Slovensko facilitovalo proces prípravy strategických rozvojových dokumentov a Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja v týchto mestách a obciach: Kremnica, Zvolen, Detva, Humenné, Stará Ľubovňa, Spišský Hrhov, Hranovnica, Spišský štvrtok, Iliašovce, Prakovce, Rudňany, Ostrovany a Záhradné.

Proces prípravy PHaSR bol z iniciatívy ETP Slovensko v roku 2003 naštartovaný aj v mestách Spišské Podhradie a Spišská Nová Ves, expertným zdôvodnením jeho potrebnosti poslancom mestských zastupiteľstiev.

Vypracovanie PHaSR v obci Spišský Hrhov sa stalo jedným z rozhodujúcich predpokladov pre získanie finančných prostriedkov pre obec z Grantovej schémy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Rozvoj ľudských zdrojov so zameraním na zníženie nezamestnanosti pre vybrané cieľové skupiny vo výške 37 tisíc EUR už v apríli 2003.

Mesto Stará Ľubovňa prostredníctvom finančného príspevku z Nadácie otvorenej spoločnosti pripravovalo pod odborným vedením ETP Slovensko Strategický plán rozvoja mesta, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v decembri 2003 ako Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa do roku 2010 s definovaním trinástich rozvojových oblastí, 56 cieľov a 392 úloh s konkrétnou zodpovednosťou a návrhom finančného a administratívneho zabezpečenia ich plnenia. Počas procesu bol pripravený projektový zámer na financovanie projektovej dokumentácie juhovýchodného cestného obchvatu mesta a predložený v jesennom kole Grantovej schémy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Celkove bolo v rokoch 2002 – 2003 za účasti a metodikou ETP Slovensko rozpracovaných alebo ukončených trinásť programových dokumentov rozvoja miest a obcí s veľmi pozitívnymi ohlasmi zúčastnených aktérov, partnerov, odbornej i širokej verejnosti.