Od kolísky po hrob – Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Od októbra 2009 začína nezisková organizácia ETP Slovensko realizovať 19-mesačný projekt Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku, ktorého cieľom je znížiť generačnú chudobu v 12 mestách a obciach na Slovensku prostredníctvom vytvorenia dvanástich komunít celoživotného vzdelávania. Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celková výška rozpočtu je EUR 920 390.

Partnermi projektu sú mestá Moldava nad Bodvou, Sabinov, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa a Veľké Kapušany; obce Hodejov, Jesenské, Kokava nad Rimavicou, Nálepkovo. Ostrovany, Rudňany a šimonovce; Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva; ETP Moldava Housing, ETP Nálepkovo Housing – sociálny podnik; americká charitatívna organizácia Habitat for Humanity International a Open Society Institute.

Na prahu 2010 Európskeho roku boja proti chudobe je generačná chudoba na Slovensku jedna z najvážnejších výziev, ktorým čelí Slovensko súčasnosti, pretože stále sú niektorí ľudia sociálne izolovaní. Sociálne vylúčení Rómovia zažívajú kombináciu nevyhovujúceho bývania, obmedzeného prístupu k sociálnym, finančným a iným službám, k infraštruktúre, geografickú izoláciu, spojenú s nízkou úrovňou vzdelania, vysokým počtom ľudí, ktorí nemajú dokončené úplné základné vzdelanie, vysokú nezamestnanosť. Všetky tieto faktory vedú k chudobe, ktorá sa dedí z generácie na generáciu.

Tradičné riešenia sú odsúdené na neúspech. Vyžadujú sa nové prístupy, ktoré zaobchádzajú s ľuďmi nie ako s obeťami, ale považujú ich za rovnocenných účastníkov a riešiteľov problémov, ktorí sú zodpovední voči sebe, svojej rodine a komunite.

Projektom ETP Slovensko napĺňa svoj dlhodobý cieľ – komplexne pristupovať k riešeniu generačnej chudoby v znevýhodnených a marginalizovaných komunitách a vytvárať tak podmienky pre dlhodobú zmenu a udržateľnosť aktivít a intervencií.

V sieti dvanástich komunitných centier bude ETP Slovensko naďalej poskytovať komplexné integrované služby v štyroch oblastiach zamestnanosť, bývanie, vzdelávanie a zdravie a obyvateľom rómskych komunít vytvárať príležitosti na integráciu. Projekt podporuje zmenu vytváraním pomyselných mostov medzi odborníkmi a komunitami a napomáha rozvíjať ľudský, sociálny a ekonomický kapitál obyvateľov znevýhodnených chudobných regiónov Slovenska.

Cieľovou skupinou projektu sú rodiny a jednotlivci zažívajúci generačnú chudobu, prevažne z rómskej menšiny. Projekt poskytne podporu a služby aj Nerómom, ktorí žijú v generačnej chudobe.

Má tieto inovatívne prvky:

  • Realizuje sa v komunitných centrách, ktoré poskytujú služby v rozsahu aký nie je nikde inde na Slovensku
  • Obsahuje prístup „od kolísky po hrob“, všetko spôsobmi, ktoré sú na Slovensku priekopnícke
  • Stavia na existujúcich efektívnych partnerstvách všetkých sektorov vybudovaných v zvolených lokalitách
  • Miestni komunitní/terénni sociálni pracovníci, iní odborníci a laické osoby budú vyškolení za školiteľov rozmanitých vzdelávacích aktivít, čím sa zabezpečí udržateľnosť výsledkov
  • Zdôrazňuje sa sociálna mobilizácia, rozvíjanie životných zručností a osobnej zodpovednosti jednotlivcov
  • Podporujú sa komplexné integrované lokálne riešenia zabezpečujúce sociálnu solidaritu.

Okrem Nórskeho finančného mechanizmu realizáciu projektu finančne podporujú aj mestá a obce, v ktorých sa projekt realizuje, miestne rómske a prorómske neziskové organizácie, Veľvyslanectvo USA v SR a Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

ETP Slovensko získalo v roku 2009 ocenenie Gypsy Spirit za „komplexnú, vysoko odbornú a autentickú prácu a služby znevýhodneným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva, za boj s chudobou a sociálnym vylúčením na Slovensku s osobitným zreteľom na Rómov v segregovaných osadách. Za uplatňovanie konceptu sociálnej mobilizácie, ktorý povzbudzuje k vzájomnej pomoci a podpore, konkrétne za vytváranie a spoluvytváranie dočasných pracovných príležitostí a trvalých pracovných miest“ (http://www.gypsyspirit.eu/aktuality.html).

Prácu ETP Slovensko ocenilo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zaradením projektu TVOJ SPIš II medzi Príklady dobrej praxe projektov podporených z ESF (http://www.esf.gov.sk/documents/Prirucka_dobrej_praxe-web.pdf).

Otázky adresujte Slávke Mačákovej, 055788856 alebo 0907778645, resp. emailom: macakova@ke.etp.sk