Obec Spišské Tomášovce

sa nachádza v centre Slovenského raja, s ktorým boli jej osudy vždy úzko späté – v súčasnosti je križovatkou turistických trás. V obci sa nachádza pozostatok Kúrie Tyba – sídla grófov Andrássiovcov a Barčovcov. V tomto sídle tiež pôsobil spisovateľ, teológ a historik Juraj Sklenár. Viac ako jednu tretinu obyvateľov dnešných Spišských Tomášoviec tvoria Rómovia – v minulosti známi ako korytári a kováči, venovali sa tiež výrobe a vypaľovaniu tehál. Väčšina obyvateľov obce je v súčasnosti zamestnaná v priemyselných podnikoch a stavebných firmách okresného mesta.

Obec sa stala súčasťou Fondu TVOJ SPIš (v skratke FTS) v máji roku 2003.

Svoju činnosť tu úspešne rozvíja rómske občianske združenie Stanley klub. Združenie zastrešuje najmä Rómov, no aktívne spolupracuje s miestnymi organizáciami, rómskou materskou školou, základnou školou, obecným úradom, miestnymi poľnohospodármi a chovateľmi. Aktivity občianskeho združenia sa zameriavajú na spoluprácu Rómov s majoritou, zlepšovaniu vzájomných vzťahov a odstraňovaniu predsudkov.

V obci sa prostredníctvom občianskeho združenia realizovali projekty podporené Fondu TVOJ SPIš Spoločné remeslá (2003) a Mama, otec, poď sa hrať! (2003), Kurz šitia, Tanečno – hudobno – spevácky krúžok (2003).

Obec za finančnej spoluúčasti FTS otvorila Komunitný sociálny klub (KSK) 16. decembra 2003.

Posledným projektom pre FTS bol projekt s názvom Spoločné aktivity (2004). Prostredníctvom tohto projektu boli zakúpené dva počítača a tlačiareň a v priestoroch KSK sa realizoval PC kurz, ekologický krúžok, kurz základov varenia, tanečný krúžok a kurz s názvom Výchova mladej matky.