Obec Rudňany

Obec Rudňany sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves. V minulosti bola významným baníckym centrom stredného Spiša. Zánik baníctva v 90 – tych rokoch minulého storočia prispel k prudkému zvýšeniu nezamestnanosti v obci a jej blízkom okolí. Rómska menšina v Rudňanoch tvorí dnes jednu tretinu obyvateľstva.

Aj napriek počiatočným problémom, spojeným so vstupom Fondu TVOJ SPIš do obce, cieľavedomá a trpezlivá komunitná práca podnietila vznik štyroch komunitných skupín, združujúcich dobrovoľníkov – záujemcov o prácu v prospech zlepšenia života svojich spoluobčanov (budúce potenciálne rómske a nerómske komunitné organizácie). Jednou z nich je neformálna skupina nájomcov bytov v lokalite 5RPII., ktorá sa snaží prostredníctvom grantovej podpory Fondu zlepšovať okolie novopostavených bytoviek sídliska – napríklad výstavbou chodníkov (2001), opravou odvodňovacích žľabov na dažďovú vodu či vybudovaním drevární (2002). Klub Rómov Zabíjanec, založený v rómskej osade Zabíjanec, realizoval projekt likvidácie komunálneho odpadu v osade (2001) a osvetové aktivity v oblasti životného prostredia.

Občianske združenie ZORE, ktoré vzniklo v roku 2002 ako neformálna skupina žien, pripravilo kurz šitia (2002) pre rómske i nerómske ženy a pravidelne organizovalo dobrovoľníkov pre práce na terénnych úpravách a skrášľovaní obce. Z prostriedkov získaných mimo Fondu TVOJ SPIš, dofinancovalo kurz paličkovania a drôtovej väzby, z vlastných zdrojov – bez akejkoľvek finančnej podpory – kurz pečenia a pletenia ponožiek. V roku 2003 OZ ZORE predložilo projekt s názvom Rudňančania sebe. FTS tento projekt podporil. Projekt bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti boli upravené verejné priestranstvá obce (okolie cintorína a obecného úradu, lokalita – Huta 75, Mš Zimné 89, Zimné 188, 189, Zimná dolina 471, 472, 5RPII), druhou časťou projektu sa OZ ZORE snažilo aktivovať ostatných spoluobčanov, zvýšiť pocit občianskej spolupatričnosti a zodpovednosti za vzhľad obce a naučiť občanov formulovať svoje potreby a realizovať ich, zlepšiť komunikáciu medzi obecnými autoritami a rádovými občanmi.

Miestna banícka organizácia Banícky cech Rudňany pracovala na rekonštrukcii priestorov archívu a hmotnej dokumentácie baníctva na Spiši.

Cieľom všetkých skupín je aktivizovať miestnych ľudí k skvalitneniu života, zmierňovať napätie medzi majoritou a rómskou menšinou a vytvárať podmienky pre lepšiu kooperáciu s miestnou samosprávou.

Aj v Rudňanoch sa realizuje predškolská príprava rómskych detí v Materskej škôlke 5RPII.

V súčastnosti komunitný život v Rudňanoch má svoje priestory v Materskej škôlke v lokalite 5RPII.

K aktuálnym projektom patrí projekt s názvom „Pitná voda Zabijanec“ (2004), ktorý riešil nevhodný prívod vody do osady Zabijanec, ďalším projektom je projekt s názvom „Detský park – Mš 5RPII“ (2004). Týmto projektom bol vytvorený pri novej Materskej škôlke v lokalite 5RPPII detský park s názvom Slniečko. Projekt predložila neformálna skupina Vašo sikade čhave a zapojila do neho celú komunitu v lokalite 5RPII.

Park Slniečko bol slávnostne otvorený 6. októbra 2004 za účasti starostu obce p. Blišťana, p. Mačákovej predsedkyni zhromaždenia členov Fondu TVOJ SPIš, poslancov obce a miestnej tlače.

OZ ZORE predložilo projekt v 5. grantovom kole s názvom „Rudňančania sebe II“ (2004). Členovia OZ sa opätovne v projekte zamerali na zveľadenie a skrášlenie životného prostredia v obci. Do tohto projektu bolo zapojených 60 občanov obce i občania z nových lokalít. Spoločne sa snažili upraviť okolie obce podľa svojich vlastných potrieb a želaní.

Posledným rudnianským projektom roku 2004 je „Internetové a počítačové centrum“.

Internetové počítačové centrum v Rudňanoch bolo zriadené s úmyslom sprístupniť informačné technológie – počítače a internet širokej verejnosti, hlavne tej skupine obyvateľov, ktorá má k takýmto technológiám sťažený prístup. Spočiatku bolo centrum plánované v priestoroch Baníckeho archívu. Avšak v budove Obecného úradu sa uvoľnila miestnosť po pobočke Slovenskej sporiteľne, a táto miestnosť svojimi vlastnosťami viac vyhovovala požiadavkám moderného počítačového a internetového centra. Centrum je pravidelne od svojho vzniku využívané miestnou rudňianskou komunitou na práce spojené s komunitnými aktivitami – na písanie projektov, vypracovanie správ a na uskutočňovanie rôznych druhov kurzov.Pre širokú verejnosť bolo centrum otvorené od 1. 2. 2005. Základným vybavením centra sú 3 počítače, tlačiareň, multifunkčné zariadenie a kopírka. Po mesiaci fungovania počítačového centra a na základe veľkého záujmu detí a mládeže z Rudnian o počítačové hry, pribudli do počítačového centra nové počítačové hry a volanty aj s pedálmi na hranie počítačových hier s tematikou pretekárskych áut, čo potešilo najmä chlapčenskú časť osadenstva. Raz do týždňa sa v centre konajú neformálne rekvalifikačné kurzy pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Aj o tieto kurzy je v obci veľký záujem. Otváracie hodiny nového Počítačového centra boli naplánované na 2 až 2,5 hodiny štyrikrát v týždni, v popoludňajších hodinách. Avšak už od samého začiatku bolo centrum vďaka zvýšenému záujmu širokej verejnosti otvorené dlhšie ako 4 hodiny.