Ostrovany

Medzi významné zaujímavosti šariša patria archeologické nálezy v Ostrovanoch v okrese Sabinov, severne 12 km od Prešova v tesnej blízkosti šarišského hradného vrchu. Okolité územie obývali prví roľníci už pred päťtisíc rokmi, ktorých tu lákala úrodná pôda, dobré klimatické podmienky, dostatok kvalitnej pitnej vody a nádherné okolie, v ktorom dominuje šarišský hrad a vrcholca Strážov. údolie dostalo pomenovanie šarišské podolie.

V obci Ostrovany sa v 20. storočí uskutočnil rozsiahly archeologický výskum, ktorý objavil pozostatky kultúry s východnou lineárnou keramikou. Kultúra s lineárnou keramikou predstavuje na našom území prvú ucelenú kultúru, v ktorej sa s keramikou stretávame.

Archeologický výskum dokazuje, že v Ostrovanoch vznikla osada, ktorá sa tam na dlhší čas stala okrem obchodného aj remeselníckym centrom oblasti na Toryskej ceste v Karpatoch. Nálezy pochádzajú z rôznych období – od mladšej doby bronzovej, cez obdobie na konci predchádzajúceho letopočtu, z mladšej doby rímskej (2. – 3. stor.) a zahàňajú aj obdobie sťahovania národov zo 4. – 5. storočia, ale aj nálezy z osídľovania územia starými Slovanmi, tiež z 12. – 13. stor. pri formovaní Stolice a Uhorska v tejto časti šariša.

Ostrovany majú 1 594 obyvateľov z toho je 1 020 obyvateľov rómského etnika, žijúcich v osade na okraji dediny. Obec má rozlohu 650 ha. V obci okrem poľnohospodárskeho družstva nie je iný výrobný podnik, či organizácia poskytujúca pracovné príležitosti.

Z uvedeného dôvodu pracovne aktívne obyvateľstvo cestuje za prácou mimo obec. Tým, že Ostrovany sú obcou s prevažnou mierou rómskej populácie, je celková miera nezamestnanosti v obci až 75%. Zmeny po roku 1989 značne ovplyvnili jej spoločensko – hospodársky život. V Ostrovanoch bol opätovne zriadený obecný úrad a riadenie obce prevzalo obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce. V súčasnosti má obecné zastupiteľstvo 9 členov z toho sú traja poslanci Rómovia.

Obec sa od svojho prvého volebného obdobia zameriava na zlepšovanie životného prostredia a zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva. Od roku 1992 buduje verejnú kanalizáciu a do konca roka 2004 sa v obci z vlastných finančných prostriedkov v hodnote takmer 7 miliónov Sk začal budovať kanalizačný zberač aj s domovými prípojkami.

Obec má vybudovanú čističku odpadových vôd v hodnote 6,5 mil. Sk, na ktorú obec získala finančné prostriedky zo štátneho fondu životného prostredia SR aj z MVaRR SR. V roku 1996 bola obec splynofikovaná. V súčasnosti je na plyn napojená takmer každá domácnosť. V súčasnosti obec začína s plynofikáciou prvých domácností rómskej osady.

V oblasti životného prostredia obec zrealizovala aj niekoľko ďalších projektov, no stálym, veľkým problémom obce je zakladanie čiernych skládok, ktorých likvidácia odčerpáva každoročne z rozpočtu obce zbytočné finančné prostriedky.

Ostrovany sa stali členom Združenia Fondu TVOJ SPIš (v skratke FTS) 15. 4. 2004. Obec má spracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2010 na základe, ktorého má možnosť sa zapojiť do projektov na zlepšenie života obyvateľov obce.

Obec podporená FTS podala žiadosť o príspevok z Fondu sociálneho rozvoja na vybudovanie komunitného centra a zapojila sa do programu „Podpora sociálnej komunitnej práce v obciach“, ktorý realizuje od júna 2004.