Nálepkovo

je stará banícka obec Hnileckej doliny a okrajová obec gelnického okresu, osídlená potomkami spišských Nemcov. Po zániku ZŤS Prakovce, ktoré boli hlavným zamestnávateľom obyvateľov doliny, prudko stúpol počet nezamestnaných. Ich počet kolíše v dôsledku sezónnych prác v jarných a letných mesiacoch.

Nálepkovo je jednou znajprosperujúcejších obcí regiónu, ktorá všetky dostupné zdroje dôsledne investuje do vlastného rozvoja. Vďaka tomu sa za posledných desať rokov zmenila na nepoznanie. Najvýraznejšie zmeny sa týkajú transformácie obecných podnikov na obchodné spoločnosti, programu bytovej výstavby, výstavby domova dôchodcov, rekonštrukcie obecného parku, radnice, ukončenia dostavby lyžiarskeho vleku a športového areálu.

V obci pracuje niekoľko mimovládnych organizácií: únia žien, Slovenský červený kríž, TJ Nálepkovo, Spolok slovenských rybárov, Slovenský poľovnícky zväz, Zbor požiarnej ochrany a občianske združenie „Vzdelanie naša nádej do budúcnosti“.

Vstup Fondu TVOJ SPIš do obce podnietil zakladanie ďalších neformálnych skupín (rómske iniciatívy z lokalít Grün, Hámor, Trosky a Stredný riadok).

Iniciatívu niektorých organizácií a združení v obci prezentuje projekt Tkáčska dielňa (2001), pripravený úniou žien Slovenska v Nálepkove. Cieľom tohto projektu bolo osvojenie si techniky tkania a týmto spôsobom podnietiť u nezamestnaných žien Nálepkova záujem o podnikateľské aktivity.

Občianske združenie „Vzdelanie naša nádej do budúcnosti“ realizuje v osade Grün projekty zamerané na podporu komunitného života a vzdelávania Rómov z osady Grün a lokality Hámor. Súčasťou komunitných aktivít je zriadenie krajčírskej (2002) a stolárskej dielne (2003), ktorých úlohou je vytvorenie priestoru pre sebarealizáciu Rómov. Krajčírska dielňa začínala opravou a šitím odevov pre potreby rodín účastníčok dielne a pokračovala šitím plecniakov a patchworkových prestieraní určených na predaj. Stolárska dielňa sa zaoberala výrobou drobných stolárskych predmetov tak isto určených na predaj.

S podporou švajčiarskeho veľvyslanectva sa realizuje Projekt  Materskej škôlky -klubu predškolskej prípravy v Nálepkove, ktorý pripravuje rómske deti na úspešné zaradenie a prechod do školského prostredia.

Aktivity Materskej škôlky boli podporené aj Kontom Orange v projekte s názvom Veselé Vianoce vo Svetielku. Zakúpený a vyzdobený vianočný stromček, darčeky pre deti, vianočná kapustnica a ryba so šalátom, množstvo ovocia a vianočného pečiva, vianočné posedenie pri stromčeku, to všetko bolo pripravené aj vďaka učiteľke a vychovávateľovi Mš, dvom členom OZ, koordinátorke aktivačných činností a komunitnej aktivistke KSK v Nálepkove.

V rámci spolupráce medzi neformálnymi skupinami občanov Stredný riadok a Trosky vznikla hudobná skupina (2003), ktorá si už v súčasnosti pripravuje repertoár a plánuje aj vlastné vystúpenia.

Komunitný sociálny klub v Nálepkove bol slávnostne otvorený v apríli 2003.

V roku 2004 sa v Nálepkove realizovali projekty Kuchyňa racionálnej výživy, šťastné deti – Bachtale čavore a Klub milovníkov literatúry. Projektom únie žien v Nálepkove s názvom Kuchyňa racionálnej výživy miestna komunita prebudila záujem žien z majoritnej i minoritnej časti obce o sebavzdelávanie a dobré vzájomné spolužitie formou spoločného kurzu varenia. Projekt poslúžil i na dovybavenie kuchyne v budove KSK pre ďalšie podobné kurzy alebo projekty.

Projekt OZ Lačo dživipen – Lepší život s názvom šťastné deti – Bachtale čavore, umožnil 22 deťom vo veku od 6 do 12 rokov z obce pod vedením členov OZ „vydať sa do sveta“ za objavovaním krás okolitej prírody Nálepkova na štyroch bicykloch. (Dva bicykle boli zakúpené z grantu a dvoma bicyklami projekt spolufinancovala obec). Aktivity projektu boli realizované aj v zimnom období v priestoroch klubu aj mimo nich. V tomto zimnom období boli deťom zakúpené sánky, boby, klzáky, lopty, švihadlá, ale aj spoločenské hry. Detská radosť z nových možností hier prevyšovala akékoľvek očakávania.

OZ „Vzdelanie naša nádej do budúcnosti“ realizuje projekt v priestoroch Komunitného sociálneho klubu v Nálepkove s názvom Klub milovníkov literatúry zameraný na rómske deti školského veku, ktoré sa pod vedením pedagóga učia zdokonaľovať sa v čítaní v slovenskom, ale aj v rómskom jazyku, pestovať si lásku a radosť z čítania prekrásnych rómskych a slovenských rozprávok. Deti pod odborným, pedagogickým vedením sa snažili napísať aj vlastné rozprávky. Z každej novej rozprávky mali deti nefalšovanú, obrovskú radosť. Aktivity Klubu milovníkov literatúry boli podporené aj Nadáciou otvorenej spoločnosti, ktorá projekt podporila sumou 10.000,- Sk na zakúpenie kníh a časopisov pre deti.