Nová generácia Slovenska

Asistencia pri predškolskej výchove detí v KC a pomoc pri umiestňovaní detí z MRK do MŠ.

Projekt, ktorý sa realizuje od júla 2014 do júna 2015, sa zameriava na predškolskú prípravu detí z marginalizovaných rómskych komunít (Košice – Šaca, Moldava nad Bodvou, Rankovce a Veľká Ida). Jeho zámerom je pripraviť deti na zápis do materskej školy, aby sa čím skôr dostali do prostredia formálneho vzdelávania. V niektorých lokalitách, aj vzhľadom na nízke kapacity materských škôl, sa objavil problém s umiestnením rómskych detí do materskej školy, ktorú navštevovali prevažne nerómske deti. Táto skutočnosť si vyžadovala mnoho nášho úsilia, avšak aj ústretovosť zo strany vedenia materských škôl a rodičov detí, s ktorou sme sa nie všade stretli. Dialo sa tak napriek finančným príspevkom za rómske dieťa do materskej školy, ktoré projekt umožňoval. O to vážnejšia úloha stála pred komunitnými centrami, ktoré často ako jediné pripravovali predškolákov na zápis do školy, keďže s podporou rodiny sa v segregovaných osadách nie vždy dá rátať.

Podpora: phpthumb_generated_thumbnailjpg
Finančný príspevok: EUR 41,044