Na FIE vyučovaní v Ostrave

„Návšteva školy v Ostrave na Mariánskych Horách bola pre nás veľmi inšpirujúca. Mali sme možnosť zúčastniť sa na dvoch vyučovacích hodinách, kde sa deti vzdelávali Feuersteinovou metódou,“ hovorí naša kolegyňa  Izabela Mačátová, ktorá bola v tejto škole spolu s ďalšími  ôsmimi našimi kolegyňami z ETP a inými hosťami zbierať skúsenosti.

Základnú školu na Karasovej ulici navštevujú žiaci z marginalizovaného rómskeho prostredia a vzdeláva aj deti od 5 rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou, žiakov prvého stupňa bežnej základnej školy, má triedu pre žiakov so závažnými poruchami reči, triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím a v mnohých triedach sú integrovaní žiaci so sluchovým postihnutím. Feuerstienovu metódu Inštrumentálneho obohacovania uplatňuje priamo vo vyučovacom procese už druhý rok . Všetci žiaci školy majú raz za týždeň hodinu, kde pracujú podľa Feuersteina.

„Veľmi poučná bola pre nás aj prezentácia organizácie IQ Roma Servis z Brna, ktorá sa venuje Rómom všetkých vekových kategórií v rôznych programoch a projektoch,“ pokračuje Izabela. Táto organizácia aj základná škola v Brne majú tiež záujem zaviesť do svojej praxe FIE metódu.

Súčasťou programu bolo aj stretnutie s vedením školy a diskusia, počas ktorej si mohli naše lektorky FIE vymeniť skúsenosti s ostravskými FIE učiteľkami.

Program návštevy organizovala nezisková organizácia Charlie Karlín.

 

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou neziskovej organizácie Charlie Karlín.