Návšteva partnerov – Wales

Powys Dev Workers forum – Zúčastnili sme sa pravidelného raz za 6 týždňov sa uskutočňujúceho stretnutia Rozvojového (domáceho) partnerstva, kde si povedali svoje novinky a predstavili rôzne projekty – ako je vzdelávací projekt pre vyškoľovanie dobrovoľníkov, akčný výskumný plán, ktorý ešte budú spripomienkovávať, a strategický materiál – podmienky pre získavanie financií z grantu, aké musí spĺňať hlavný partner a ostatní partneri atď.

Disability Powys – Organizácia, ktorá poskytuje konzultačné služby pre znevýhodnených – postihnutých ľudí, zlepšením sociálneho prostredia (dlhodobých podmienok pre život) alebo kritických zdravotných problémov.

– zlepšenie sociálneho prostredia – t. z. úprava schodov, bezbariérové domy, a iné čím sa – potlačí znevýhodnenie. Čiže človek ostáva postihnutým, ale už nie je znevýhodnený.

Poradenstvo rieši široké rozpätie problémov ako sú, vzťahy, sexualita, rodinné problémy, potláčanie depresií, úzkosti, chorôb a postihnutí.

Konzultáciou sa preskúmavajú pocity a hľadajú dôvody, prečo sú takéto pocity (depresie).

Konzultácie sú poskytované pre každého, kto má čas počúvať ak sa cíti utrápený, má depresiu, je nešťastný alebo má nejakú krízu.

Cieľom poradenstva je pomôcť ľuďom – individuálnym prístupom vyriešiť problémy bez nejakého odsudzovania a nátlaku. Poskytujú sa buď v centre, alebo doma. Prvé stretnutie by malo byť osobné, a potom sa urobí plán, koľko sedení je potrebných a môže sa pokračovať v osobných stretnutiach, alebo telefonicky. Je potrebný súhlas s takouto spoluprácou, aby to bolo prospešné.

Ako sa pracuje – Je potrebné hľadať problémy z minulosti, ktoré môžu mať dopad na terajšie ťažkosti, a koncentrovať sa a zvyšovať nadanie, ktoré už je v tom človeku.

Stretnutia sú zadarmo pre všetkých postihnutých ľudí, ale ľudia môžu poskytnúť nejaký dar, príspevok, alebo aj prispieť nejakou prácou v centre.

V minulom roku mali asi 2000 kontaktov, či už osobných stretnutí, alebo telefonických. Pracovalo tam asi 5 ľudí, riešilo sa asi 136 prípadov.

Ponthafren dobrovoľnícka organizácia, ktorá slúži pre duševne postihnutích, ľudí, ktorí boli drogovo závislí, alebo abstinujúci alkoholici, bývalí väzni al. iný. (Pracujú tam asi 2 ženy na plný úväzok a ostatní sú dobrovoľníci).

Organizácia sídli v budove, okolo ktorej je nádherné vonkajšie prostredie, zeleň, stromy, lavičky, neďaleko je rieka. Majú tam drevársku dielňu, v ktorej si môžu zvyšovať svoje zručnosti, záhrady, v ktorých pestujú biopotraviny, s ktorými ďalej pracujú v kuchynke, kde sa učia variť zdravé jedlá, majú tam internet, používa sa muzikoterapia, môžu si tam maľovať, robia sa výlety.

Ashfield site – Sociálny podnik pre ľudí s mentálnym a iným postihnutím zameraný na záhradníctvo, pestujú biopotraviny. Toho roku sa chystajú napr. na festival zemiakov. Ukázali nám fotky ich drevených výrobkov – obrovské ryby, dynosaure trčiace z rieky. Snažia sa vyrobiť prenosné (poľné) kuchyne z rôznych možných a nemožných vecí ako sú rôzne súčiastky z auta – puklice, kapota a iné, bubon z práčky a iných rôznych inak nepoužiteľných vecí.

PAVO zastrešuje všetky dobrovoľnícke skupiny. Je to členská organizácie. Má 600 členov. Financovaná je štátom, t.j. 10 % a ostatné sú granty, dotácie… Je to medzičlánok medzi dobrovoľníckymi organizáciami a samosprávou a štátnymi organmi. (2000 dob. organizácií.)