Myslíme na svoju budúcnosť

Počas spoločne stráveného dňa v Košiciach vo štvrtok, 26. júna, sa deti z komunitných centier z Košíc – Šace, Moldavy nad Bodvou, Starej Ľubovne, Rankoviec a Krompách nielen zúčastnili umeleckých vystúpení, či už ako vystupujúci alebo diváci, ale ešte predtým navštívili dve stredné odborné školy a Konzervatórium na Exnárovej ulici.

Skupinka vystupujúcich detí z Rankoviec a Moldavy nad Bodvou sa spolu s vedúcimi umeleckých krúžkov vybrala na návštevu Konzervatória na Exnárovej ulici, kde si pre ne tunajší žiaci a vyučujúci pripravili program. Návštevníci mali možnosť vidieť hneď niekoľko učební, v ktorých počas roka prebieha výučba v odboroch: hudba, spev, tanec a hudobno-dramatické umenie. Ako prvú deti navštívili zrkadlovú baletnú sálu, kde im študentky tanečného odboru predviedli svoju choreografiu, čo zaujalo predovšetkým dievčatá. Neskôr skupinka navštívila odbornú učebňu s hudobnými nástrojmi, kde im huslisti predviedli viacero spôsobov, ako sa dá na husliach hrať. Chlapci z osady na Budulovskej ulici, ktorí hrajú na hudobných nástrojoch a sú súčasťou Divadla z chatrče, boli hrou tunajších študentov unesení. Irma Horváthová, vedúca KC v Moldave nad Bodvou, sa v hudobnej učebni tiež na chvíľu vžila do atmosféry a skúsila si zahrať na cimbal typickú rómsku baladu halgáto.

Druhá skupinka v čisto dievčenskom zložení navštívila Strednú odbornú školu poľnohospodárstva a služieb na vidieku, kde im pedagógovia predstavili odbory, ktoré je možné na škole študovať a dievčatá si mohli pozrieť aj krátke video o škole. Neskôr sa pozreli aj do dielne, kde prebieha odborná výučba.

Poslednou skupinkou boli chlapci z KC Podsadek – Stará Ľubovňa. Tí sa spolu s vedúcimi vybrali na Strednú odbornú školu technickú, ktorá sa nachádza v rovnakom areáli ako aj prvá navštívená stredná škola. Chlapcom bol najprv predstavený odbor požiarna ochrana, potom si pozreli fotoprezentáciu školy a nakoniec sa spolu s pedagogickými pracovníkmi školy vybrali do všetkých odborných učební a mali možnosť vidieť aj hasičské autá, ktoré má škola k dispozícii. Chlapcov zaujali najmä odborné učebne, v ktorých práve prebiehala výučba a sami sa neostýchali opýtať študentov na to, ako sa im študuje a čo počas odbornej výučby v škole robia.

Po prehliadke škôl a spoločnom obede sa deti vybrali na prechádzku mestom Košice a o pol druhej už sedeli v hľadisku v košických Kasárňach – Kulturparku a tešili sa na umelecké vystúpenia kamarátov z komunitných centier.

Viac informácií o školách, ktoré deti počas dňa stráveného v Košiciach navštívili, nájdete na ich internetových stránkach:

Konzervatórium Košice, Exnárová č. 8

Stredná odborná škola technická, Kukučínová 23

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23

The ART4Rom project has been funded with the support from the European Commission.