Motivácia musí prísť zvnútra

V pondelok, 14. apríla sa v priestoroch školiaceho strediska Technickej univerzity UVZ Herľany konal workshop so zástupcami miestnych samospráv na tému „Príklady dobrej praxe riešenia problematiky sociálneho vylúčenia“.

Medzi pozvanými hosťami bol aj štátny tajomník Ministerstva práce, integrácie a sociálnych vecí spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, pán Thorsten Klute.Práca a integrácia sú podľa neho neoddeliteľné, preto v Nemecku začínajú riešiť integráciu už od materskej školy, pričom skúmajú východiskovú situáciu detí. V Nemecku majú v súčasnosti problém s prisťahovalcami z Rumunska a Bulharska a radi by sa inšpirovali príkladmi dobrej praxe zo Slovenska, aby ich mohli aplikovať aj pre integráciu prisťahovalcov a možnosť  uplatnenia na trhu práce aj pre ľudí, ktorí nemajú kvalifikáciu.

Pán Thorsten Klute sa živo zaujímal o každodennú prácu v organizácii ETP, o získavanie a využívanie prostriedkov, o angažovanosť komunít a spoluprácu s inými organizáciami. Veľký dojem naňho urobil náš mikropôžičkový program a vyjadril názor, že by malo existovať viac organizácií, ktoré robia aktivity v takom rozsahu ako ETP Slovensko. Pán Klute podporil projekt vzdelávania matiek v rómskych komunitách sumou 3000 EUR a ako sám povedal,  deň strávený na workshope považoval za veľmi podnetný a tešil sa, že spoznal toľko aktívnych ľudí.

Na workshope sa v pondelok zúčastnil aj Alexander Mušinka, kultúrny antropológ a romista pôsobiaci na Ústave rómskych štúdií  Prešovskej univerzity. Pán Mušinka hovoril prítomným hosťom o stereotypoch v súvislosti s vnímaním rómskej problematiky, ktoré sú v našej spoločnosti rozšírené. Tieto stereotypy sú podľa neho legalizované vládou, a tak ľudia často vnímajú Rómov ako tých, ktorí zneužívajú sociálny systém, pritom však štatistiky hovoria, že zo štátneho rozpočtu ide na sociálne dávky 1% financií a Rómovia tvoria 1/3 poberateľov týchto dávok. Pán Mušinka vyjadril nádej, že zo strany Nemecka ako silnej a vplyvnej krajiny je možnosť využiť svoj hlas a vyvinúť tlak na autority, aby Slovensko začalo riešiť rómsku problematiku.

Ďalším pozvaným hosťom bol pán Reinhard Wiemer, stály zástupca veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko. Pán Wiemer  vidí riešenie rómskeho problému nie ako problému etnika ale ako problému chudoby a odporučil najprv vyvinúť tlak zvnútra na zvolených zástupcov EÚ a až keď sa vyčerpajú všetky dostupné prostriedky, vtedy by sa malo požiadať o pomoc zvonku.

Riaditeľka združenia ETP Slovensko, pani Slávka Mačáková, prítomným podrobne predstavila aktivity projektu Komunita na ceste k prosperite, ich dôležitosť pri vzdelávaní detí z MRK a najmä ich význam pre pokračovanie týchto detí v štúdiu na stredných školách. Koordinátor programu bývania Slavo Kutaš predstavil projekt svojpomocnej výstavby domčekov v obci Rankovce.

Všetci pozvaní hostia sa v diskusii zhodli na tom, že dôležitá je dlhodobá spolupráca organizácií, škôl, samospráv a zamestnávateľov a tiež vytvorenie pracovných miest pre sociálne vylúčených obyvateľov, pretože, ak chceme, aby sa títo ľudia integrovali, musíme im pomôcť vytvoriť podmienky, v ktorých sa môžu v živote uplatniť.