Mosty pre Luník IX – escape room Únik 9

Projekt Mosty pre Luník IX dopĺňa dlhodobé aktivity ETP na Luníku IX v Košiciach a je v súlade s aktualizovanou verziou Stratégie komplexného riešenia situácie na Luníku IX. Cieľom projektu je meniť verejnú mienku o košickom sídlisku Luník IX. Rôznorodé aktivity prispejú nielen k vyváženej informovanosti o sídlisku Luník IX, ale predovšetkým k zmene pohľadu majority na minoritu žijúcu na tomto sídlisku. Cieľom predkladaného projektu je eliminácia diskriminačného pohľadu majority – obyvateľov Košíc na obyvateľov sídliska Luník IX cestou cieleného vzdelávania a osobnej zážitkovej skúsenosti.

Cieľ projektu bude napĺňať prostredníctvom aktivít realizovaných v Košiciach:

1. Školenie Mosty z chudoby otvára zamestnancom verejnej správy (150 zamestnancov) nový pohľad na diskrimináciu a sociálno-ekonomické vylúčenie na základe príslušnosti k minorite žijúcej v generačnej chudobe.

2. Facilitované diskusie mladých Rómov (20) so študentmi stredných a vysokých škôl (450) sú zamerané na formovanie mienky mladých ľudí. Diskusie podporia rozvoj kritického myslenia, prácu s informáciami, schopnosť kultivovane diskutovať a rešpektovať iný pohľad.

3. Pre pracovníkov prvého kontaktu (100) sú určené interaktívne poznávacie a osvetové aktivity v Escape Room. Ich zámerom je predstaviť každodenný život na Luníku IX, s akými problémami sa jeho obyvatelia boria a ako môže odborný zamestnanec prispieť k zmene prístupu v profesionálnej oblasti.

 

Celkový rozpočet: 168 240,62 EUR

Trvanie: 9/2019 – 8/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Projektová zmluva zverejnená na crz.gov.sk

ČLÁNKY Z AKTIVÍT