Metodická príručka hodnotenia stratégie mesta v oblasti integrácie cudzincov

Migranti sa sťahujú do miest, kde hľadajú lepšiu kvalitu života, majú lepšie možnosti zamestnať sa a získať prístup ku kvalitnejšej mestskej infraštruktúre a službám. Predstavitelia mestských inštitúcií si stále viac uvedomujú potenciál a výhody integrácie migrantov. Aké postupy môžu zaviesť mestá, aby podporili integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín? Aké postupy môžu minimalizovať riziko odcudzenia od miestnych komunít a radikalizáciu? Aké politiky pripravujú cestu k súdržnej a inkluzívnej spoločnosti?

Projekt INTEGRA sa snaží zlepšiť proces dlhodobej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín (TCN) v piatich členských štátoch EÚ (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Taliansko a Slovensko) prostredníctvom zdieľania poznatkov a skúseností medzi mestami. Cieľom projektu je podporiť hlbšie vzájomné porozumenie medzi domácimi obyvateľmi a komunitami migrantov, ktorí sú stále častejšie označovaní ako bezpečnostné riziko, a zlepšiť politiky integrácie cudzincov v mestách.

V rámci projektu INTEGRA bola vytvorená aj táto metodická príručka, ktorá je určená  pre mestá (predstaviteľov mesta, úradníkov miestnej samosprávy, mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie, organizácie migrantov a TCN) na vyhodnotenie ich integračných politík a postupov. Cieľom príručky je nájsť odpovede na otázky súvisiace s integráciou, identifikovať prekážky a príležitosti na integráciu TCN na miestnej úrovni a vypracovať odporúčania pre zlepšenie súčasnej situácie.

Audity miest sú navrhované ako participatívna aktivita viacerých zainteresovaných strán, so zapojením miestnych komunít občanov a migrantov, verejné inštitúcie a odborníkov, ktorí sa zúčastňujú konzultácií, mapovania a hodnotenia.

Táto príručka obsahuje niekoľko rôznych nástrojov pre samohodnotenie mesta a zaznamenávanie pokroku. Zúčastnené strany ju môžu využiť na hodnotenie súčasných postupov mesta – zhodnotiť, či sú vítajúce a integrujúce. Identifikujú nedostatky v postupoch, pomáhajú stanoviť ciele a podporujú komunikáciu o svojich postupoch v rámci komunity. Aby bol audit integrácie mesta efektívny, je potrebné, aby štátni príslušníci tretích krajín a migranti boli zapojení ako rovnocenní partneri a dostali priestor zdieľať svoje vlastné pozitívne a negatívne skúsenosti. Mali by zohrávať úlohu pri navrhovaní zmien, pri implementácii a monitorovaní zlepšenia.

Príručka obsahuje štyri metódy auditu: sekundárny výskum (tzv. desk research), stretnutia fokusových skupín, mestské prechádzky s evaluačným dotazníkom a photovoice. Obsahuje aj pokyny k realizácii jednotlivých metód, vrátane analýzy zistení, pričom mapuje štyri základné charakteristiky miest priateľských voči migrantom:

  • Vízia mesta a služby pre štátnych príslušníkov tretích krajín;
  • Občianska angažovanosť a sociálna inklúzia štátnych príslušníkov tretích krajín;
  • Mestské prostredie;
  • Postoje voči štátnym príslušníkom tretích krajín a migrantom.

Budeme radi, ak si túto príručku stiahnete a využijete ju pri hodnotení súčasného stavu integračnej politiky vo vašom meste.  

V prípade otázok kontaktujte Lenku Czikkovú na czikkova@ke.etp.sk