Komunitný sociálny klub v centre

Začiatkom decembra 2003 mesto v partnerskej spolupráci s FTS sprístupnilo priestory, určené pre prevádzku komunitného sociálneho klubu v centre mesta na Mariánskom námestí č.34.

Iniciatíva nájomníkov z Prešovskej 40 v Spišskom Podhradí vznikla v roku 2002 a OZ Starý jarok v Spišskom Podhradí vzniklo v roku 2003. Poslaním oboch je pomáhať pri presadzovaní spoločných záujmov nájomcov 3 bytových domov na ulici Starý jarok a Prešovská. Projektmi Projekt Lanyovec (2002) a Zlepšenie podmienok bývania I. a II. (2003, 2004) sa členovia združenia a iniciatívy nájomníkov rozhodli riešiť problém nevhodných hygienických podmienok bývania 7 rómskych rodín, odstránením suchých záchodov, svojpomocným vybudovaním spoločného sociálneho zariadenia a drevárne, ktorú rozčlenili na časti pre každú rodinu.

V roku 2004 v komunitnom sociálnom klube v Spišskom Podhradí prebiehal kurz šitia v projekte s názvom Klub rómskych žien III. občianskeho združenia (OZ) Čercheň – Hviezda, kurz aranžovania umelých kvetov v projekte s názvom Rozvoj zamestnanosti rómskych žien II. občianskeho združenia Sikade vasta.

Kurz šitia pre rómske ženy bol organizovaný pod vedením odbornej lektorky p. Boržikovej vyučenej krajčírky. Do tohto projektu bolo zapojených desať rómskych žien a jeho viditeľné výsledky mali veľký ohlas nielen medzi rómskymi ženami zo Spišského Podhradia, ale aj u ostatných členov komunity. V súčasnosti sa črtá veľký predpoklad na pokračovanie existencie tohto projektu formou novovzniknutej krajčírskej dielni a na zapájanie nových ľudí do jej aktivít.