Mesto Košice má vlastnú stránku pre cudzincov, bude slúžiť ako informačné centrum

Webstránka mesta pre cudzincov je jeden z konkrétnych výstupov vytvorených na základe Koncepcie integrácie cudzincov v meste Košice realizovanej v rámci projektu INTEGRA. Jej cieľom je zlepšiť dlhodobú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v piatich členských štátoch Európskej únie.

Okrem Slovenska sa tento projekt realizuje v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike a Taliansku prostredníctvom zdieľania poznatkov a skúseností medzi mestami a samosprávami, a vytváraním partnerstiev na lokálnej úrovni.

„Nové trendy v migrácii naznačujú, že cudzincov, ktorí do Košíc prídu za prácou, či štúdiom, bude pribúdať. Cudzinci, ktorí sa tu usadia, prinášajú veľa benefitov – častokrát napríklad aj sami vytvárajú pracovné miesta pre domácich obyvateľov. Po príchode musia riešiť životné situácie a problémy ako každý bežný obyvateľ mesta. Ich východisková situácia je však diametrálne odlišná ako u väčšinového obyvateľstva, ktoré žije v meste dlhodobo, dokáže sa orientovať v systéme, ovláda jazyk, orientuje sa v meste a v inštitúciách. Aby sa táto skupina cudzincov dokázala úspešne integrovať a zžiť s mestom, jednoznačne potrebuje podporu a pomoc od samosprávy a iných aktérov, s ktorými prichádza do kontaktu v rôznych oblastiach integrácie – bývanie, vzdelávanie, zamestnanie, zdravotná a sociálna starostlivosť, kultúrna a spoločenská integrácia. Ako nezisková organizácia, ktorá iniciuje a realizuje rôzne aktivity zbližujúce menšiny žijúce v Košiciach s väčšinovým obyvateľstvom, sme privítali spoluprácu s košickým magistrátom. Nová stránka je krokom, ktorým mesto Košice vytvára pozitívnu klímu v meste, podporuje spolužitie rôznych kultúr a rôzne skupiny ľudí zapája do diania v meste,“ hovorí Lenka Czikková z ETP Slovensko.

Pomôže všetkým, ktorí prídu do Košíc za prácou, štúdiom či podnikaním

Podstránka www.kosice.sk/city/foreigners bude slúžiť ako online informačné centrum pre tých, ktorí do Košíc neprišli ako turisti alebo návštevníci, ale za dlhodobým životom. Podstránka má pomôcť prisťahovalcom, ktorí do mesta prišli za prácou, podnikaním, štúdiom, výmenným pobytom, za rodinou či bezpečím a po získaní povolenia na pobyt sa stávajú obyvateľmi Košíc.

Na stránke nájdu cudzinci informácie, ktoré im pomôžu v orientácii po meste, v základných úradných úkonoch, tiež kontakty na organizácie zaoberajúce sa procesom integrácie, ale aj tipy na interakciu s inými komunitami cudzincov, či menšinovými spolkami, a hlavne s lokálnymi obyvateľmi. Toto online centrum je v Košickom kraji prvým svojho druhu, ktoré bolo vytvorené samosprávou.

„Som rada, že sa v spolupráci s neziskovou organizáciou ETP Slovensko podarilo vytvoriť tento informačný online portál s cieľom zvýšiť informovanosť cudzincov žijúcich v našom meste. Uvedomujeme si, že ľuďom, ktorí sem prichádzajú zo zahraničia a chcú sa tu usadiť, chýba jednotný systém a zdroj informácií. Preto verím, že táto stránka je prvým ústretovým krokom voči cudzincom, ktorí si za svoj domov vybrali práve Košice,“ povedala námestníčka primátora mesta Lucia Gurbaľová (KDH).

Informácie na podstránke sú rozdelené do niekoľkých sekcií: Príchod do Košíc – fakty a čísla, Miestna samospráva pre migrantov, Miestna samospráva pre osoby, ktorým bola udelená medzinárodná ochrana, Potrebujem vybaviť, Potrebujem radu, Kultúrna integrácia a Užitočná knižnica. Cieľom novej webovej stránky a tiež sprievodcu New Neighbor Welcome Kit (vytvoreného ETP Slovensko) je uľahčenie prvých týždňov pobytu cudzincov v meste.

Štatistický prehľad prítomnosti štátnych príslušníkov tretích krajín v Košiciach

Z Hodnotiacej správy integrácie cudzincov v meste Košice 2018 vyplýva, že v ostatných rokoch sa v Košiciach zvyšujú počty cudzincov. Ešte v roku 2014 žilo v našom meste 1574 štátnych príslušníkov z tretích krajín. V roku 2018 sa tento počet zvýšil takmer 2,5-násobne na 3781. Cudzinci tak tvoria zhruba 1,6 percenta obyvateľov Košíc. Ku koncu novembra 2018 evidoval Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR 39 azylantov, a 22 cudzincov s doplnkovou ochranou (spolu 61 osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území Košíc). Medzi krajiny, odkiaľ do Košíc prichádza najviac prisťahovalcov patrí s vysokým náskokom Ukrajina, potom Vietnamská socialistická republika, Izrael a Ruská federácia.

TS/Mesto Košice